Vysvědčení pro hasiče

Vysvědčení pro hasiče

Začátkem každého roku se konají výroční schůze nebo valné hromady spolků v Bakově nad Jizerou, hodnotí se jejich činnost za uplynulé období a tak jako dětem ve škole, i jim se dává “vysvědčení“.

Nejinak tomu bylo letos 19. ledna u hasičů. Valná hromada se konala ve společenské místnosti naší hasičské zbrojnice a všechna místa byla obsazená nejen místními hasiči, ale i hosty v čele s Ing. Janem Lejskem, ředitelem HZS Mladá Boleslav, město zastupoval místostarosta Václav Grünwald, který tam byl vlastně ve dvou pozicích – jako místostarosta i jako hasič, který problematice hasičů setsakra dobře rozumí. A byli tam samozřejmě i kolegové hasiči z okolních obcí.

Po zahájení jednání starostou sboru M. Hanušem a po vyslechnutí nezbytných zpráv činovníků přišla na řadu vystoupení hostů. Ing. Lejsek velmi ocenil práci našeho sboru a poděkoval za pomoc při společných zásazích s profi hasiči. Práci hasičů zhodnotil i místostarosta - hasič V. Grünwald a to velmi objektivně; vyzdvihl kladné stránky činnosti, ale poukázal i na ty, které by bylo třeba v letošním roce zlepšit. I zástupci okolních sborů nás pochválili a popřáli v r. 2013 jen dobré a málo zásahů. Pak přišla na řadu obsáhlá zpráva jednatelky sboru J. Horejšové, a proto z jejího projevu uvádím to podstatné a rozdělené do jednotlivých činností za rok 2012.

V úvodu zmínila, že základna sboru se k 31. 12. 2012 skládala z 25 aktivních členů, 14 přispívajících, 13 členů čestných a 13 dětí - mladých hasičů.

Činnost sboru zajišťoval zvolený výbor, který na svých zasedáních min. 1 x měsíčně projednával a zajišťoval plnění úkolů schválených na výroční valné hromadě a zabýval se dalšími úkoly, které bylo v daném měsíci nutno realizovat.

A nyní už k jednotlivým činnostem sboru a výjezdové jednotky.

  • Výjezdová jednotka

Výjezdová jednotka SDH je složka hasičů, která je podle zákona o požární ochraně zřízena obcí, velitel je jmenován starostou obce (na rozdíl od starosty sboru, kterého si volí členská základna) a plní úkoly stanovené jí zákonnými předpisy, její činnost je financována obcí, je zařazena do integrovaného záchranného systému okresu. Její členové (jsou členové i SDH) musí být zdravotně způsobilí k činnosti v jednotce, odborně proškolováni, dobře vybaveni výzbrojí a výstrojí a mít samozřejmě odvahu k různým druhům zásahů. Naše výjezdová jednotka má v současné době 12 členů. Je zařazena do kategorie JPO III., což znamená, že výjezd jednotky k zásahu musí být do 10 minut od přijaté zprávy a má působnost i mimo území své obce; velitelem jednotky je Štěpán Dvořák. V současné době je vybavena technikou, výzbrojí a výstrojí velmi dobře. Pro činnost jednotky slouží zejména požární vozy zn. Tatra 815 a zn. Avia DA 30, 3 plovoucí čerpadla, 2 elektrocentrály, kompresor, kalové čerpadlo, stříkačky PS 16, 12 a 8, přetlaková ventilace zn. Papin a vybavení aut hadicemi, proudnicemi zn. Turbokodar, 2 motorovými pilami, radiostanicemi umístěnými v autech, 5 přenosnými radiostanicemi a další výzbrojí. Samozřejmostí a hlavně nutností jsou ovšem kvalitní ochranné obleky, obuv a pomůcky pro hasiče při zásazích, kterými je vybaven každý člen jednotky a jsou pravidelně podle potřeby doplňovány a obměňovány.

V roce 2012 měla jednotka 7 výjezdů:

- 24. 03. - požár louky v Bakově,

- 07. 06. - námětové cvičení ve spolupráci s HZS Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště v DPS v Bakově nad Jizerou. Cílem cvičení byla evakuace obyvatel DPS z hořícího objektu, dálková doprava vody a spolupráce jednotlivých složek IZS,

- 24. 06. - požár na skládce odpadu v Michalovicích,

- 30. 08. - výjezd do Nové Vsi k řece Jizeře k hledání utonulé osoby,

- 27. 10. - požár rodinného domu v Horních Stakorách,

- 07. 11. - požár zemědělského objektu v Arnošticích,

- 10. 11. - požár louky v Nové Vsi.

Ale aby mohla jednotka k zásahům vyjíždět, je nezbytné udržovat techniku, výzbroj a výstroj v provozu schopném stavu. To představuje spoustu hodin strávených ve zbrojnici na její údržbě, úklidu a čištění po zásazích.

Jednotka také velmi dobře spolupracuje s naší městskou policií, a to jak v případě povodní, tak při požárech či jiných městských akcích. Příslušníci městské policie byli zařazeni do varovného systému Kango tak, jako hasiči. V případě požáru či jiné pohromy jsou ihned informováni o místu, kde je potřeba zasahovat, a to velmi pomáhá při koordinaci záchranných prací.

  • Školení

Pro zajištění schopnosti výjezdu bylo prováděno pravidelné školení členů výjezdové jednotky v hasičské zbrojnici; práce s hasičskou technikou, s dýchací technikou, s radiostanicemi. Během roku byly prováděny pravidelné kondiční jízdy řidičů obou aut, na HZS v Mladé Boleslavi se školili velitelé jednotek a dne 24. dubna proběhlo praktické cvičení na Vrchbělé, kde bylo nacvičováno plnění vaku umístěného pod vrtulníkem.

V rámci kondičních jízd a seznámení nových členů s technikou bylo zajišťováno plnění parních lokomotiv na hlavním nádraží v Bakově nad Jizerou a Mladé Boleslavi.

Školení práce s motorovou pilou probíhalo ve volnočasovém areálu při budování sportovního areálu pro hasičské soutěže a to kácením a prořezáváním stromů.

V prosinci se pak konalo pravidelné školení řidičů hasičských vozidel v Doksech.

Začátkem každého roku jsou proškolováni členové preventivních hlídek.

  • Preventivní činnost

Jedním z hlavních úkolů sboru je preventivní činnost, jejíž funkcí je minimalizovat možnosti vzniku požárů či jiných pohrom.

Během roku členové sboru pravidelně prováděli asistenční hlídky na jednotlivých akcích ve městě, ať už se jednalo o plesy, divadla, koncerty, II. folklorní festival, průvod masek městem, rozsvěcení vánočního stromku, Honda cupu nebo cyklistického závodu o Pohár města Bakov nad Jizerou ve volnočasovém areálu.

V rámci spolupráce se ZŠ – ŠD byl uspořádán pro žáky školní družiny „Den otevřených dveří hasičské zbrojnice“, který byl spojený s ukázkami hasičské techniky a soutěžemi pro děti.

  • Kulturní a ostatní činnost

V pořadí již 19. hasičský ples na Radnici se konal 18. února. Snahou bylo, aby náš ples patřil k těm nejlepším a určitě se to podařilo. Sál se bohužel „nafouknout“ nedá, a tak dost zájemců o lístek vyšlo naprázdno. Ke zdárnosti plesu určitě přispěla nejen poctivá příprava, ale i již známá kapela Levou rukou z Hradce Králové a její sólisté, kteří vystoupili se svým programem a zejména pak i bohatá tombola.

Zkraje dubna hasiči jako spolupořadatelé zajišťovali zdárný průběh Bakovského půlmaratonu.

V rámci „pálení čarodějnic“ 30. 4. jsme uspořádali zábavné odpoledne pro děti ve volnočasovém areálu. Na okruhu in line dráhy byla rozestavěna jednotlivá stanoviště s úkoly, které děti musely plnit, za splněné úkoly je čekala sladká odměna. Soutěží se zúčastnilo cca 130 děti od 1, 5 roku až po náctileté. Ke zdaru akce jistě přispělo pěkné počasí, velká návštěvnost dětí i dospělých a vypsaná soutěž o nejhezčí čarodějnici. Rozhodování o tom, která že je nejhezčí bylo těžké, a tak nakonec bylo vybráno 10 čarodějnic, které na památku tohoto dne obdržely hračku - malou čarodějnici. Na závěr pak byla zapálena hranice s čarodějnicí velkou.

 Dalšími akcemi bylo na jaře sázení a zalévání stromků v lokalitě Zbába, v květnu kladení věnců u památníku padlých na městském hřbitově.

K Mezinárodnímu dni dětí (MDD) hasiči uspořádali zábavné odpoledne pro žáky ŠD. Atrakce se dětem velmi líbily, největší zážitek však pro děti byla možnost si nastoupit do požárních aut a nasadit si požární helmu, vylézt na tatru a zkusit si zastříkat vodním dělem.

Výborná spolupráce je i s ostatními spolky ve městě, např. ve spolupráci s místní organizací Sokola se hasiči zúčastnili MDD ve volnočasovém areálu a připravili pro ně ukázku a prohlídki tatry a stříkání ze džberové stříkačky. S Občanským výborem v Chudoplesích připravili pro děti ukázku činnosti hasičů s prohlídkou hasičského auta, stříkáním ze džberové stříkačky na cíl a na závěr si děti mohly vylézt na tatru a zastříkat si dělem, podobnou akci uspořádali i pro děti zaměstnanců firmy Packard.

 V červenci se zúčastnili II. folklórního festivalu v Bakově na náměstí, kde se představili v nových historických uniformách, které byly pořízeny částečně za podpory Středočeského kraje (28. 500, - Kč) a zbývající částka 12. 500, - byla hrazena z vlastních prostředků SDH.

 Během roku průběžně navštěvují naše starší členy a u příležitosti životního jubilea jim předávají věcné dary.

 Jednání okrsku na jednotlivých sborech se pravidelně zúčastňuje starosta sboru p. Hanuš společně s p. Rejzkem.

  • Práce s dětmi a mládeží

Proto, aby ve městě nezanikla hasičská tradice, se snaží vychovávat mladé hasiče v kroužku „Mladých hasičů“. V současné době má kroužek 13 členů. Vedoucí kroužku pan Jan Kertész, instruktoři Zdeněk, Petra, Míša a Lukáš se s dětmi scházeli každé pondělí ve zbrojnici.

Náplní kroužku je naučit děti vše, co má správný mladý hasič umět; důležitá telefonní čísla, technické prostředky (hadice B, C, D, proudnice, sací koš, rozdělovač a savice), rozhazování a motání hadic, grafické značky, štafetu dvojic, uzle (ambulantní, lodní, tesařský, zkracovačku a úvaz na proudnici), hasební prostředky, topografické značky, vzájemně se respektovat a pomáhat si. V únoru se děti zúčastnily soutěže v Dobrovici, v jarních měsících začaly trénovat požární útok - nejdříve na sucho u zbrojnice a pak na dráze na koupališti. Dne 16. 6. byly poprvé na soutěži v požárním útoku, umístily se na 8. místě a získaly 2 body.

V červenci sbor po pěti letech uspořádal letní tábor na naší chatě v Drhlenách. Tábora se zúčastnilo 11 dětí. Pro některé děti to byl jejich vůbec první tábor. Počasí přálo a tak si děti pobyt v přírodě velmi užily. Činnost na táboře pokračovala v hasičském duchu a děti si prohlubovaly své znalosti v oblasti zdravovědy, topografie, hasičské terminologie, znalosti přírody. Nezapomínalo se ani na sportovní vyžití, každodenní rozcvičkou počínaje a večer sportovními hrami konče. Své síly si pak změřily na táborové olympiádě. Velkým překvapení pro děti byla hra hledání pokladu, která byla brána jako získávání klíčů a indicií pevnosti Boyard. Tábor byl zakončen poutí a karnevalem, na který si každé dítě si vyrobilo vlastní masku. Týden utekl jako voda a než se děti nadály, jelo se domů. Moc se jim nechtělo a těší se na další setkání na letním táboře. V září pak začal nový školní rok a tím i schůzky kroužku. Děti pokračovaly s nácvikem jednotlivých uzlů a štafety dvojic. V prosinci se děti setkaly s Mikulášem, který jim za básničku či písničku předal balíček. Rok zakončily vánoční besídkou.

 Více informací a fotografie najdete na webových stránkách www.soptici-bakovnj.webode.cz.

Vedoucí kroužku J. Kertész a jeho spolupracovníci si za obětavou a nelehkou práci s našimi malými nástupci pochvalu jistě zaslouží! A jistě i také ti ostatní, kteří zajišťovali chod letního tábora.

  • Sportovní hasičská činnost

Od jarních měsíců se sportovní družstvo začalo scházet ve volnočasovém areálu a trénovat na soutěže v požárním útoku, kterých se pravidelně v průběhu roku zúčastňovalo, ať již to byly okrskové soutěže, soutěže „starých gard“, různé memoriály, poháry a soutěže typu “ Železný hasič“, „FIRE night cup“ a podobně, na okrese i mimo něj. Ne vždy se naše družstvo umístilo mezi prvními, ale důležité přeci je zúčastnit se!

V soutěži okresních družstev „Boleslavský pohár“ se naše mužstvo celkově umístilo na 17. místě z 28 družstev soutěžících. To je slušné, ne?

Doma v Bakově se sbor podílel na zajištění krajské soutěže vozem zn. Tatra 815.

Koncem prázdnin na bakovské posvícení se již tradičně konal „Memoriál Josefa Dvořáka“ v požárním útoku ve volnočasovém areálu. Do soutěže se přihlásilo 8 družstev mužů a 6 družstev žen. Putovní pohár a 1. místo získalo SDH Bukovno, 2. místo SDH Nová Ves a 3. místo naši kluci. V soutěži žen se na 1. místě umístilo rovněž SDH Bukovno, 2. místo obsadil SDH Katusice a na 3. místě skončil SDH Plazy. My, bohužel, ženské družstvo nemáme.

Zábavnou vložkou byla doplňková soutěž o sud piva. Do této soutěže se přihlásilo 8 družstev. A v čem se soutěžilo? Každé družstvo muselo překonat dráhu na vodní ploše na raftu, potom absolvovat dráhu, na jejímž konci musel jeden člen vypít půllitr piva a poté celé družstvo provedlo požární útok s překonáním překážek.

Vítězství a sud piva získalo naše družstvo, na 2. místě se umístilo SDH Hrdlořezy a 3. místo obsadilo družstvo z Bítouchova. Na závěr roku proběhla v „Galaxii“ pro členy našeho SDH soutěž v bowlingu a zábavné zakončení roku.

  • Práce ve zbrojnici

V rámci péče o zbrojnici byl prováděn pravidelný úklid ve zbrojnici a jejím okolí. Na jaře to byl generální úklid celé zbrojnice a tradiční sběr železného šrotu. K pravidelným činnostem patří úklid garáží a společenských prostor. V listopadu došlo k vymalování kuchyně a schodiště a k následnému generálnímu úklidu kuchyně. Práce bylo uděláno hodně, jen kdyby se přidali i někteří další pasivní členové (posteskla si jednatelka sboru).

 Během roku došlo k výměně střešní krytiny na zbrojnici firmou Klempo. V podzimních měsících toutéž firmou došlo k opravě a výměně střešní krytiny na skladové části zbrojnice, která byla původní stavbou. Při výměně krytiny se však zjistilo, že dřevěné stropy jsou shnilé a tudíž se musely vyměnit. Práce probíhaly pod přísným dohledem místostarosty p. Grünwalda a byly financovány městem.

  • Práce na chatě

Sbor vlastní jako majitel chatu v Drhlenách, která slouží jak pro rekreaci členů sboru a jejich rodin, ale i ke konání tábora mladých hasičů, ke školení sboru a k přátelskému posezení. Tak jako každý rok tam čekala členy sboru spousta práce; v jarních měsících vymalování a generální úklid celé chaty včetně sklepa, garáže, úprava terénu v okolí chaty a hřiště před chatou a úprava příjezdové cesty k chatě, úprava terasy, na podzim došlo k zazimování chaty.

 Co říci na závěr: záslužné práce bylo jak sborem, tak výjezdovou jednotkou uděláno v minulém roce hodně a patří za ni všem poděkovat, ale zároveň všichni vědí, že hodně práce ještě před hasiči stojí. Věřím, že se s tím poperou tak dobře jako v minulých letech.

Teď už zbývá jen jim dát to vysvědčení. Myslíte si, že si za loňský rok zaslouží za 1? Já myslím, že ano.

 Jaroslava Čermáková

Vysvědčení pro hasiče

Vysvědčení pro hasiče

Vysvědčení pro hasiče

 
Vysvědčení pro hasiče

Vysvědčení pro hasiče

 
Vysvědčení pro hasiče

Vysvědčení pro hasiče

 
Vysvědčení pro hasiče

Vysvědčení pro hasiče

 
Vysvědčení pro hasiče

Vysvědčení pro hasiče

 
 
15.2.2013 14:29:24 - aktualizováno 22.2.2013 15:29:37 | přečteno 1165x | magdalena.bulirova
load