Odbor správy majetku a investic

OSMM

Odbor se nachází ve sníženém přízemí budovy MěÚ a v budově městské knihovny. 

Telefonní seznam | Dokumenty odboru

Odbor správy majetku a investic zajišťuje plnění úkolů v rámci samostatné působnosti:

Investiční akce města a správu nemovitostí:

 • zpracovává investiční záměry města, zajišťuje jejich přípravu včetně technickoekonomických požadavků
 • zajišťuje realizaci investičních akcí, dozoruje průběh realizace investic
 • prověřuje a zajišťuje úplnost investiční a projektové dokumentace
 • přebírá práce a zajišťuje odstranění nedostatků, vykonává dohled nad stavbami, které jsou v majetku města
 • spolupracuje s technickým a autorským dozorem stavby
 • provádí prohlídky budov, eviduje a archivuje dokumentaci staveb
 • připravuje plány oprav majetku města
 • zajišťuje podklady zadávacích řízení pro realizaci veřejných zakázek souvisejících s činností odboru
 • spolupracuje při výběrových řízeních dle zákona o veřejných zakázkách
 • řeší reklamační a záruční vady

Správu pozemků:

 • komplexně zajišťuje majetkovou správu pozemků (nabývání, pronájem, zastavování, prodej a jiné formy dispozice s majetkem), včetně souladu údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem
 • řeší majetkoprávní změny, nákup a prodej nemovitého majetku, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, a to jak i smlouvy budoucí a tak následné uzavření vlastních smluv
  Pravidla pro prodej nemovitého majetku
 • zajišťuje pro potřeby města geometrické plány a znalecké posudky pro převody nemovitostí
 • jedná s dotčenými orgány státní správy a všemi zúčastněnými právnickými a fyzickými osobami (spolupráce s ÚZSVM - agenda neznámých vlastníků, Státní pozemkový úřad - žádosti o sdělení týkající se územního plánu)
 • ve styku s veřejností přijímá, projednává a vyřizuje žádosti nebo návrhy na pronájmy, prodeje, výkupy, směny pozemků a zřízení věcných břemen u všech ostatních nemovitostí, v případě že to zákony umožňují, podává i informace o majetkoprávních a souvisejících vztazích
 • předává podklady pro vyvěšení (sejmutí) záměrů pro majetkoprávní úkony k nakládání s majetkem města na úřední desce a webových stránkách města
 • zabezpečuje k nemovitostem města evidovaným v katastru nemovitostí změnu zápisu vlastnického práva, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni, a další práva pokud tak stanoví zákon
 • spolupracuje s finančním odborem při kontrole plateb za převody nebo pronájmy nemovitostí, úhrady za věcná břemena a další platby souvisejících s majetkoprávními úkony, předání předpisů za nájmy
 • poskytuje mapové podklady pro různá řízení dle požadavků úřadu
 • úzce spolupracuje se stavebním úřadem v otázkách týkajících se majetkové správy pozemků, s technickou četou města (terénní práce) a s lesním hospodářem při záležitostech týkajících se lesních pozemků
 • vypisuje žádosti o souhlas s dělením pozemku za město v případě prodeje části pozemku ve vlastnictví města
 • podává na příslušný finanční úřad přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Agendu dotací města:

 • realizuje dotační management města, jeho příspěvkových organizací a organizačních složek, aktivně vyhledává možné dotační příležitosti
 • koordinuje proces tvorby strategických materiálů města, podílí se na jejich tvorbě s aktivním zapojením veřejnosti, sbírá podněty do databáze projektových záměrů, zadává je k rozpracování jednotlivým odborům, sumarizuje zpracované projektové listy a vyhodnocuje plnění indikátorů a akčního plánu za předchozí období, předkládá je radě města, vede pracovní skupiny, sestavuje akční plán na následující rok pro projednání v orgánech města, dohlíží nad dodržováním harmonogramu činností spojených se strategickým a akčním plánem města

 

V Odboru správy majetku a investic je organizačně začleněno Oddělení bytového a nebytového fondu, které plní zejména tyto úkoly:

Správu bytů a nebytových prostor:

 • zajišťuje komplexní správu městských majetkových souborů, komplexně provádí předpisy a evidenci nájemného včetně služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 • eviduje žádosti na přidělení městských bytů a zpracování agendy bytové komise 
  zajišťuje chod DPS
 • Dokumenty týkající se Domu s pečovatelskou službou (Kritéria pro přijetí občanů do Domu s pečovatelskou službou | Organizační a provozní řád Domu s pečovatelskou službou | Domovní řád Domu s pečovatelskou službou)
 • zajišťuje konečné vyúčtování nájemného a ostatních nákladů (služby)
 • přejímá objednávky od nájemníků na opravy a údržbu bytů a zajišťuje jejich realizace
 • připravuje podklady pro návrh rozpočtu oprav a investic a sledování čerpání rozpočtu na správu bytů a nebytových prostor v majetku města
 • zajišťuje a eviduje provádění revizí majetku města
 • zajišťuje krátkodobé pronájmy, výpůjčky (zřícenina Zvířetice, osadní výbory, volnočasový areál, kulturní sál Radnice).
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města týkající se majetku města
 • zasílá upomínky v případě nedodržení povinností platby nájemného a připravuje podklady pro podání žalob

Další úkoly oddělení:

 • zajišťuje pronájem výlepových ploch ve městě a povoluje umístění reklamních cedulí ve městě nepodléhajících stavebnímu řízení
 • spolupracuje s OSŽP při zajišťování značení města
 • komplexně zajišťuje pojištění včetně řešení pojistných událostí
 • provádí údržbu a drobné opravy majetku města
 • Zajišťuje správu Volnočasového areálu: poskytování komplexních ubytovacích služeb ve volnočasového areálu, včetně objednávek, fakturací, komunikace se zákazníkem; aktivně propaguje areál a nabízené služby; plánuje rozvoj areálu a usiluje o optimalizaci kvality služeb a hospodářského výsledku, plánuje investice, opravy, údržbu apod.

Další úkoly odboru:

 • vede komplexní agendu BOZP a PO
 • zajišťuje fyzickou evidenci a inventarizaci majetku města
 • zajišťuje agendu hřišť a sportovišť ve vlastnictví města
 • administrativně zajišťuje STK a servisní kontroly všech vozidel v majetku města včetně zajištění všech změn u vozidel na DI a zajištění osvobození od mýta u vozidel zařazených do IZS
 • řeší stížnosti na úseku své působnosti
 • Poskytuje výstupy ze systému CZECH POINT.

Odbor správy majetku a investic

Bártl Vlastimil, Mgr

Bártl Vlastimil, Mgr

Vedoucí odboru
 
Halámka Jiří

Halámka Jiří

správce hřišť a městských budov
 
Janeček Aleš

Janeček Aleš

referent správy pozemků a komunikací
 
Jirešová Lenka

Jirešová Lenka

správa majetku města
 
Pěničková Daniela

Pěničková Daniela

propagační a obchodní referent Volnočasového areálu
 
Reslová Blanka

Reslová Blanka

bytové a nebytové hospodářství, pronájem objektů města
 
Šmachová Kateřina

Šmachová Kateřina

Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu
 
Šubrtová Jitka

Šubrtová Jitka

referent správy pozemků a komunikací
 
 
7.9.2016 13:56:24 - aktualizováno 1.10.2018 18:49:22 | přečteno 3828x | magdalena.bulirova
load