Jaký byl hasičský rok 2015?

VH SDH 16.1.2016

Když napíšu, že dobrý a podařený, bude to znít jako samochvála. A víme, že se říká, že samochvála…

Faktem ale je, že loňský rok byl na výroční valné hromadě našich hasičů, která se konala 16. ledna v hasičské zbrojnici hodnocen kladně. A to jak jednatelkou sboru J. Horejšovou, která činnost popsala ve své obsáhlé zprávě, tak i ředitelem mladoboleslavského ředitelství IZS a starostou města R. Šimáněm. Ani hosté z okolních sborů hasičů po přednesené zprávě nešetřili chválou. Ono je opravdu čím se chlubit. Mohla bych to udělat i já, ale z mých článků popisujících činnost sborů průběžně během roku už víte, co hasiči dělali, kde byli, kde hořelo, jak se umístili v které soutěži a tak dále.

Jenže se říká, že opakování je matka moudrosti, a tak i já přistoupím na to, že využiji přednesenou výroční zprávu a budu z ní čerpat a pokusím se ve stručnosti jednotlivé důležité a podstatné činnosti sboru hasičů představit.

Naše členská základna čítala k 31. 12. 2015 36 aktivních členů, z toho 15 žen a 21 mužů, dále 8 přispívajících, 10 členů čestných /starších 70 let/ a 22 dětí.

Potěšující je, že se za loňský rok rozrostla celkem o 6 členů.

Není to mnoho, není to málo, ale myslím, že práce pro město a okolí bylo uděláno dost.

Posuďte sami!

Činnost sboru zajišťoval zvolený výbor a řídil se plánem činnosti schváleným na výroční valné hromadě. Termíny schůzí byly upravovány tak, aby se jednání zúčastnilo co nejvíce členů a to nejen z výboru, ale i z členské základny.

Náš sbor je na okrese zařazen do IV. okrsku. Na jeho okrskové valné hromadě byl zvolen novým starostou Michal Rejzek z SDH Nová Ves a zároveň byl zvolen do výkonného výboru okresu. Nás v okrsku zastupuje starosta sboru M. Hanuš, B. Vlasta a J. Rejzek.

Naši členové se během roku zúčastnili různých školení – velitelů, velitelů družstev, strojníků, asistenčních hlídek pro plesy a divadla a profesního školení řidičů.

 • V měsíci lednu se L. Bígl a J. Žďánský zúčastnili školení pro nositele dýchací techniky.
 • V únoru proběhlo školení velitelů a velitelů družstev na HZS v Mladé Boleslavi.
 • V měsíci říjnu se vedoucí dětí L. Bígl a J. Kertézs zúčastnili školení pro vedoucí mládeže.
 • V listopadu se pak D. Honc, L. Bígl, J. Kertész a R. Zelinka zúčastnili školení pro rozhodčí požárního sportu.

Výjezdová jednotka

Samostatnou kapitolu v činnosti sboru tvořívýjezdová jednotka (VJ), kterou tvoří:

 • velitel jednotky: Štěpán Dvořák
 • velitelé družstev: Jan Pelech, Bohumil Vlasta
 • technik: Václav Grünwald
 • strojníci: Josef Nedvěd, Vladimír Šlégl, Stanislav Šimon, Jan Zeman
 • členové: Václav Šplíchal ml., Jiří Horejš, Dalibor Honc, Jan Kertézs, Lukáš Bígl, Martin Hadač, Jaroslav Žďánský, Bedřich Vrabec

A jak si loni jednotka vedla?

Činnost výjezdové jednotky je zaměřena na prevenci a ochranu majetku občanů a organizací, na likvidaci požárů, dopravních nehod, pomoc při povodních a jiných živelných pohromách. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III., což značí výjezd jednotky do 10 minut od přijaté zprávy. Naše výjezdová jednotka je v současné době městem velmi dobře vybavena technikou, výzbrojí i výstrojí, problémy začínají být s výjezdovou tatrou.

Zařazení jednotky v IZS však vyžaduje neustálou připravenost hasičů k výjezdu a to současně vyžaduje mít stále připravenou i techniku.

výjezdy

V roce 2015 se jednotka zúčastnila celkem 21 výjezdů a jejich seznam by vás mohl zajímat:

 • 10. 1.   povodně v Bakově a okolí
 • 11. 1.   odstranění spadlého stromu na el. vedení  Zvířetice
 • 27. 2.   požár RD v Podhradí
 • 31. 3.   odstranění spadlých stromů z komunikace mezi Bakovem a Bělou p. B. a požár panelového domu v Bělé pod Bezdězem
 • 10. 4.   požár živého plotu v Bakově n. J.  Svatojánská ulice a zároveň ve stejný čas  požár tújí v ulici Palackého
 • 14. 4.   požár polního porostu u železniční tratě v Bakově n. J.
 • 23. 4.   požár rákosu v Nové Vsi
 • 30. 4.   požár RD  kotelny na Malé Bělé
 • 27. 5.   odstranění spadlého stromu z komunikace na Studénce
 • 5. 6. požár chaty v Drhlenách  Zlaté údolí 
 • Tento zásah byl pro zasahující členy velmi fyzicky a psychicky náročný z důvodu úmrtí 2 osob ubytovaných v chatě.
 • 1. 8. požár lesa v obci Branžež  Zakopaná
 • 4. 8. požár slámy v obci Býčina
 • 4. 8. rozsáhlý požár lesa v obci Branžež - Zakopaná
 • Tento zásah byl jeden z nejnáročnějších v tomto roce z důvodu velmi nepřístupného terénu.
 • 5. 8. požár slámy na Horní Rokytě
 • 10. 8.   rozsáhlý požár lesa v obci Bezděz
 • 3. 9. likvidace sršní v RD v Bakově n. J.
 • 5. 10.   porušení plyn. potrubí v Bakově n. J.
 • 9. 10.   požár stodoly v Dolních Stakorách  likvidace požáru a poté konstrukce stodoly
 • 1. 11.   požár chaty v Chudoplesích
 • 3. 12.   rozsáhlý požár výrobních hal v Turnově

Odborná příprava

Proto, aby mohla být jednotka takto aktivní, musí absolvovat i odbornou přípravu z různých oblastí. Co tedy probíhalo?

Leden: 

 • školení asistenčních hlídek
 • kontrola a zkouška techniky v autech

Únor: 

 •  kontrola výzbroje a výstroje
 • hlášení o zásahu - vyplnění
 • obsluha a údržba techniky – čerpadel a další techniky

Březen: 

 • kontrola připravenosti techniky
 • prověřovací cvičení – požár truhlárny a záchrana zraněné osoby,
 • prověření spojení, dýchací technika, první pomoc

Duben: 

 • doplnění PHM, zkoušky čerpadel, PS 8, PS 12 a PS 16,
 • kontrola motorových pil a práce s nimi
 • vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a jejich kácení – oznámení
 • práce s motorovou pilou – praktická část
 • pálení čarodějnic – ukázka techniky

Květen: 

 • údržba osobních ochranných prostředků
 • zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující
 • právo přednostní jízdy

Červen: 

 • kontrola připravenosti techniky

Září: 

 • uložení věcných prostředků v zásahových autech
 • obecné zásady a postupy u požáru

Říjen: 

 • dopravní a útočná vedení:
 • volba hasební látky a její správná aplikace
 • odvětrávání objektů
 • nácvik jízdy na motorovém člunu
 • příprava aut na TK

Listopad: 

 • dýchací technika, zkoušky čerpadel

Prosinec: 

 • profesní školení řidičů v Doksech

K tomu musíme přidat měsíční kondiční jízdy řidičů.

Námětová a taktická cvičení

Jak bylo řečeno, není toho málo, co všechno musí hasiči ve svém volném čase pro naplnění svého poslání udělat často i na úkor svých rodin a přátel, ale ku prospěchu nás všech. Nesmím ani zapomenout odborná námětová a taktická cvičení. Která to byla v loňském roce?

Námětové cvičení výjezdové jednotky proběhlo 15. 3., kdy byl vyhlášen poplach - požár truhlárny v Nové Vsi. Naštěstí se jednalo o námětové cvičení naší jednotky s jednotkou SDH Nová Ves.

Cílem cvičení bylo:

 • prověřit dojezdové časy jednotek,
 • procvičit spolupráci SDH Bakov n. J. a SDH Nové Vsi
 • prověřit kvalitu spojení
 • práce v dýchací technice
 • záchrana zraněné osoby a poskytnutí první pomoci
 • dálková doprava vody
 • zhodnocení cvičení.

Taktická cvičení v rámci IZS:

V rámci přípravy výjezdových jednotek byla uskutečněna 2 taktická cvičení HZS.

Ve čtvrtek 1. 10. byla naše jednotka povolána k pádu dopravního letadla na letištní ploše v Mladé Boleslavi. Po příjezdu na místo události byli členové VJ určeni velitelem zásahu k odnášení zraněných do připravených zdravotnických stanů, které byly roztříděné podle metodiky STARS.

Toto cvičení prověřilo psychickou připravenost dobrovolných hasičů na takto velký zásah, kde byl velký počet zraněných /cca 60 lidí/. Zranění figurantů bylo sice namaskované, ale působilo velmi reálně. Škoda, že se tohoto rozsáhlého a poučného cvičení mohli s ohledem na pracovní vytížení zúčastnit jen 4 členové VJ. Po skončení zásahu bylo provedeno zhodnocení (bylo kladné).

Další čtvrtek, tentokrát 12. 11. byl nahlášen požár bytu v 6. poschodí v DPS v Mnichově Hradišti. Naše jednotka byla určena k evakuaci obyvatel z dolních pater budovy. Zásah byl prováděn v dýchací technice a to není nikdy snadné.

Jednotka však nejsou jen výjezdy. Je třeba pravidelně provádět kontrolu stavu výjezdových vozidel a techniky, udržovat je a opravovat. To také zabírá volný čas.

Ostatní akce

Mohla bych dále vyjmenovávat, co všechno bylo na valném zasedání řečeno. O hodinách strávených v hasičské zbrojnici na technice, na výjezdech, o práci na chatě v Drhlenách, o preventivní činnosti, o našem úspěšném plese, o pořádání čarodějnic a dětských dnů, o ukázkách hasičské techniky dětem i dospělým, o pořádání „Memoriálu Josefa Dvořáka, o pořádání „Mikuláše“, o asistenčních hlídkách a pořadatelské pomoci na akcích města, o úspěších na sportovním poli našich družstev – mužských, ženských i dětských, ale i o těch jsem už dříve psala.

Družstvo žen

Ale chtěla bych jen zmínit a připomenout, že po mnoha letech se v Bakově podařilo vytvořit ženské družstvo, které je v současné době ve složení: Lenka Stehlíková, Jana Reslová, Iva Zelinková, Petra Kertészová, Alena Sklenářová, Petra Štychová a Nikola Rulcová, náhradnice Monika Pokorná, Michaela Kertészová, Markéta Šolcová, Michaela Kofrová a Eliška Peroutková. Výsledky nejsou ještě podle představ děvčat, ale stále se lepší a cvičí a cvičí…

Soptíci

Naši malí „Soptíci“ nám také dělají radost. Děti se scházejí každé pondělí v 16:00 hodin v hasičské zbrojnici a učí se vše, co má hasič umět. Máme radost, že nám vyrůstají zdatní nástupci. Poděkování paří jejich vedoucím v čele s J. Kertézsem a L. Bíglem.

Sportovní družstvo

Sportovní družstvo mužů tvoří základ výjezdové jednotky a je ve složení:

P. Kertész, L. Bígl, J. Pelech, L. Honc, D. Honc, J. Kertész, J. Zeman, J. Žďánský. Už od dubna se připravovalo a trénovalo na soutěžní sezónu, která byla úspěšná. 

I s jejich úspěchy jsem čtenáře Bakovska průběžně seznamovala, takže nyní se už opakovat nebudu, připomenu jenom, že celkově skončili v Boleslavském poháru na 6. místě z 23 družstev. Tedy úspěch a blahopřání. Ať to vyjde i v letošním roce!


Takto průběžným hodnocením hasičských aktivit a diskuzí postupovala valná hromada pomalu ke konci. Pověstnou „třešničkou na dortu“ pak bylo pro hasiče milé oznámení starosty města, že rada města schválila podání žádosti o dataci na nové hasičské auto. Uvidíme, jak to dopadne a držíme si palce!

Na úplný konec valné hromady bylo podáváno přítomným dobré občerstvení, které jakoby korunovalo dobrý pocit z dobře vykonané práce.

Jaroslava Čerrmáková
člen SDH Bakov n. J.

 

Valná hromada

VH SDH 16.1.2016

VH SDH 16.1.2016

 
VH SDH 16.1.2016

VH SDH 16.1.2016

 
VH SDH 16.1.2016

VH SDH 16.1.2016

 
VH SDH 16.1.2016

VH SDH 16.1.2016

 
VH SDH 16.1.2016

VH SDH 16.1.2016

 
VH SDH 16.1.2016

VH SDH 16.1.2016

 
VH SDH 16.1.2016

VH SDH 16.1.2016

 
VH SDH 16.1.2016

VH SDH 16.1.2016

 
VH SDH 16.1.2016

VH SDH 16.1.2016

 
 
8.2.2016 17:38:32 | přečteno 516x | magdalena.bulirova
load