Diecézní charita Litoměřice

Pomoc v domácnosti

Posláním Charity je pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti. 

Charita je tu pro Vás

Diecézní charita Litoměřice, obrázek se otevře v novém okně

Charita je celosvětová organizace, která v České republice, kde je rovněž největší neziskovou organizací, nese název Charita Česká republika.

Zde je rozdělena do diecézních (arcidiecézních), oblastních a farních charit, které pokrývají téměř celé území České republiky.

V rámci litoměřické diecéze, kam spadá také Město Bakov nad Jizerou, provozuje služby zaměřené na širokou cílovou skupinu obyvatel. Konkrétně v Bakově nabízí služby: Charitní pečovatelská služba a Osobní asistence.

Činnost Diecézní charity Litoměřice

Charita má velmi široké pole působnosti, od sociální a zdravotní oblasti, pomoci do zahraničí, humanitární pomoci, až po sbírkové akce.

Každá z jednotlivých oblastních a farních charit v litoměřické diecézi provozuje vlastní projekty a služby, a to vždy s ohledem na potřeby lidí v místě, kde působí.

Mezi zdravotnická zařízení Charity v litoměřické diecézi patří Charitní ošetřovatelská služba a hospicová péče. V sociální oblasti je nabídka širší. Zde se Charita zaměřuje na pečovatelskou službu, osobní asistenci, domovy pro seniory či domovy se zvláštním režimem.

Dále pak v rámci služeb sociální prevence provozuje azylové domy pro osoby bez přístřeší a matky s dětmi v tísni, nízkoprahová denní centra pro dospělé i děti a mládež, noclehárny, domy na půli cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy a sociální rehabilitaci.

V rámci sociálního poradenství provozuje občanské poradny, odborné sociální poradenství, poradnu pro uprchlíky a migranty a poradnu pro osoby v zadluženosti.

Charity v litoměřické diecézi nabízejí také spoustu služeb, které sice nejsou registrované, ale i takto Charita pomáhá. Patří sem charitní šatníky, pomoc bezdomovcům a vězňům, zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pracovně aktivizační a výukové programy, sociální automobil, chráněná dílna, potravinová pomoc a další aktivity v rámci různých krátkodobých projektů.

Také v zahraničí je spousta potřebných. DCH Litoměřice se zaměřuje především na vzdělávání dětí a mladých lidí, a to konkrétně v Mongolsku, kde zahájila nový projekt Dali – Křídlo a na Slovensku v romské osadě, kde působí již více než 10 let.

Výše zmiňované aktivity Charity jsou aktivity trvalého charakteru. Charita však pomáhá i v případě náhlých událostí, jako jsou například povodně. Zde poskytuje jak první přímou pomoc v podobě úklidových prostředků, potravin, pracovních sil či vysoušečů, tak pomoc v následné fázi prostřednictvím finančních prostředků na obnovu bydlení a domácnosti.

Všechny projekty Charity mají vícezdrojové financování, to znamená z rozpočtů státní správy, obcí, nadací, od zahraničních partnerů, EU, z vlastních zdrojů, ale také ze sbírek. Zde je na místě připomenout největší celorepublikovou sbírku, kterou je charitní Tříkrálová sbírka, díky níž funguje nemálo velmi potřebných projektů.

Charita v Bakově nad Jizerou

Diecézní charita Litoměřice zde působí již několik let a místním obyvatelům nabízí pečovatelskou službu a osobní asistenci.

  • Pečovatelská služba pomáhá osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
    Zahrnuje především: pomoc v péči o domácnost, zajištění osobní hygieny, přípravu jídla, doprovod k lékaři, apod.

Charitní pečovatelská služba však nepůsobí pouze ve městech Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou, ale také v jejich spádových obcích a okolí. Přestože je provozní doba služby od pondělí do neděle v rozmezí 7:00 – 15:00 hodin, na základě domluvy vychází vstříc potřebám klientů i v jiných hodinách.

O potřebě služby vypovídá počet klientů, který se každým rokem zvyšuje.

Rok

Počet klientů

2010

99

2011

116

2012

124

  • Osobní asistence je stejně jako pečovatelská služba, služba terénní, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Počet klientů je sice z kapacitních důvodů omezen, přesto se v roce 2012 podařilo poskytnout pomoc 7 potřebným.

Máte zájem o službu?

V případě zájmu o Charitní pečovatelskou službu či Osobní asistenci stačí kontaktovat vrchní sestru, paní Stanislavu Pickovou.

  • Telefon: 326 772 282 nebo 731 402 442
  • E-mail: chps.mhradiste@dchltm.cz
  • Adresa: Družstevní 1451, 295 01 Mnichovo Hradiště

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi Charitní pečovatelskou službou a uživatelem a je hrazena uživatelem.

Více o činnosti DCH Litoměřice naleznete na www.dchltm.cz.

Diecézní charita Litoměřice

Hygiena

Hygiena

 
Pomoc v domácnosti

Pomoc v domácnosti

 
Prádlo

Prádlo

 
Rozvoz obědů

Rozvoz obědů

 
 
14.8.2013 15:28:53 | přečteno 3292x | magdalena.bulirova
load