Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou a pravidla pro jejich zřizování

poplatky

Rada města Bakov nad Jizerou dne 30.08.2023 pod číslem usnesení R352/17-2023 schválila ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města a pravidla pro jejich zřizování.

Ceník upravuje ocenění věcných břemen v případech, kdy město Bakov nad Jizerou, jako strana povinná smluvně umožní druhé osobě, jako straně oprávněné, zatížit nemovitost ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Výše úhrady za zřízení věcného břemene se stanoví jako součin počtu měrných jednotek určených dle geometrického zaměření konkrétního věcného břemene a příslušné sazby za měrnou jednotku dle ceníku. Minimální výše úhrady za zřízení věcného břemene (pro jednu stavební akci a jednu smlouvu) činí 3.000 Kč pro právnické a fyzické osoby podnikající a 1.500 Kč pro fyzické osoby nepodnikající a neziskové organizace, vyjma sjezdu, kdy výše úhrady činí 1.500 Kč pro všechny subjekty.

Budou-li současně budovány dvě či více staveb (např. voda + odpad v jednom výkopu), sazba se vynásobí počtem samostatných věcných břemen.  Náhrada za zřízení věcného břemene je zpravidla jednorázová. Výpočet náhrady = počet oprávnění x sazba za MJ dle tabulky. Počet oprávnění je rovno počtu inženýrských sítí uložených do jednoho výkopu nebo do jedné chráničky.

Osoba oprávněná z věcného břemene je vždy povinna na vlastní náklady uvést dotčený pozemek a jeho okolí do původního stavu. Obnova povrchu bude vždy prodloužena (rozšířena) minimálně o 0,5 m na všechny strany od hran zásahu do komunikace při překopu i částečném překopu, uložení do vozovky a řízeného protlaku ve vozovce. Chodník bude po uložení inženýrských sítí předlážděn celoplošně. Při protokolárním předání pozemku budou městu Bakov nad Jizerou doloženy hutnící zkoušky.

Stavebník povinný z věcného břemene vyzve neprodleně před zahájením a po ukončení prací Městský úřad Bakov nad Jizerou, Odbor správy majetku a investic k předání pozemku, komunikace. O předání a převzetí pozemku, komunikace bude sepsán předávací protokol, provedena fotodokumentace a bude proveden zápis případných řešených vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění.

Věcné břemeno může být rozhodnutím Rady města Bakov nad Jizerou v odůvodněných případech poskytnuto bezúplatně, zvýšeno či sníženo.

Žadatel při žádosti o umístění stavby na pozemcích města předloží:

  • žádost
  • situační zákres
  • návrh smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen 

druh

dotčený majetek

způsob uložení

MJ

minimální sazba v Kč bez DPH

PO a FO podnikající

nepodnikatelé

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

chodník

 

bm

900 Kč

300 Kč

komunikace

podélné vedení ve vozovce

bm

900 Kč

300 Kč

podélné vedení mimo vozovku (krajnice)

bm

300 Kč

100 Kč

příčné vedení (překop)

bm

900 Kč

300 Kč

příčné vedení (protlak)

bm

600 Kč

200 Kč

volný terén

do pozemku

bm

300 Kč

                 100 Kč

nadzemní vedení

 

bm

600 Kč

200 Kč

minimální sazba za případ

 

3 000 Kč

1 500 Kč

sloup, pilíř, šachta

kus

3 000 Kč

1 500 Kč

 Tento ceník vstupuje v účinnost dnem 1. 9. 2023   

13.9.2023 19:36:52 | přečteno 164x | magdalena.bulirova
load