Slovo starosty - únor 2021

Zvířetice - foto: Michal Horvat

Vážení spoluobčané,

právě držíte ve svých rukách první výtisk našeho zpravodaje v roce 2021, a tak Vám v jeho úvodu přeji v novém roce vše jen a jen to nejlepší, především hodně zdraví, štěstí a životního optimismu.

Náročný a specifický rok 2020 jsme zakončili po boku Covidu a bohužel na počátku nového roku se nás stále drží. S největší pravděpodobností se nás jen tak nepustí a přinese nám ještě řadu opatření, omezení a problémů. Nicméně i přes přítomnost tohoto „parazita“ je potřeba „jít dál“ a věřit, že se jej podaří dostat pod kontrolu.

V této souvislosti připomínám kontakty Města Bakov nad Jizerou, včetně krizové linky, na které se můžete v pracovní dny obrátit se svými dotazy, podněty či požadavky – 326 214 030,info@bakovnj.cz  a držím všem palce, aby dopady koronavirové doby byly co nejmenší. Po celý rok 2020 byl i přes nouzové stavy městský úřad občanům stále k dispozici a věřím, že tomu tak bude i nadále.

Jak vůbec vypadal náročný a specifický rok 2020 z pohledu města Bakov nad Jizerou?

Do roku 2020 jsme vstupovali se schváleným rozpočtem a ihned bylo možné začít procesně a projekčně připravovat plánované akce.

V lednu proběhlo slavnostní otevření přístavby Základní školy (nové šatny + nové kmenové třídy + zázemí pro plánovanou tělocvičnu + bezbariérový přístup).

Následovalo dotační vybudování dalších dvou „hnízd“ podzemních kontejnerů (u OD Jizera, ul. Svatojánská) a výstavba veřejných WC.

Mezi občany jsme na základě jejich žádostí začali distribuovat nádoby na tříděný odpad, pořízené dotačně v rámci Dobrovolného Svazku Obcí EKOD.

Byly zahájeny práce na kompletní rekonstrukci ul. Žižkova a ul. Za Tratí II na Malé Bělé. Stejně tak došlo ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. k zahájení dotační výstavby kanalizace na Malé Bělé.

Pamatováno bylo také na památky – své další dílčí sanace se dočkala zřícenina Zvířetice a dokončeno bylo restaurování sousoší nejsvětější trojice na náměstí.

Většími či menšími úpravami a opravami prošly také některé budovy osadních výborů v místních částech.

Byla zadána veřejná zakázka na dotační přístavbu a stavební úpravy Základní školy, kde se nám k dnešnímu dni bohužel ještě nepodařilo vybrat zhotovitele.

K posunu došlo v lokalitě Na Výsluní v souvislosti s výstavbou RD kde je vyhotovena PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu kompletní infrastruktury. Dále je vyhotovena PD na tělocvičnu v Základní škole, vizualizace vnitřního uspořádání a vnější podoby OD Jizera, ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda-Auto byli vybráni architekti pro vyhotovení urbanistické studie budoucí podoby náměstí, včetně veřejného projednání.

V oblasti životního prostředí a zeleně jsou pro letošní rok připraveny k realizaci dva zajímavé projekty sídelní a městské zeleně.

Zmíněný „parazit“ Covid zasáhl do běžného života nás všech v měsíci březnu. Následovala neskutečná vlna solidarity, úcty, vzájemné spolupráce, tolerance, respektu a produkce tolik potřebných roušek. Zde musím opětovně poděkovat a vyslovit slova uznání, protože díky tomuto Vašemu přístupu a postoji se nám v Bakově podařilo zvládnout první vlnu na výbornou.

Od této doby jsme pravidelně monitorovali vývoj rozpočtu města, zejména pak v příjmové oblasti, neboť predikce daňových příjmů nebyla vůbec příznivá. Omezili a zredukovali jsme výdajovou stránku rozpočtu pouze na nezbytné výdaje, tj. zasmluvněné, dotační, započaté apod., které se nám podařilo a daří ufinancovat z vlastních, příp. dotačních prostředků.

Ke konci roku 2020 jsme měli na účtech města cca 95 mil. Kč, které budou hrát důležitou roli při sestavení a plnění rozpočtu letošního roku. Rozpočet města na rok 2021 byl připraven ke schválení již v prosinci 2020, nicméně se rada města společně s finančním výborem shodla na tom, že v počátku roku 2021 bude město fungovat v režimu rozpočtového provizoria. Připravený rozpočet upravíme podle skutečných čísel k 31. 12. 2020 a aktuálních predikcí pro vývoj daňových příjmů a předložíme jej ke schválení Zastupitelstvu města dne 1. 3. 2021. Bližší komentář k rozpočtu města na rok 2021připojím v nejbližším vydání zpravodaje po jeho schválení.

Zmínil jsem radu a zastupitelstvo města, tak jen pro doplnění uvádím, že rada města se sešla na svých jednáních 21x a zastupitelstvo města 5x, přičemž některá jednání proběhla „dálkově“, distančním způsobem.

Globálně vzato můžeme konstatovat, že v oblasti investic k výraznému omezení nedošlo a městu se dařilo plánované akce realizovat. Kde však nebylo možné naplňovat městské představy, plány a záměry to je oblast kulturní, společenská a sportovní. Své by o tom mohly vyprávět i bakovské zájmové a sportovní organizace a spolky. A vlastně Vy všichni, neboť zásah do volnočasových aktivit je jeden z „nejbolestivějších“.

Samostatnou kapitolou jsou pak naše příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ). Také zde jsme zainteresováni téměř všichni a pojem distanční výuka nikoho nepřekvapí. Nicméně vychovávat, učit a rozvíjet děti, ve spoustě případu společně s rodiči, přes různé aplikace dálkovým přístupem, to už je „adrenalin“. Nemá cenu více rozvíjet, pouze vyslovuji velký obdiv a trpělivost pedagogům, dětem a rodičům, prostě všem, kteří vědí o čem to je, resp. není!?

Závěrem Vám jménem svým, jménem vedení města, zastupitelů a městského úřadu děkuji za spolupráci v roce 2020 a těším se na její pokračování v roce 2021.

Opatrujte se!

Radim Šimáně, starosta města


11.2.2021 10:51:12 | přečteno 433x | magdalena.bulirova
load