Hasičské bilancování

130 let SDH

Rok se sešel s rokem a 11. ledna 2014 se ve zcela zaplněné společenské místnosti v hasičské zbrojnici opět bilancovalo.

Za přítomnosti ředitele HZS Mladá Boleslav, ředitele Okresního sdružení hasičů Mladá Boleslav, představitelů města a mnoha dalších hostí ze sousedních sborů seznámila jednatelka SDH pí Horejšová přítomné s činností našeho sboru za rok 2013. Zprávě samozřejmě předcházelo oficiální přivítání hostů starostou sboru p. Hanušem, zprávy činovníků a projevy hostů. Ti všichni vysoce oceňovali práci sboru a zejména pak výjezdové jednotky a práci s dětmi. Věřím, že když Vás stručně seznámím s obsáhlou zprávou jednatelky, dáte za pravdu těm, kteří vyslovili slova chvály na adresu sboru. Pravdou je také to, že padla i některá kritická slova a připomínky, zejména z vlastních řad.

V úvodu bych chtěla říci, že členská základna se k 31. 12. 2013 skládala z 25 aktivních členů, 9 členů přispívajících, 16 členů čestných /starších 70 let/ a 15 dětí. Z čísel je patrné, že aktivních členů není mnoho, ale přesto se práce mnoho udělalo. Ale posuďte sami!

Jako na každý rok, i na rok 2013 byl zpracován plán činnosti a schválen členskou základnou.

Činnost sboru zajišťoval a řídil zvolený výbor, který se scházel minimálně 1x za měsíc s přihlédnutím na směnnost členů výboru.

Náš sbor je zařazen do IV. okrsku a naši zástupci se zúčastňují jeho schůzí a podílejí se na přípravě okrskových soutěží, memoriálů a dalších hasičských akcí.

Aby mohli členové sboru a výjezdové jednotky svoji práci dobře vykonávat bez obav o své zdraví, zdraví a majetky ostatních při zásazích, je třeba projít různými školeními: velitelů jednotky, velitelů družstev, strojníků, preventistů, asistenčních hlídek pro plesy a divadla a profesního školení řidičů.

Z proběhlých školení v roce 2013 jmenujme jen některá; dne 23. 2. školení velitelů na HZS v Mladé Boleslavi, dne 6. 4. v Bělé pod Bezdězem (Vrchbělá) cvičení jednotek hasičů celého okresu, zařazené do kategorie JPO III. Úkolem tohoto cvičení bylo prověření praktických znalostí jednotek na úseku práce s dýchací technikou, zdravovědy, znalosti práce s nebezpečnými látkami, znalosti a dovednosti řidičů, zásah v zakouřeném prostoru, slaňování z vyšších budov a provedení testů velitelů a strojníků.

Praktické zkušenosti v rámci školení práce s motorovými pilami získali naši hasiči při přípravě dřeva na „čarodějnice“.

Další námětové cvičení se záchrannou 1 osoby z hořícího domu proběhlo 1. prosince. Cílem cvičení bylo prověření dojezdových časů členů výjezdové jednotky, výcvik v dýchací technice a orientace v zakouřeném prostoru a záchrana osoby z hořícího domu.

Řidiči hasičských vozů se zúčastnili v prosinci pravidelného školení v Doksech.

Činnost sboru a zejména pak výjezdové jednotky je zaměřena na prevenci a ochranu majetku občanů a organizací, na likvidaci požárů, pomoc při povodních, haváriích a různých živelních pohromách. Velmi důležitá je proto vybavenost hasičů a to nejen technikou, ale i ochrannými pomůckami, obleky, spojovací technikou, dýchacími přístroji, ale třeba i pořádnými rukavicemi. Mnozí z nás vidí pouze výjezd hasičů a slyší zvuk sirény, ale nevidí pozadí těchto výjezdů. Nevědí, že hasiči stráví mnoho hodin v hasičské zbrojnici při přípravě aut a ostatní techniky proto, aby jednotka v kategorii JPO III. mohla vyjet do 10 minut od přijaté zprávy a efektivně a včas zasahovat.

Naše výjezdová jednotka je v současné době díky městu a různým dotacím velmi dobře vybavena technikou, výzbrojí a výstrojí. Proto může také bezpečně zasahovat při výjezdech, kterých bylo v minulém roce celkem 14:

 • 5. 1. - požár skládky pneumatik v Bakově nad Jizerou,
 • 2. 2. požár lesa na Malé Bělé,
 • 1. 3. – požár rod. domu ve Veselé,
 • 6. 3. - požár chaty na Zvířeticích,
 • 29. 3. - požár ve výrobní hale Faurecia Bakov nad Jizerou,
 • 1. 4. - požár na lukách v Bakově nad Jizerou,
 • 31. 5. - likvidace včelího roje v Bakově nad Jizerou,
 • 4. 6. - 6. 6. - povodně Mělník - Mlazice,
 • 10. 6. - záplava výrobní haly SAS v Řepově,
 • 14. 6. - požár přístřešku v Mnichově Hradišti,
 • 29. 7. - technická pomoc ve firmě Faurécia Bakov nad Jizerou,
 • 29. 7. - technická pomoc na odstranění překážek z komunikace Bakov nad Jizerou,
 • 31. 8. - požár dřevěné boudy u stadionu v Bakově nad Jizerou.  

Čtrnáctým výjezdem byl výjezd na taktické cvičení, které jsem již popisovala, takže ve stručnosti jen připomenu, že se konalo na státní svátek 28. října ve firmě Kautex v Kněžmostě a jeho cílem bylo procvičit jednotlivé složky IZS a jejich činnosti při zásahu.

Jak jsem již zmínila, mnoho hodin stráví hasiči ve zbrojnici při přípravě a údržbě techniky. Loni to bylo podle záznamů celkem 469 hodin. Dík za to patří všem členům jednotky, protože tuto práci pro společnost a své spoluobčany vykonávají na úkor svého volného času, rodiny, někdy i zdraví.

Ale v tomto místě při čtení zprávy padala i kritická slova; někteří členové se zúčastní pouze požáru, ale ne další přípravy techniky nebo naopak, a to je důvod k zamyšlení a zlepšení v roce 2014.

Pro Vaši informaci: v rámci obnovy výjezdové techniky jsme zažádali Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci na rekonstrukci Tatry 815 ve výši 900. 000, -Kč. Přáli bychom si, aby to dobře dopadlo.

V rámci preventivní činnosti pak můžete naše členy vidět při kontrole objektů města, na asistenčních hlídkách na plesech, divadelních představeních, školních akademiích a koncertech na Radnici, při zajišťování „čarodějnic“ ve volnočasovém areálu, při Dnech otevřených dveří v hasičské zbrojnici, na Bakovském půlmaratonu, na Pojizerském folklórním festivalu, při rozsvěcení vánočního stromku a dalších a dalších akcích.

Naši mladí pak soutěží v hasičském sportu. Soutěžní družstvo ve složení Jan Kertész, Jan Pelech, Lukáš Honc, Dalibor Honc, Lukáš Bígl, Jan Zeman, Pavel Kertész a Josef Nedvěd se v jarních měsících pustilo do nácviku na soutěže v požárním útoku a zapojilo se i do soutěží o Boleslavský pohár.

Pohledem na výsledkovou listinu zjistíme, že pravidelný výcvik, píle a úsilí se našemu soutěžnímu družstvu loni vyplatily; družstvo skončilo v Boleslavkém poháru na druhém místě. Prvenství jim vzalo pouze favorizované družstvo SDH Dobšín -Kamenice. Za námi zůstal i jeden z dalších favoritů - družstvo Škody Auto Mladá Boleslav. Naši se pak zúčastnili několika dalších soutěží a soutěžila i naše stará garda.

Naší nejzajímavější soutěží je již tradiční „Memoriál Josefa Dvořáka“, který se koná ve volnočasovém areálu. Toho loňského 24. srpna se zúčastnilo 7 družstev mužů a 4 družstva žen.

Výsledková tabule ukázala, že naše družstvo A skončilo v požárním útoku na druhém místě za Novou Vsí, naše „béčko“ skončilo třetí.

Kromě klasického požárního útoku proběhla ještě soutěž o sud piva, do které se přihlásilo 7 družstev. A v čem spočívala tato disciplína? Každé družstvo muselo absolvovat vytýčenou dráhu na člunu, poté se jednotliví členové družstva rozmístili na stanoviště štafety a plnili dané úkoly: slalom koloběžkou, přenos has. přístroje, rozvinutí a zapojení hadice na rozdělovač, vypnutí proudu, proskočení okna a na závěr pomocí kelímku naplnění džberové stříkačky vodou a proudem vody shození pyramidy z plechovek.

A v tom jsme zvítězili!

K radosti nás všech se do sportovního boje pustilo nově založené družstvo žen, a to při Bítouchovském nasávání.

Pravdou je, že premiéra nevyšla nejlépe, ale potěší už jen to, že se děvčata dala dohromady. Letos určitě přidají na tréninku a výsledky nás třeba mile překvapí.

Nutno ale říci, že jsme také organizací, která se podílí na kulturním životě v našem městě.

Uspořádali jsme již 20. hasičský ples na Radnici, který se konal 16. února a jako vždy se příprava na něj vyplatila; návštěvníky byla velmi kladně hodnocena organizace, hudba i tombola.

V rámci akce Strom za auto jsme se zúčastnili sázení stromků na Zvířeticích, uspořádali sběr železného šrotu, poslední dubnový den připravili „ čarodějnice“ (ale o tom jsem se už rozepisovala loni v květnu), 7. května jsme se zúčastnili kladení věnců u pomníku padlých na městském hřbitově, u příležitosti Dne dětí uspořádali zábavné odpoledne pro žáky školní družiny, zúčastnili se Dne dětí ve volnočasovém areálu.

V sobotu 13. července se na náměstí konal 2. ročník Pojizerského folklórního festivalu. Naši členové pomáhali pořadatelům se zajištěním parkování účinkujících souborů a asistenční hlídkou na náměstí. Velký obdiv jsme sklidili za historické uniformy, kterými obohatili naši hasiči slavnostní průvod.

Dne 7. září se 5 našich členů setkalo na besedě s trenčínskými baráčníky, kteří jim za účast a práci při povodních poděkovali, dne 28. 9. jsme byli pozváni na oslavu 140 let DS Tyl v Bakově nad Jizerou. Při této příležitosti jsme bakovským ochotníkům předali věcný dar.

V říjnu jsme pro děti ze ŠD uspořádali besedu v hasičské zbrojnici, v prosinci jsme pro děti uspořádali setkání s Mikulášem, andělem a čertem. Každé dítě si odneslo balíček sladkostí a mohlo se s protagonisty vyfotografovat. Závěr roku jsme zakončili soutěží v bowlingu.

Samostatnou zmínku si zaslouží kroužek malých Soptíků a jeho vedoucí Jan Kertész s pomocníky; každé pondělí se děti v 16:00 hodin schází v hasičské zbrojnici a učí se to, co má každý hasič umět a přebírají zkušenosti od svých vedoucích. Družstvo se již také zapojilo do soutěží a v září bylo na Bítouchovském nasávání družstvo mladších dětí třetí. V závěru roku jsme uspořádali vánoční besídku, kde si děti pod stromečkem rozdaly dárky a ochutnaly vánoční cukroví.

Počíst si o dětech můžete na www.soptici-bakovnj.webnode.cz.

Také nesmíme zapomenout na to, že v červenci jsme uspořádali na chatě v Drhlenách hasičský tábor, kterého se zúčastnilo 17 dětí; pro některé to byl vůbec první tábor. Počasí přálo a tak si děti pobyt v přírodě velmi užily.

Protože práce s dětmi není lehká a je velmi záslužná, tak si poděkování zaslouží nejen vedoucí Soptíků, ale i všichni ti, kteří se starali o děti na táboře v Drhlenách a věnovali část své dovolené dětem.

Nakonec je třeba také zmínit pravidelný úklid zbrojnice, úklid garáží a venkovních prostor, výrobu nových vrat, plotu k sušáku na hadice, úprava a údržba chaty v Drhlenách a další a další aktivity hasičů.

Myslím si, že s čistým svědomím můžeme říci, že heslo, které je na našem hasičském praporu „Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu“ náš sbor naplňuje.

Jaroslava Čermáková

Hasičské bilancování

SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
SDH Bakov

SDH Bakov

 
 
14.2.2014 10:52:48 | přečteno 1035x | magdalena.bulirova
load