Hasičské bilancování za r. 2019

SDH Bakov

Na počátku každého nového roku je první zprávou od hasičů do Bakovska už tradiční roční bilancování za právě uplynulý rok. To letošní bylo předneseno v sobotu 18. ledna na výroční valné hromadě SDH v hasičské zbrojnici při hojné účasti jak místních, tak hasičů z okolních sborů. 

A já při obšírné zprávě vypracované a přednesené jednatelkou sboru Jiřinkou Horejšovou (a to slíbila, že letos fakt nebude tak dlouhá) už tam přemýšlím, jak se s tím ve zkrácené verzi pro Bakovsko popasuju. Navíc když rok 2019 byl rokem 140. výročí vzniku sboru a já každý měsíc v Bakovsku činnost sboru popisuju a tím pádem o hasičích už skoro všechno víte.

Ale třeba články o nás pravidelně nečtete, tak se pokusím rok bohaté činnosti hasičů stručně shrnout do pár údajů a čísel, které vycházejí z té výroční zprávy. Pojďme na to!

Víte, že …

 • náš sbor se k 31. 12. 2019 skládal z 39 aktivních členů, z toho 15 žen a 24 mužů a 11 členů přispívajících (převážně členů čestných – starších 70 let) a 25 dětí
 • činnost sboru řídí podle schváleného plánu činnosti zvolený výbor a zástupce našeho sboru starosta M. Hanuš se pravidelně účastnil zasedání okrsku
 • důležitou součástí naší práce jsou různá pravidelná, speciální školení a odborná školení - velitelů družstev, strojníků, asistenčních hlídek pro plesy a divadla, profesního školení řidičů, první pomoci, práce s motorovou pilou, práce s dýchací technikou, příprava a údržba techniky, nácvik jízdy na motorovém člunu a mnoho dalšího potřebného k práci hasiče,
 • každý měsíc musí řidiči hasičských aut absolvovat kondiční jízdy
 • výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO III., což značí výjezd jednotky do 10 minut od přijaté výzvy k zásahu
 • činnost sboru a výjezdové jednotky je zaměřena na prevenci a ochranu majetku občanů a organizací, na likvidaci požárů, pomoc při dopravních nehodách, při povodních a jiných živelných pohromách
 • v roce 2019 jednotka zasahovala u 32 různých událostí
 • celkem bylo v rámci zmíněných 32 zásahů „odpracováno“ 314 hodin a při přípravě techniky 394 hodin
 • v průběhu roku se pravidelně prováděla kontrola stavu všech vozidel, v případě závady došlo k opravě nebo odvezení vozidla do opravny
 • v r. 2019 byl vyhlášen dotační program na obnovu hasičské techniky, vedení města podalo do tohoto programu žádost a bylo úspěšné
 • výsledkem úspěšné dotace bylo slavnostní předání nového dopravního automobilu zn. Ford Transit, který nahradí dosluhující Avii 30 z r. 1976
 • předání se konalo 30. listopadu při oslavě 140. let trvání sboru u hasičské zbrojnice za účasti nejen hasičů, ale i veřejnosti a klíče od nového auta předal starosta města do rukou technikovi sboru a současně svému kolegovi - místostarostovi V. Grünwaldovi
 • z rozpočtu města byla jednotka dovybavena kalovým čerpadlem Resenbauer, defibrilátorem Lifepack 1000, osvětlovací technikou a dalšími potřebnými věcmi
 • byly provedeny potřebné revize elektrospotřebičů, hasicích přístrojů a údržba techniky od firmy Honda ve zbrojnici
 • provádíme preventivní činnost a zajišťujeme asistenční hlídky při různých městských akcích, a tak nás můžete potkat na čarodějnicích, rozsvícení vánočního stromku, při divadelních akcích, festivalech ve městě, na zřícenině Zvířetice - prostě všude, kde je nás potřeba
 • v rámci spolupráce se ZŠ – ŠD jsme uspořádali pro žáky školní družiny den otevřených dveří hasičské zbrojnice spojenou s ukázkami techniky a odborným výkladem
 • také ještě úspěšně sportujeme
 • sportovní družstvo mužů ve složení Pavel Kertész, Lukáš Bígl, Radek Zelinka, Lukáš Honc, Dalibor Honc, Jan Pelech, Jan Kertész obsadilo II. místo v kategorii družstev v anketě „Sportovec roku 2017 -2018 města Bakov nad Jizerou
 • totéž družstvo získalo I. místo v soutěži o „Boleslavský pohár“
 • se zúčastňujeme soutěží nejen v kategorii mužů, ale soutěží i naše děti a ženy
 • ženy v novém složení družstva I. Zelinková, K. Musilová, A. Balážová, P. Kertészová, P. Fialová, M. Zemanová, M. Kuntošová celkově obsadily v Boleslavském poháru 15. místo (zúčastnily se jen posledních 3 soutěží)
 • se dva naši členové J. Pelech a J. Kertész a dva členové z SDH Nová Ves J. Žďánský a T. Burda zúčastnili soutěže Hasičská noc pod Ještědem
 • se při této soutěži plní 12 úkolů s hasičskou tématikou a umístění – krásné 2. místo z 32 družstev
 • jsme připravili pro okolní sbory „Noční soutěž“ ve Volnočasovém areálu a výsledky: muži 3. místo, ženy 7. místo
 • jsme uskutečnili už 22. ročník Memoriálu Josefa Dvořáka ve Volnočasovém areálu
 • v Memoriálu J. Dvořáka muži obsadili v této soutěži 2. místo z 20 družstev, ženy obsadily 11. místo ze 17 družstev
 • se také bavíme a tančíme – loni to byl již 26. hasičský ples na Radnici s výbornou hudbou a bohatou tombolou
 • koncem roku jsme mezi sebou soutěžili v bowlingu
 • jsme v rámci ochrany životního prostředí uspořádali v měsíci dubnu a říjnu sběr železného šrotu a elektrospotřebičů pod heslem „Recyklujte s hasiči“
 • jsme při tom sebrali celkem 10. 440 kg železa a odevzdali 50 ks televizí a monitorů, 10 bagů malých spotřebičů (fritovací hrnce, tiskárny, kopírky, apod.), 44 ks velkých spotřebičů (sporáky, myčky, pračky) a 30 ks lednic a mrazáků
 • každým rokem pořádáme 30. dubna „pálení čarodějnic“ ve Volnočasovém areálu v Bakově s různými aktivitami pro děti a občerstvením pro velké i malé
 • soutěží na 10 stanovištích se loni zúčastnilo více jak 320 dětí
 • dospělých bylo v areálu odhadem více jak 1500
 • na bramborákové těsto padlo 52kg brambor (bez ostatních přísad) a ještě nestačily
 • jsme během roku navštívili naše starší členy a u příležitosti kulatého jubilea jsme jim předali věcné dary
 • i v loňském roce pokračovala dobrá spolupráce s Obcí baráčníků na Trenčíně
 • jsme se zúčastnili kladení věnců u pomníku padlých na městském hřbitově
 • že spolupracujeme i s DS Tyl, místními rybáři a ostatními spolky
 • navštěvujeme okolní sbory při jejich různých výročích a akcích v historických uniformách (ale nejen v nich)
 • pečujeme o vlastní chatu v Drhlenách, o budovu zbrojnice
 • jsme pomáhali zajišťovat akci pro děti“ Bezpečně na prázdniny“ konanou ve Volnočasovém areálu
 • při této akci měly velký úspěch nejen námi produkované „bubliny“, ale i projížďka na člunu po vodní ploše,
 • ani loni 7. 12. nesmělo chybět setkání dětí s Mikulášem v hasičské zbrojnici
 • ještě ten den jsme pomáhali v odpoledních hodinách spolu s občanským výborem Malá Bělá a s Furianty pomohli připravit setkání s Mikulášem a peklem na hradě Zvířetice
 • tuto akci jsme zakončili ohňostrojem.

 

Já pak zakončím tento výčet a chtěla bych se více rozepsat o našich malých nástupcích – Soptících.

Děti malé i větší se scházely každé pondělí v 16:00 hodin v hasičské zbrojnici, kde se seznamovaly a učily, co má znát a umět dobrý hasič.

V zimním období děti nacvičovaly disciplíny hry Plamen: štafetu požárních dvojic, opakovaly a procvičovaly uzle, grafické a topografické značky.

V únoru se zúčastnily Memoriálu Bořivoje Buriánka v Dobrovicích. Přes velkou nemocnost se do soutěže zapojili ti nejmladší (průměr týmu byl 5 let) a úkoly zvládli na výbornou.

Starší členové kroužku se zapojili i do příprav na čarodějnicích a pomáhali na jednotlivých stanovištích. Celkem se zapojilo 10 členů.

První úspěch našich mladých hasičů jsme zaznamenali na okrskové soutěži v Nové Vsi, kde se starší družstvo umístilo na 3. místě a mladší družstvo na místě 2.

Další úspěch byl na soutěži v Březovicích, kde mladší družstvo se umístilo na 2. místě a starší družstvo na místě 1.

Družstva mladých hasičů – Soptíci - se též zapojila do soutěží v požárním útoku zařazených do Boleslavského poháru.

Mladší družstvo má oproti jiným družstvům velmi nízký průměr, ale přesto si vedlo dobře a celkově se umístilo na krásném 16. místě.

Starší družstvo dosáhlo v celkovém hodnocení na velmi krásné 3. místo. Prostě poctivý trénink a určité zkušenosti jsou již vidět.

Oběma družstvům gratulujeme!

V závěru roku proběhla vánoční besídka, kde si děti pod stromečkem rozdaly dárky a ochutnaly maminčino cukroví.

Nám nezbývá než poděkovat všem vedoucím dětí: Janu Kertészovi, Lukáši Bíglovi, Radku Zelinkovi, Andree Balážové, Ivě Zelinkové a Kateřině Musilové za obětavou a nelehkou práci s našimi nejmenšími nástupci.

Opravdu jsem se snažila být stručná, ale zkrátit to více nešlo. 

Ještě použiji výčet hodin na jednotlivých aktivitách našeho sboru pečlivě vedených naší jednatelkou:

Zásahy (32x)

314 hod.

Údržba techniky, výzbroje a výstroje:

394 hod.

Asistenční hlídky:

282 hod.

Práce s mládeží:

546 hod.

Mezinárodní den dětí:

72 hod.

Memoriál a soutěže:

234 hod.

Brigády ve zbrojnici:

480 hod.

Brigády na chatě:

210 hod.

Ples:

160 hod.

Ostatní:

240 hod.

Tak to je opravdu konec článku. A prosím, neberte tento výčet, tuto bilanci jako chlubení se s naší prací. Je to prostě konstatování a popsání toho, co jsme loni dělali. Neříkám však, že se ještě nemůžeme zlepšit. Letos se o to pokusíme!

Jaroslava Čermáková, SDH

10.2.2020 12:57:11 | přečteno 322x | magdalena.bulirova
load