Sdělení VaK Mladá Boleslav obyvatelům ulice Macharova a 5. května

mapa 5května a Macharova

Vážení odběratelé,

společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav připravuje v letošním roce 2023 realizaci opravy stávajícího dožitého vodovodního řadu v části ulice 5. května a Macharova v Bakově nad Jizerou, v rozsahu zřejmém z ikona souborupřiložené situace.

Práce na opravě vodovodního potrubí v ulici 5. května budou předcházet a jsou koordinované s plánovanou rekonstrukcí komunikace, kterou zajišťuje Město. V Macharově ulici po opravě vodovodu provedeme opravu asfaltové komunikace do původního stavu.

Součástí stavebních prací na vodovodu bude přepojení všech technicky vyhovujících vodovodních přípojek k přilehlým nemovitostem.

Účelem tohoto sdělení je Vás v předstihu informovat o zahájení stavby opravy vodovodu. Předpoklad zahájení stavebních prací je v březnu 2023 a jejich ukončení plánujeme nejpozději v září 2023.

Po dokončení stavby vodovodu budou navazovat práce na rekonstrukci, případně opravě komunikace. V současné době probíhá přípravná fáze před předáním staveniště vybranému zhotoviteli stavby vodovodu.

Postup prací

Výkopové práce budou probíhat v jednotlivých fázích. Účelem stavby je oprava dožitého vodovodního potrubí, která bude provedena v otevřeném výkopu v několika úsecích. Namontují se odbočné armatury s uzávěry pro vodovodní přípojky, vodovod bude zprovozněn a přepojí se vyhovující domovní přípojky.

Vodovodní přípojky

Z důvodu poskytování spolehlivé dodávky vody upozorňujeme majitele nemovitostí na nutnost provést opravu či výměnu vodovodních přípojek, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Tím je míněna především jejich netěsnost, provozní nespolehlivost, statické porušení či použitý nevyhovující materiál. Zejména vodovodní přípojky z oceli či olova nejsou schopny zajistit dlouhou životnost a bezporuchovost, a proto důrazně doporučujeme s odkazem na spolehlivost dodávky a kvalitu vody, aby byla při této příležitosti provedena jejich výměna. Materiál vodovodní přípojky lze zjistit před uzávěrem vodoměru. Z dostupných podkladů investora stavby jsme zjistili, že nevyhovující materiál přípojky má v ul. 5.května čp474, 968, 470, 452, 465 a 490.

Významný důvod k výměně nevyhovujících přípojek při opravě vodovodu je výše nákladů spojených s jejich výměnou. Pokud proběhne souběžně s opravou vodovodního řadu, je cena nižší než dodatečně provedená oprava v nově opraveném povrchu vozovky.

Pokud se domníváte, že Vaše přípojka je ve špatném technickém stavu, bude vhodným řešením obrátit se na odpovědného zástupce zhotovitele stavby vodovodu, který Vám vypracuje cenovou nabídku na výměnu vodovodní přípojky a po odsouhlasení ceny výměnu zajistí. Tyto práce si můžete zajistit i samostatně u jiných stavebních firem s příslušným oprávněním.

Vlastnické vztahy k přípojkám

Podle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. (§ 3, odstavce 6) je vlastníkem vodovodní přípojky majitel nemovitosti nebo pozemku připojené na vodovod. Vodovodní přípojka je úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Z toho vyplývá i povinnost péče o tato zařízení.

Naše společnost jako investor stavby hradí pořízení a osazení nových odbočných armatur a uličních uzávěrů, včetně přepojení vyhovujících vodovodních přípojek (z černého plastu). Vlastní výměna potrubí nevyhovujících přípojek zůstává věcí majitelů nemovitostí.

Dočasná opatření a okolnosti

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. si Vás dovolují požádat o spolupráci při přepojování přípojek na nově vybudovaný vodovod. Za tímto účelem prosím umožněte vstup do nemovitosti pracovníkům zhotovitele, zejména z důvodu prací na vodovodních přípojkách. Během provádění opravy potrubí bude docházet ke krátkodobým přerušením dodávky pitné vody (v některých případech i k zákalu vody). Těmto jevům nejsme při opravě za provozu schopni zcela zabránit a věříme, že nastalou mimořádnou situaci pochopíte. Odběratelé, kterých se dotkne přerušení dodávky vody v průběhu opravy vodovodu, budou o postupu prací a odstávce v předstihu informováni.

Svoz domovního odpadu

Pokud by auto společnosti zajišťující svoz domovního odpadu neprojelo staveništěm, zajistí svoz nádob k nejbližší křižovatce a následný rozvoz po jednotlivých nemovitostech zhotovitel stavby. Z tohoto důvodu si majitelé nemovitostí musí své odpadní nádoby zřetelně označit číslem popisným.

Dopravní opatření

Dále Vás žádáme, abyste v místech právě prováděných prací neparkovali, nebránili pohybu stavebních mechanizmů a respektovali nainstalované dopravní značení. V dotčené lokalitě bude po dobu výstavby zcela vyloučen silniční provoz, avšak na staveniště bude umožněn vjezd záchranné službě, hasičskému záchrannému sboru a majitelům přilehlých nemovitostí. Na konci dne, po skončení pracovní směny, bude staveniště uklizeno, výkopy označeny a chráněny proti pádu osob.

Organizační údaje o stavbě vodovodu

Investor stavby:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Kontaktní osoby:

Zdeněk Doležal, tel. 326 376 241, mobil 603 245 532, zdolezal@vakmb.cz 
Jaroslava Bajerová, tel.326 376 244, mob.775 915 759, jbajerova@vakmb.cz 
Aleš Marek, vedoucí provozu vodovodu, tel. 326 771 014, 603 198 791

Kontaktní údaje na zástupce zhotovitele vodovodu Vám sdělíme dodatečně společně s upřesňujícími údaji o termínu realizace stavby ve Vaší ulici.

Závěrem

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. si Vás touto cestou dovolují požádat o pochopení a spolupráci při opravě vodovodního řadu. Jsme si vědomi, že Vás při provádění opravy budeme omezovat, jednak v pohybu na dotčené komunikaci, tak v dodávce pitné vody, ale věříme, že výměnou vodovodu zajistíme Vám, našim odběratelům, vyšší spolehlivost a kvalitu dodávky pitné vody.

Po zahájení stavby budou probíhat pravidelné kontrolní dny, při kterých bude možné řešit Vaše dotazy či připomínky k prováděné stavbě. V případě jakýchkoli nejasností a výhrad se na nás laskavě obraťte na výše uvedené kontakty, v naléhavých případech je možné volat nepřetržitou službu dispečinku tel. 326 721 507, 326 376 160, 603 245 533.

Děkujeme za pochopení.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

3.2.2023 8:46:41 | přečteno 245x | magdalena.bulirova
load