Svatební obřady

Obřadní síň
Na základě usnesení rady města č. 19 ze dne 21.1.2004 lze uzavřít manželství v obřadní místnosti MěÚ Bakov nad Jizerou. Doba stanovena pro oddávání je určena takto: v pátek do 14 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. 

V ostatních dnech, hodinách a na jiném místě lze manželství uzavřít po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku.

COVID-19: Informujte se u matrikářky (326 214 027) na podmínky svatebních obřadů v souvislosti s epidemiologickou situací .

Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva v daném správním obvodu. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Podmínky a postup řešení

V případě občanského sňatku vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství a předloží jej osobně spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít. 

Církevní sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen.

Jak a kam se obrátit

Po předběžném vybrání místa a data k uzavření manželství na matriku MěÚ Bakov nad Jizerou, kde domluvíte bližší informace. 

Termín a místo uzavření manželství lze předběžně zamluvit telefonicky nebo e-mailem. 

V případě církevního sňatku podat osobně žádost o vystavení osvědčení u matričního úřadu, v jehož správním obvodu se bude manželství uzavírat.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Jaké doklady je třeba předložit k uzavření manželství

 • dotazník k uzavření manželství (má jej kterýkoliv matriční úřad)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (OP, CP)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předešlého manželství s nabytím právní moci
 • úmrtní list zemřelého manžela
 • pokud spolu snoubenci mají děti, předloží jejich rodné listy

Občan nemusí předkládat doklady, které prokáže platným občanským průkazem.

K podání žádosti o uzavření manželství je nutná přítomnost obou snoubenců.

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému dotazníku připojí
 • a) rodný list,
 • b) doklad o státním občanství,
 • c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • d) potvrzení o osobním stavu a pobytu,
 • e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,
 • h) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
 • snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu potvrzení vydané Ministerstvem vnitra  o oprávněnosti pobytu na území ČR . To neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospod. prostoru. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. 

Veškeré listiny vydané v cizím jazyce musí být úředně přeloženy do českého jazyka (netýká se dokladů vydaných ve slovenském jazyce).

Formuláře

Správní  poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci:

 • nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 3.000 Kč
 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000 Kč

Další účastníci (dotčení) postupu

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
Obřadní síň MěÚ

Obřadní síň

Obřadní síň

 
Obřadní síň

Obřadní síň

 
Obřadní síň

Obřadní síň

 
 
26.2.2013 18:04:41 - aktualizováno 5.1.2021 21:30:45 | přečteno 2548x | magdalena.bulirova
load