Město & dotace

peníze

Město Bakov nad Jizerou každoročně podává žádosti o dotace z různých dotačních programů na projekty z odlišných odvětví. Jsou to např. památky, komunikace, rekonstrukce a stavební úpravy objektů, podpora SDH Bakov nad Jizerou nebo projekty ze životního prostředí. Pro objasnění, jak takový proces získání dotace probíhá, si popíšeme v následujících řádcích.

Pojem dotace lze definovat jako nenávratné financování určitého programu, projektu nebo činnosti, které je poskytnuto žadateli o dotaci po splnění všech předem stanovených podmínek. Dotace jsou rozdělovány v cyklech, kterým se říká programová období. Tomu odpovídá suma peněz, která do ČR doputuje a tato částka je poté rozdělena do tzv. operačních programů, které spravují jednotlivá ministerstva. Operační program se pak dále dělí na programy podpory, které jsou specificky zaměřené, mají své cíle a také rozpočet, který je mezi projekty rozdělen. V současné době se nacházíme v programovém období 2014 -2020.

Dotace jsou poskytovány zejména z národních či zahraničních zdrojů. Dotace financované z národních zdrojů jsou financované ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků (krajů a obcí) a z rozpočtu státních fondů. Dotace ze zahraničních zdrojů jsou pak především dotace ze zdrojů EU, tedy z evropských fondů.

Žádost o dotaci na projekt je možné podávat po vyhlášení výzvy, tudíž po zveřejnění podmínek stanovující pravidla jako jaký typ projektu může o dotaci požádat a kolik peněz může získat. Proto je důležité mít zpracovaný kvalitní záměr, tedy projekt a následně vybrat vhodný dotační program a hlídat vypsání výzev. Každá jednotlivá výzva má své specifické podmínky a pravidla, kterými je nutné se řídit. Jedná se např. o kompletně vypracovaný projekt, vytvoření studie proveditelnosti, harmonogramu, nastavení si vhodných indikátorů a shromáždění všech potřebných příloh. Samotná realizace dotačního projektu je spojená s vybráním vhodného zhotovitele tudíž vypsání veřejné zakázky, což se též neobejde bez dodržování podmínek stanovených zákonem. Po skončení realizace projektu je nutné zhotovit závěrečnou zprávu z realizace a finanční vypořádání. Žadatel také musí splnit udržitelnost po dobu 5 let od ukončení akce, dodržení podmínek pro řádné užívání a provozování investice, s čímž se váže zpracování monitorovacích zpráv, které se průběžně předkládají danému orgánu.

Z výše uvedeného vyplývá, že slovo „dotace“ má sice pouze 6 písmen, ale samotný proces jejich získání, realizace a následné administrativy již tak snadný a samozřejmý není. V příštím čísle Bakovska Vás seznámíme s dotacemi, které se přímo týkají našeho města.

Tereza Kočišová, projektový pracovník


13.2.2020 14:15:42 | přečteno 220x | magdalena.bulirova
load