Výběrové řízení na byt č.1 Boleslavská 3, Bakov nad Jizerou

čp3 byt č1

Město Bakov nad Jizerou na základě usnesení rady města č. R1194/18-2021 29.09.2021, v souladu s Pravidly pro pronajímaní bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou, ve smyslu Systematiky přebírání, rekonstrukcí, oprav a zhodnocení bytů vyhlašuje výběrové řízení

na byt č. 1 (3. podlaží ) v domě čp. 3 – ulice Boleslavská, Bakov nad Jizerou,

umístěný  na st.p. č.144/2 v k.ú. Bakov nad Jizerou.

Jedná se o pronájem bytu na základě výběrového řízení.

Specifikace bytu:

 • Půdní vestavba,  částečně zkosené stropy.
 • Lokální vytápění (plynová topidla),  úplné základní příslušenství (WC, umyvadlo, vana),
 • Kuchyňská linka včetně sporáku
 • obytná místnost - 10,52 m2
 • kuchyň - 5,23 m2
 • předsíň - 3,83 m2
 • koupelna + WC - 6,66 m2
 • celkem - 26,24 m2
 • sklep - 6,65 m2
 • celkem - 32,89 m2

Podmínky:

Nejnižší cena nájemného je stanovena na   80,- za m2 podlahové plochy.

Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

Byt je vhodný pro jednu, maximálně dvě osoby!

Informace:

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - nejvýše na dobu 3 let. V případě dodržení podmínek stanovených nájemní smlouvou, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o nájmu bytu a případným usnesením Rady o každoročním zvyšování nájemného, může Rada města rozhodnout, na základě žádosti nájemce podané minimálně 2 měsíce před skončením nájmu dle smlouvy, o jejím prodloužení.

Nabídku může podat občan České republiky, popř. občan Evropské unie, vč. dlouhodobě pobývajících rezidentů či občan jakéhokoliv jiného státu, který je v obci hlášen k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Právo na projednání žádosti o pronájem obecního bytu mají dle ust. § 16 odst. 2 zákona o obcích všichni občané obce a majitelé nemovitostí ležících na jejím území bez rozdílu. Totéž se týká i cizích státních občanů při splnění podmínek dle ust. § 17 zákona o obcích. 

Všechny podané žádosti (nabídky) budou řádně přijaty a projednány. V individuálním projednání každé žádosti budou poté posouzeny níže uvedené skutečnosti, resp. zda tyto skutečnosti jsou či nejsou překážkou pro přidělení nájemního bytu ve výlučném vlastnictví obce (Bakova nad Jizerou). Jedná se o následující skutečnosti žadatele:

 • je zletilý,
 • je plně svéprávný (za občana, jehož svéprávnost byla omezena, podává nabídku jeho opatrovník),
 • nemá vůči městu žádné dluhy po splatnosti,
 • nemá pronajatý městský byt (v případě, že se uchází o větší či menší byt, tato podmínka neplatí),
 • v případě, že dotyčnému byl v minulosti přidělen městský byt a na tomto bytu byla vlastníkovi (městu Bakov nad Jizerou) způsobena škoda, nemůže mu být do doby úhrady vzniklé škody jiný byt pronajat,
 • nekoupil v minulosti od města byt ve vlastnictví města, neprodal takto získaný byt nebo nedostal v minulosti výpověď z bytu z důvodu neplacení nájemného a plateb spojených s bydlením v bytě ve vlastnictví města,
 • podává-li nabídku manželský pár, tak podmínky obsažené v bodě c) a d) musejí splňovat oba manželé, každý z manželů splnění těchto podmínek doloží čestným prohlášením.

K žádosti (nabídce) musí zájemce doložit:

 • doklady prokazující jeho zaměstnání, podnikání, popř. pobírání důchodu či jiného druhu příjmu (např. kapitálové výnosy, dávky státní sociální podpory či příjmy z pronájmu movitých i nemovitých věcí),
 • doklad o výši pracovních příjmů za posledních 6 měsíců, popř. daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období, popř. důchodový výměr. K výše uvedeným příjmům je možné doložit jako doplňkové příjmy rodičovský příspěvek, výživné, výsluhový příspěvek nebo nemocenskou,
 • základní údaje o osobách, jež se společně s ním nastěhují do pronajatého bytu a
 • důvody jeho bytové potřebnosti.

V žádosti (nabídce) zájemce uvede, jaké nejvyšší nájemné za m2 podlahové plochy je ochoten platit za nabízený byt, nepočítaje v to úhrady plnění poskytované s užíváním bytu.

Pro výběr nájemce jsou rozhodující zejména tato kritéria:

 • nabízená výše nájemného,
 • finanční bonita zájemce,
 • potřebnost bytu pro zájemce a jeho současná bytová situace, zejména s ohledem na výchovu nezletilých dětí a počet členů společné domácnosti v závislosti na velikosti přidělovaného bytu.

Zkoumá se především skutečnost, zda zájemce (občan, který podal nabídku) bude dobrým budoucím nájemcem bytu a zda bude schopen hradit své náklady spojené s budoucím bydlením, pokud mu bude byt ve vlastnictví města Radou města přidělen. Rada města ohodnotí nabídky podle stanovených kritérií a sestaví jejich pořadí. Při stejném počtu bodů rozhodne los. Způsob bodového hodnocení nabídek je popsán v příloze č. 1 Pravidel pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou, schválených Radou města dne 29.11.2021, usnesením č. R1262/23-2021.

Poskytnuté informace budou považovány za důvěrné a nesmí být zaměstnanci, kteří s nimi přicházejí do styku, žádným způsobem zveřejňovány nad rozsah rozhodování orgánů města.

Radě města je vyhrazeno právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Nabídky podejte písemně na předepsaném tiskopise

„Žádost o pronájem bytu na základě výběrového řízení“, v uzavřených obálkách označených „Neotvírat – Sp. zn. BnJ-OSMM-2021/1369“ osobně na MěÚ, nebo prostřednictvím pošty na adresu: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou, 294 01

do 14.01.2022 do 12:00 hodin.

 • Ke stažení:

Tiskopis ikona souboru ikona souboruŽádost o pronájem bytu na základě výběrového řízení 
21.12.2021 10:09:22 - aktualizováno 3.1.2022 9:32:06 | přečteno 955x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load