Finanční odbor

finanční odbor

Odbor se nachází v přízemí budovy MěÚ. 

Telefonní seznam |  Formuláře ke stažení

Finanční odbor zajišťuje plnění úkolů na úseku přeneseného výkonu státní správy i v rámci samostatné působnosti.

Rozpočtování města:

 • připravuje, zpracovává a sestavuje rozpočet, jeho rozpis dle jednotlivých položek rozpočtové skladby a provádí kontrolu včetně vedení příslušné evidence
 • projednává rozpočet s jednotlivými organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem
 • provádí rozborové, hodnotící a kontrolní činnosti
 • zajišťuje realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění
 • sleduje čerpání rozpočtu a provádí rozpočtová opatření, prověřuje a zajišťuje účetní správnosti vykazovaných rozpočtových prostředků
 • kontroluje placení poplatků, dodržování lhůt, používání opravných prostředků apod.
 • provádí finanční analýzy a prognózy, provádí rozbor finanční situace
 • posuzuje provozní, organizační, technické, ekonomické a jiné záměry z finančního hlediska, navrhuje opatření na zlepšení finanční situace
 • zajišťuje účetní opatrnost a stanovuje účetní postupy při nepředpokládaném vývoji
 • spolupracuje s výbory zastupitelstva, komisemi rady města a s příspěvkovými organizacemi 

Účetnictví města:

 • komplexně zajišťuje účetnictví v organizaci včetně zpracování účetní závěrky, sestavuje účetní a statistické výkazy, vystavuje účetní doklady
 • provádí analýzu pohledávek a závazků
 • samostatně zajišťuje účetní systém na úseku hmotného a nehmotného investičního majetku, na úseku zúčtovacích vztahů, na úseku účtování v členění podle syntetických účtů nebo členění analytické evidence, hmotně odpovědných osob, organizační příslušnosti složek města
 • zajišťuje zúčtovací a platební styk s bankami a finanční operace na bankovních účtech, sleduje a eviduje pohyb a stav finančních prostředků na bankovních účtech a kontroluje bankovní zůstatky
 • zajišťuje soulad účetní evidence a skutečného stavu, zajišťuje inventury po účetní stránce a zúčtovává jejich výsledky
 • koordinuje daňové agendy s účetními, finančními a jinými systémy organizace
 • provádí jednotlivé daňové úkony sloužící ke zjišťování a výpočtu daní, realizuje daně a odvody, zajišťuje registrační a oznamovací povinnost a další vztahy se správci daní
 • vystavuje, přijímá, třídí a označuje faktury, zaznamenává je a vede fakturační dokumentaci, zakládá faktury a vede jejich přehled
 • vyúčtovává dotace související s pořádáním voleb, dotace se Středočeským krajem a jinými subjekty
 • účtuje o pohybech finančních prostředků na speciálních účtech z fondů EU
 • vymáhá udělené pokuty
 • zpracovává kompletní mzdovou agendu zaměstnanců města, odměny zastupitelů, členů výborů a komisí a odměn souvisejících s volbami

Místní poplatky:

 • zajišťuje komplexně agendu místních poplatků ze psů včetně výběru poplatků, vyhotovuje seznamy pro očkování psů a spolupracuje s veterinárním lékařem při očkování psů
 • zajišťuje komplexně agendu místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt včetně výběru těchto poplatků
 • zajišťuje komplexně agendu místních poplatků za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně výběru poplatku
 • zajišťuje komplexně agendu místního poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze vstupného včetně výběru těchto poplatků
 • zajišťuje komplexně agendu místního poplatku z ubytovací kapacity včetně výběru těchto poplatků

Další úkoly odboru, zejména:

 • zúčtování plateb za pronájmy hrobových a urnových míst a platby za služby
 • vedení komplexní pokladní agendy
 • vede evidenci knih jízd MěÚ, technické čety a MP a přehledu o spotřebě pohonných hmot vozidel města
 • vymáhá pohledávky územně samosprávného celku včetně spolupráce s exekutorem
 • Shromažďuje žádosti a na jejich základě připravuje podklady pro poskytování dotací z rozpočtu města dle schválených zásad, následně provádí finanční kontroly u zájmových a sportovních organizací, kterým byl poskytnut příspěvek z rozpočtu města
 • vyhotovuje zprávy o provedených kontrolách na MFČR
 • zajišťuje nákup energií prostřednictvím komoditní burzy, sleduje nabídky energetických společnosti, vyhodnocuje a předává jejich nabídky
 • zpracovává a vyhodnocuje informace o hospodaření příspěvkových organizací pro potřeby zřizovatele
 • vede agendu veřejných sbírek města

Bankovní spojení

Komerční banka Mladá Boleslav

 • příjmový účet č. 19-1528181/0100
 • výdajový účet č. 1528181/0100

Fakturační údaje

Město Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou

IČ: 00237418
DIČ: CZ00237418

Odbor finanční

Králová Jana DiS

Králová Jana DiS

Vedoucí odboru
 
Čermáková Iveta

Čermáková Iveta

 
Kastnerová jana, Ing

Kastnerová jana, Ing

 
Pospíšilová Pavla Ing

Pospíšilová Pavla Ing

 
 
9.11.2012 18:49:45 - aktualizováno 1.10.2018 18:49:11 | přečteno 5874x | magdalena.bulirova
load