Zpráva o činnosti SDH a výjezdové jednotky za rok 2015

Školení obsluhy motorového člunu kopie

přednesená na výroční valné hromadě SDH Bakov nad Jizerou dne 17. ledna 2015, která byla letos jiná v tom, že tento rok byla i volební.

V čele předsednického stolu zasedli ředitel HZS Mladá Boleslav plukovník Ing. Jan Hadrbolec, velitel HZS Mnichovo Hradiště nadporučík Mgr. Jiří Vltavský a předseda Okresního sdružení dobrovolných hasičů JUDr. Josef Forst. Hvězdnou trojku doplnil náš místostarosta města a profesionální hasič Václav Grünwald, starosta sboru Milan Hanuš, velitel výjezdové jednotky Štěpán Dvořák, hospodářka Libuše Raisová a naše jednatelka Jiřina Horejšová, z jejíž zprávy čerpám podklady tohoto článku. Ostatní členové výboru a sboru i naši hosté z okolních vesnic zcela zaplnili vyzdobenou společenskou místnost. Škoda jen, že se jednání nemohl pro nemoc zúčastnit nově zvolený starosta města Radim Šimáně.

Po zahájení jednání starostou sboru M. Hanušem a po vyslechnutí nezbytných zpráv činovníků a volbě „staronového výboru“ přišla na řadu vystoupení hostů, kteří vysoce hodnotili činnost sboru a zejména pak výjezdové jednotky, na kterou je vždy možno se při zásazích spolehnout, ocenili její velkou profesionalitu, vybavení a řízení. Práci hasičů zhodnotil i místostarosta - hasič V. Grünwald a to velmi objektivně; vyzdvihl kladné stránky činnosti, ale poukázal i na ty, které by bylo třeba v letošním roce zlepšit. I zástupci okolních sborů nás pochválili a popřáli v r. 2015 jen dobré a málo zásahů. Pak přišla na řadu obsáhlá zpráva jednatelky sboru Jiřiny Horejšové, ze které, jak jsem již uvedla, čerpám to podstatné, rozdělené do jednotlivých činností v roce 2014.

Uvedla, že činnost sboru zajišťoval zvolený výbor a řídil se plánem činnosti schváleným na výroční valné hromadě. Termíny schůzí byly upravovány tak, aby se jednání zúčastnilo co nejvíce členů a to nejen z výboru, ale i z členské základny s přihlédnutím ke směnnosti členů sboru. Naše základna se k 31. 12. 2014 skládala z 27 aktivních členů, 9 přispívajících, 8 členů čestných /starších 70 let/ a 22 dětí.

Uvedla také, že některé úkoly se nám podařilo splnit velmi dobře, některé částečně a některé bohužel se nám splnit zcela nepodařilo. 

zpráva o činnosti

Vážení hosté, milí hasiči.

Dovolte mi, abych i já Vás přivítala na naší výroční valné hromadě. Popřála, Vám a Vašim rodinám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v roce 2015. Sešli jsme se dnes, abychom zhodnotili činnost našeho Sboru a výjezdové jednotky za rok 2014. Činnost našeho Sboru vycházela z plánu činnosti, který jsme schválili na výroční valné hromadě. Některé úkoly se nám podařilo splnit velmi dobře, některé částečně a některé bohužel se nám splnit nepodařilo.  Nesešli jsme se zde, abychom se pouze chválili, ale abychom poukázali na nedostatky a problémy, které máme a které nás trápí..

Naše činnost v roce 2014 byla velmi obsáhlá.

Nyní k jednotlivým úkolům naší činnosti.

Schůzová činnost

Činnost Sboru zajišťoval zvolený výbor a řídil se plánem činnosti schváleným na VVH. Termíny schůzí jsme museli upravovat tak, aby se jednání zúčastnilo co nejvíce členů a to nejen z výboru, ale i z členské základny a to z důvodů směnnosti členů. Členové, kteří se jednání výboru nemohli zúčastnit, obdrželi zápis z jednání, který jim byl zasílán na emailové adresy, nebo se informovali u členů výboru. Naše základna k 31.12.2014 se skládala z 27 aktivních členů, 9 přispívajících, 8 členů čestných / starších 70 let/ a 22 dětí.

Činnost v okrsku

Zvolení členové do 4.okrsku se zúčastnili  4. schůzí jednání okrsku, kde  proběhlo příprava okrskové soutěži na Rokytě a termíny soutěží -Memoriálů – jednotlivých Sborů a termíny VVH.

Školení

Naši členové se během roku zúčastnili různých školení – velitelů , velitelů družstev, strojníků, preventistů, asistenčních hlídek pro plesy a divadla a  profesního školení řidičů.

22.2.proběhlo školení velitelů na HZS v Mladé Boleslavi.

15.3. se konalo školení první pomoci záchranářem p. Matouškem – zaměřené na resuscitaci, která byla prováděna na Andule, ošetření popálenin a krvácení. 

V sobotu 5.4. v 8.00 hod. v Bělé pod Bezdězem na Vrchbělé  bylo zahájeno cvičení jednotek hasičů celého okresu, zařazené do kategorie JPO3.  Úkolem tohoto cvičení bylo prověření praktických znalostí jednotek v těchto disciplínách – dýchací techniky, zdravovědy, znalosti práce s nebezpečnými látkami, znalosti a dovednosti řidičů, zásah v zakouřeném prostoru, slaňování z vyšších budov a provedení testů velitelů a strojníků. Po nástupu a vysvětlení disciplín se jednotlivé jednotky dle určení rozešly k jejich plnění. Každá jednotka si zde vyzkoušela své znalosti a dovednosti. Cvičení mělo dobrý průběh a bylo  námi velmi kladně hodnoceno. 

V rámci přípravy dřeva na čarodějnice – proběhlo školení práce s motorovými pilami.

4.10. proběhlo námětové cvičení se záchrannou 1 osoby z hořícího auta. Cílem cvičení bylo prověření dojezdových časů členů VJ, výcvik v dýchací technice a práce s hydraulickým zařízením. 

13.12. proběhlo pravidelné školení řidičů v Doksech.

Výjezdová jednotka

Činnost Sboru a výjezdové jednotky je zaměřena na prevenci a ochranu majetku občanů a organizací, na likvidaci požárů, pomoc při povodních a jiných živelných pohromách. Velmi důležitá je vybavenost hasičů a to nejen technikou, ale i ochrannými pomůckami, obleky, spojovací technikou, rukavicemi apod. Mnozí naši spoluobčané vidí pouze výjezd hasičů, ale nevidí pozadí těchto výjezdů. Nevědí kolik hodin hasiči stráví v hasičské zbrojnici při přípravě aut a ostatní techniky, tak aby jednotka mohla efektivně a včas zasahovat. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III. což značí výjezd jednotky do 10 minut od přijaté zprávy. Naše výjezdová jednotka je v současné době velmi dobře vybavena technikou, výzbrojí a výstrojí.

To vyžaduje neustálou připravenost našich hasičů k výjezdu. Členové jednotky musí pravidelně provádět kontroly jednotlivé techniky a účastnit se školeních jak ve zbrojnici, tak na hasičském záchranném sboru v Ml. Boleslavi. 

Uskutečnit školení, aby se ho zúčastnili všichni členové je v současné době nemožné a to z důvodů pracovního vytížení členů ze strany zaměstnavatelů.

V roce 2014 jsme se zúčastnili 16 výjezdů.

První výjezd v tomto roce:

 • 7.2. požár RD v Bakově nad Jizerou -Tatra a Avie a 10 členů VJ
 • 11.2. - požár ubytovny v Mnichově Hradišti – Tatra, 4 členové VJ + DT
 • 20.3. – požár stodoly v Dolní Rokytě – Tatra  a 3 členové  VJ + DT
 • 3.5. -  požár domu v Bakově n.J. – Tatra  a Avie a 7 členové VJ
 • 24.5. – laguna na silnici v Bakově n.J. - Avie a 5 členové VJ
 • 27.5. – požár garáže v  Bakově n. J. - Tatra a 4 členové VJ + DT
 • 10.6. – požár příkopu u silnice v Chudoplesích – Tatra a 3 členové VJ
 • 2.7. – požár louky v Bakově n.J. – Tatra a 3 členové VJ
 • 3.7. – požár kravína v Kněžmostě  - Tatra a 3 členové VJ
 • 11.7. – požár seníku ve Lhoticích  -  Tatra a 7 členové VJ + DT střídání
 • 12.8. – požár louky na Malé Bělé – Tatra a 3 členové VJ
 • 26.8. – požár tují na hřbitově v Bakově n.J. – Tatra a 4 členové VJ
 • 10.9. – likvidace sršní na půdě RD na Zvířeticích – Avie a 2 členové VJ
 • 23.9. – požár trafostanice v Bělé p.B. – Tatra a 3 členové VJ + DT
 • 3.12. – požár RD v Bakově n.J. – Tatra a 2 členové VJ
 • 7.12. – požár RD v Bakově n.J. -  Ttara a Avie 5 členů VJ + DT dozor do ranních
 • hodin

Námětové cvičení výjezdové jednotky

V sobotu 4.10.2014 v 9.48 hod. členům naší zásahové jednotky se  rozdrnčely telefony a byl vyhlášen poplach - požár osobního automobilu na parkovišti volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou. Naštěstí se jednalo o námětové cvičení naší jednotky s jednotkou SDH Nová Ves.

Cílem cvičení bylo:

 • prověřit dojezdové časy jednotek,
 • procvičit spolupráci s jednotkou SDH Bakov n.J. a SDH Nové Vsi
 • procvičit práci s hydraulickým zařízením
 • prověřit kvalitu spojení
 • práce v dýchací technice

Po příjezdu na místo události, byl proveden průzkum. Velitel zásahu určil k hašení 1x proud C a 2 členy VJ v DT. Po příjezdu SDH Nová Ves byl použit druhý proud C na ochlazení osobního auta. Po likvidaci požáru provedla jednotka vyproštění osoby za pomocí hydraulického zařízení. Po skončení a vyhodnocení zásahu se jednotky vrátily zpět na základnu.

Celkem v rámci zásahů a přípravy aut na další výjezd bylo odpracováno  469 hodin.

Všem členům jednotky patří poděkování za tuto náročnou a nelehkou práci, kterou vykonávají na úkor své rodiny, ohrožují své zdraví a vykonávají tuto práci pro společnost a své spoluobčany.

I zde však máme rezervy. Někteří členové se zúčastní pouze požáru, ale ne další přípravy techniky nebo naopak. Bohužel k tomu přispívá vyčerpanost našich členů z práce. Mnozí členové mají nepřetržitý provoz, jiní chodí na směny a to má velký vliv na naší činnost. Někteří zaměstnavatelé uznávají práci dobrovolných hasičů a vycházejí svým zaměstnancům vstříc, ale jiní mají v práci problémy. To však my v našich podmínkách neovlivníme. To je otázka pro vyšší představitelé hasičů, aby pro své členy zajistili dobré podmínky. V cizině jsou členové VJ uznáváni a zaměstnavatelé si takovéhoto zaměstnance váží.

V měsíci prosinci byl dokončen projekt „ Aktualizace digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému na Jizeře.“ Součástí tohoto projektu byl: kompletní výměna hlásičů městského rozhlasu, výměna dvou analogových sirén za digitální, dále instalace dvou hladinových čidel pro monitorování povodňového stavu, vyrozumívací  systém pro varování a vyrozumění obyvatel a v neposlední řadě aktualizace digitálního povodňového plánu.

Dále k tomuto systému byla prořízena web kamea u mostu přes Jizeru, aby občané mohli sledovat aktuální stav zatopení komunikace mezi Bakovem a Malou Bělou. Kompletní varovný systém je k shlédnutí na webových stránkách města a nouzový systém s ovládání a elektrocentrálou mají k dispozici dobrovolní hasiči zde v hasičské zbrojnici.

Celková hodnota projektu činila 3,6mil.Kč a podíl města na celkových nákladech činila 360 tis.Kč což je 10% celkových nákladů.

Práce na technice

V průběhu roku se pravidelně prováděla kontrola stavu vozidel, v případě závady došlo k opravě nebo odvezení vozidla do opravny.

Začátkem roku byla Tatra 815 odvezena do Kometu Pečky, kde bylo vyměněno čerpadlo a opraveny kolové ventily.

V říjnu jsme připravili obě auta na TK, Avie byla odvezena na opravu do Brodců – oprava brzd, řízení a výměna předních pneumatik.

Preventivní činnost

Jedním z hlavní úkolů hasičů je preventivní činnost. Na úseku prevence došlo ke kontrole objektů města. V zimních měsících jsme prováděli asistenční hlídky na plesech na Radnici – Bakajdy., mysliveckém, sportovním,  města Bakova n.J., maškarním, muzikantském, sokolském a dětském karnevalu.  Dále jsme prováděli asistenční hlídky na divadelních představeních. Během roku jsme vykonávali asistenční hlídky při různých koncertech a akcích konané taktéž na Radnici. / dětské pořady, akademie apod/.

V měsíci dubnu jsme zajišťovali pálení čarodějnic na koupališti.

V rámci spolupráce se ZŠ – ŠD jsme uspořádali pro žáky ŠD den otevřených dveří hasičské zbrojnice spojenou s ukázkami techniky. Zodpověděli jsme řadu zvídavých otázek, které se týkali hasičů.

V prosinci jsme konali asistenční hlídku pak při rozsvěcení vánočního stromku.

Sportovní činnost

12.dubna jsme se jako každý rok podíleli jako spoluorganizátoři bakovského maratonu.

V uplynulém roce 2014 naše sportovní družstvo chtělo navázat na úspěchy z roku 2013. Od dubna se připravovali a trénovali na soutěžní sezonu. Hodně času bylo věnováno přípravě náčiní na požární sport a opravě požární stříkačky p.Semeckým. Družstvo soutěžilo v tomto složení: P.Ketész, L.Bígl, J.Pelech, L.Honc, D.Honc, J.Kertész, J.Zeman, J.Nedvěd.

Sezona byla zahájena memoriálem J.Průška v Nové Vsi, kde jsme obsadili 1.místo. Po té následovaly soutěže zařazené do Boleslavského poháru, kterých bylo celkem 8. Zúčastnili jsme se všech soutěží a naše celkové umístění bylo 9. místo z 24 soutěžních týmů.

Je nutné podotknout, že úroveň poháru se rok od roku zvyšuje a vybavení jednotlivých týmů je lepší, hlavně ve výkonnosti požárních stříkaček, což obnáší velké finanční prostředky. Naše soutěžní stříkačka nedosahuje takového výkonu, jako stříkačky ostatních soutěžních týmů.

5.7. jsme se zúčastnili okrskové soutěže na Rokytě, kde jsme získali pěkné 3.místo.

Následovaly soutěže ve Vlčím poli – kde jsme obhájili 1.místo.

Na Memotiálu v Bakově n.J. jsme obsadili  2.místo.

V Bítouchově jsme se umístili také na 2. místě a v doplňkové soutěži sání z podzemní nádrže jsme vyhráli sud piva.

Zúčastnili jsme se netradičních soutěží v požárním sportu na Dobšíně a noční soutěže v Kosořicích.

Velké poděkování patří městu, Sboru za podporu a to hlavně finanční. Dále p.Semeckému a sponzorům p.J.Nedvědovi a firme Ri Okna. V neposlední řadě patří poděkování rodinám za podporu, neboť přípravy a soutěže jsou časově náročné

Tak jako v předcházejících letech i letos jsme uspořádali memoriál J.Dvořáka ve volnočasovém areálu. Memoriál se konal na bakovské posvícení dne 23.8.2014.

Memoriálu se v tomto roce zúčastnilo velmi málo družstev: 4 družstva mužů, 1 družstvo žen a 3 družstva staré gardy a to z důvodů soutěže v Boleslavské poháru v Sukoradech. Umístění jednotlivých družstev v požárním útoku: muži : 1. místo SDH Nová Ves 25,94s., 2. místo SDH Bakov 26,96 s., 3. Hrdlořezy 27,75s., 4. Buda-Horka 65,18s.

Stará garda 1. Rokytá ženy 40,71s., 2. Bakov  42,32s. 3. Rokytá muži 45,46s. Družstva žen: 1. SDH Bítouchov 42,71s.

V přestávce předvedli svůj požární útok družstvo Mladých hasičů z Bakova n.J. s časem 42,71s.

Kromě klasického požárního útoku jsme uspořádali ještě soutěž o sud piva, do kterého se přihlásilo 6 družstev. A v čem spočívala tato disciplína? Každé družstvo muselo absolvovat vytyčenou dráhu na člunu, poté se jednotliví členové družstva rozmístili na stanoviště štafety a provedli dané úkoly: 1. chůze na chůdách, 2. slalom, 3. zatlouci 3 hřebíky, 4. uříznutí špalíčku pilkou a na závěr pomocí kelímku naplnit džberovou stříkačku vodou a proudem vody shodit pyramidu z plechovek.

A jak to dopadlo? Na 1. místě SDH Bítouchov 2:23,85s., 2. SDH Nová Ves 2:33,47s., 3.SDH Bakov n.J. 2:35,84s., 4. Bakov stará garda 2:43,12s., 5. Hrdlořezy 2: 46,72s., 6. Rokytá- ženy  3: 49.69s.

Družstva odjížděla spokojena a těší se na další rok, co si pro ně za soutěže připravíme. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárného průběhu jednotlivých soutěží a na zajištění občerstvení jak pro soutěžící, tak i pro návštěvníky. Pro následující rok však termín Memoriálu přesuneme na jiný termín, aby se naší soutěže mohlo zúčastnit více družstev.

Našim chlapcům za reprezentaci Sboru a města, patří poděkování a přání, aby se jim v následujícím roce vedlo lépe a dosáhli vynikajících výsledků.

Kulturní činnost

Jsme také organizací, která se podílí na kulturním životě v našem městě.

Již 21. rokem jsme pořádali hasičský ples na Radnici, který se konal 20.2.2014.  Snažili jsme se o to, aby náš ples byl, co nejlepší. Již začátkem ledna jsme měli lístky prodané a mnoho zájemců o náš ples jsme, z důvodů kapacity sálu nemohli uspokojit. Práce, kterou jsme na přípravě plesu vynaložili, byla oceněna spokojeností všech účastníků a jejich hodnocením. Nemalou měrou ke zdárnosti plesu měla již pro nás známá kapela Levou rukou z Hradce Králové a její sólisté, kteří vystoupili se svým programem. Nedílnou součástí plesu byla i bohatá tombola. Zde bych chtěla poděkovat všem sponzorům za hodnotné ceny, které nám do tomboly věnovali a zároveň poděkovat všem našim členům za jejich příspěvky a požádat je, aby i v roce 2015 přispěli bohatými příspěvky do tomboly.

V rámci ochrany životního prostředí jsme uspořádali v měsíci březnu a říjnu sběr železného šrotu

Tak jako každým rokem v rámci pálení čarodějnic jsme uspořádali zábavné odpoledne pro děti na koupališti. Na okruhu jsme rozestavěli jednotlivá stanoviště s úkoly, které děti musely plnit. Při startu každé dítě obdrželo kartu s vyznačením jednotlivých stanovišť a po splnění úkolu jim rozhodčí tuto kartu potvrdili. V cíli po předložení karty si každé dítě svou odměnu vytočilo na kole štěstí. Soutěží se zúčastnily děti od 1,5 roku až po -náctileté. Akce se zúčastnilo 220 dětí, ale další děti pro pozdní příchod se již nemohly do celé soutěž zapojit a tak plnily úkoly pouze na stanovištích, která nebyla ještě zrušena. Jistě k zdárnému průběhu nám napomohlo i pěkné počasí. Odpoledne se zúčastnily nejen děti z Bakova a okolí, ale i děti z Mladé Boleslavi a z Prahy. V 19.00 jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí čarodějnici. Této soutěže se účastnili nejen děti, ale i dospělí. Vybrat z množství čarodějnic opravdu tu nejhezčí byl pro porotu, která byla vybrána z řad rodičů, velmi nelehký úkol. Nakonec bylo vybráno 10 čarodějnic, které na památku obdrželi malou čarodějnici.

Protože mezi návštěvníky tohoto odpoledne byly malé děti do 5ti let a chodí brzy spát, připravili jsme pro ně malou hranici i s čarodějnicí, kterou jsme po vyhlášení soutěže zapálili. Radost i údiv těchto malých dětí byl pro nás tou největší odměnou. V 19.30 jsme pak slavnostně zapálili velkou hranici čarodějnicí. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě hranic, soutěží a na jejich zdárný průběh. Po zkušenostech z předcházejících letech jsme si občerstvení pro návštěvníky zajišťovali sami a to se zdárným úspěchem a ohlasem všech návštěvníků, proto patří velké poděkování všem těm, kteří jej zajišťovali.

Během roku jsme navštívili naše starší členy a u příležitosti kulatého jubilea jsme jim předali věcné dary.

7.5. jsme se zúčastnili položení věnců u pomníku padlých na městském hřbitově.

10.5.  5 našich hasičů zúčastnilo položení květin k pomníku padlým z 1. světové války na Trenčíně a besedy s trenčínskými baráčníky.

U příležitosti MDD 30.5. jsme uspořádali zábavné odpoledne pro žáky ŠD. Atrakce se dětem velice líbily a těší se již na další setkání s našimi členy.  Mezi největší atrakci patří jako každý rok prohlídka hasičských aut a zkoušení si zásahové helmy a vylézt na Tatru. Škoda jen, že bylo chladnější počasí a nemohli jsme děti nechat zastříkat dělem.

Ve spolupráci s místní organizací Sokola jsme se 1.6. zúčastnili  Dne dětí ve volnočasovém areálu, kde jsme pro děti připravili stanoviště s požární technikou – s ukázkou a prohlídkou Tatry a stříkáním ze džberové stříkačky.

V prosinci jsme pro děti ze ŠD uspořádali besedu v hasičské zbrojnici. Děti si zopakovaly důležitá čísla, vysvětlili jsme jim bezpečnost při požívání zábavné pyrotechniky, nebezpečí ohňů  ze svícnů a adventních věnců, vánočních stromků.

V prosinci jsme pro děti uspořádali setkání s Mikulášem, andělem a čertem, kteří slíbili, že přijdou a opravdu přišli. Setkání se zúčastnilo asi 30 dětí a to nejen členů hasičů, ale i z veřejnosti. Přes strach, který čišel dětem z očí, statečně každé dítě svoji básničku předneslo a obdrželo od Mikuláše balíček sladkostí. Každé dítě se na závěr s Mikulášem, andělem a čertem vyfotografovalo.

V prosinci jsme pro členy Sboru uskutečnili soutěž v bowlingu.

V závěru roku jsme ve spolupráci s městem vytvořili nové internetové stránky, kde budeme uvádět informace o činnosti Sboru, VJ, soutěžního družstva a kroužku mladých hasičů - hasici.bakovnj.cz

Kroužek malých Soptíků

Každé pondělí se děti v 16:00 hodin schází v hasičské zbrojnici a učí vše, co má hasič umět a jsou zasvěcováni svými vedoucími do hasičského řemesla.

Dne 22.2. se děti zúčastnili soutěže ve štafetě dvojic a vázání uzlů v Dobrovicích

Ve štafetě dvojic se umístili 9 ze 17 družstev a ve vázání uzlů 10 z 11 družstev.

3.5. se děti zúčastnily soutěže Memoriál Josefa Průška s umístěním 2.místo

Družstvo se zapojilo do soutěží v požárním útoku o Boleslavský pohár.

 • 10.5. – Dlouhá Lhota 11.místo  54,73 s.
 • 7.6.  – Vinec 14. místě  51,06s.
 • 14.6. – Chotětov 4. místo 36,34s.
 • 28.6. – Škoda 13. místo  73.22s.
 • 5.7. – Rokytá – okrsková soutěž  1. místo 
 • 30.8. - Petkovy 17. místo  NP
 • 6.9. - 6. místo 32,23s.
 • 13.9. – Kosořice 17.místo 49,67s.
Celkově seděti umístili na 13. místě  z 20 družstev  s 12 body

Poslední soutěží roku byl  Bítouchov 20.9. kde se děti umístily na 3.místě .

V měsíci červenci jsme uspořádali letní tábor na naší chatě v Drhlenách. Tábora se zúčastnilo 17 dětí. Počasí nám přálo a tak si děti pobyt v přírodě velmi užily. Činnost na táboře pokračovala v hasičském duchu a děti si prohlubovaly své znalosti v oblasti zdravovědy, topografie, hasičské terminologie, znalosti přírody. Nezapomínalo se ani na sportovní vyžití každodenní rozcvičkou a večer sportovními hrami. Své síly si změřily na táborové olympiádě. Hledání pokladu byla hra, která byla brána jako získávání klíčů a indicií pevnosti Boyard. Překvapením pro děti byl tajný výlet do zábavného centra Mirakulum v Milovicích. Velkým zážitkem bylo prolézání podzemních chodeb, skákání na obřích trampolínách a prolézání lanovým centrem. Nebyl to výlet jen zábavný, ale i vzdělávací. Na naučné stezce děti poznávaly druhy stromu podle kůry a podle zvuku. Také si mohly vyzkoušet skok do dálky, jak daleko doskočí některé zvíře / zajíc, jelen /. Navštívili jsme také stanoviště s různými druhy odpadků / papír, sklo, igelit, / a dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá rozpad těchto surovin v přírodě.  Tábor byl zakončen poutí a karnevalem, kde každé dítě si vyrobilo vlastní masku. Týden utekl jako voda a než se děti nadály, jelo se domů. Moc se jim nechtělo a těší se na další setkání na letním táboře. Děkuji vedoucím, kteří věnovali část své dovolené p.Dvořákovi, Pelechovi, Bíglovi, Pelechové, Mitiskové , p. Pěnkavové a Horejšové za obětavou práci na letním táboře.

V září pak začal nový školní rok a tím i schůzky kroužku. Děti pokračovaly s nácvikem jednotlivých uzlů a štafety dvojic.

V závěru roku jsme uspořádali vánoční besídku, kde si děti pod stromečkem rozdaly dárky a ochutnaly maminčino cukroví.

Chtěla bych poděkovat všem vedoucím hlavně p. J.Kertészovi a jeho spolupracovníkům za obětavou a nelehkou práci s našimi nejmenšími.

Práce ve zbrojnici

V rámci péče o zbrojnici jsme prováděli pravidelný úklid ve zbrojnici a jejím okolí.  Uspořádali sběr železného šrotu. Pravidelně se prováděl úklid garáží a společenských prostor. V měsíci  dubnu jsme provedli generální úklid celé zbrojnice. Na jaře jsme dokončili výrobu a instalaci nových vrat ke garážím. Z rozpočtu města byly zakoupeny nové židle a příští rok bychom rádi zakoupili nové stoly.

Musím zde však podotknout, že brigád ve zbrojnici se účastní vždy stejní lidé a další se pouze dívají na práci druhých. Vím, že každý z nás má mnoho práce doma na svých domech a zahradách, ale jednou za čas pomoci může každý z nás, ale to záleží na každém, jak se k tomuto problému postaví.

Věřím, že se do činnosti jistě zapojí i další členové. Chtěla bych touto cestou poděkovat těm, kteří se na úklidu a opravách zde ve zbrojnici podíleli.

V roce 2015 budeme v pracích pokračovat a to na dobudování sušáku na hadice, vymalování prostor garáží a skladů, instalací nových regálů v prostorách garáží a skladů.

Práce na chatě

Tak jako každý rok nás čekala i náročná práce na chatě. V jarních měsících jsme provedli velký generální úklid celé chaty a úprava terénu v okolí chaty a hřiště před chatou. Při kontrole podkrovní místnosti jsme zjistili značné závady – shnilé trámy a obložení. Proto jsme byli nuceni místnost kompletně vyklidit a začali jsme s její rekonstrukcí – zateplením a položením nové podlahy. V jarních měsících jsme začali i s obkládáním chaty a to nejdříve na verandě a postupně budeme pokračovat ve výměně obložení celé chaty. Toto je však úkol na rok 2015 a já věřím, že se zapojí co nejvíce členů.  V letních měsících byla chata plně využita, probíhali zde rekreace členů a jejich rodinných příslušníků. Na podzim došlo k zazimování chaty.

Také v roce 2015 budeme pokračovat v rekonstrukci podkrovní místnosti a to zateplením a obložením stropu, terénní úpravou hřiště, odvodněním garáže a vybudováním přístřešku na dřevo.


Jak jste slyšeli, činnost Sboru byla dosti obsáhlá, ale ne všechny akce a úkoly byly splněny, tak jak bychom si přáli. Ať je, jakýkoliv problém jsou hasiči nasazeni jako první. Přesto si myslím, že společnost hasičům něco dluží a jejich práce není plně doceněna.

Dovolte mi ještě několik čísel, která svědčí o naší práci:

 • Údržba techniky, výzbroje a výstroje: 327 hod.
 • Asistenční hlídky : 240 hod.
 • Práce s mládeží : 445 hod.
 • Bakovský půlmaratón : 20 hod.
 • MDD: 48 hod.
 • Memoriál a soutěže : 234 hod.
 • Zásahy : 16 – 235 hod.
 • Brigády ve zbrojnici : 455 hod.
 • Sběr žel. šrotu: 102 hod.
 • Brigády na chatě: 348 hod.
 • Ples: 138 hod.
 • Ostatní: 134 hod.

Naše poděkování patří manželkám a rodinným příslušníkům za pochopení, trpělivost a podporu v této činnosti, bez níž bychom nemohli tuto práci vykonávat.

Velké poděkování patří městu Bakov nad Jizerou za jejich finanční podporu a přístup k problematice požární ochrany.

Děkujeme!!!

Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům, kteří se podíleli na činnosti Sboru a tím plnili heslo na našem praporu „Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu“

Děkuji, Vám za pozornost.

Jiřina Horejšová
jednatelka SDH

Valná hromada SDH

SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
SDH Bakov n. J.

SDH Bakov n. J.

 
 
26.3.2015 8:47:50 | přečteno 1520x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load