Odbor stavební a ŽP

stavební odbor
Odbor stavební a životního prostředí zajišťuje plnění úkolů na úseku přeneseného výkonu státní správy i v rámci samostatné působnosti.

Územní plánování:

 • spolupracuje s orgány územního plánování a obecními úřady v rámci přenesené působnosti
 • provádí dohled nad dodržováním územně plánovací dokumentace
 • připravuje a projednává změny územně plánovací dokumentace, pořizovatel městský úřad
 • poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace mimo jiné i pro obce Bítouchov, Dalešice, Nová Ves u Bakova

Územní rozhodování:

 • vede územní řízení a vydává rozhodnutí o:
  • umístění staveb
  • využití území
  • chráněném území a ochranném pásmu
  • dělení a scelování pozemků
  • o změně vlivu užívání stavby na území
 • v rámci řízení kontroluje dokumentaci a doklady u územního řízení
 • vypořádává připomínky a námitky podané v řízení
 • povoluje terénní úpravy a reklamní zařízení

Stavební řízení:

 • vede stavební a obdobná řízení a vydává stavební povolení a souhlasy na stavby v rozsahu uvedeném stavebním zákonem bez zřetele na jejich stavebně technické provádění, účel a dobu trvání
 • vede řízení o povolení stavebních úprav
 • kontroluje projektové dokumentace a doklady a řeší rozpory
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením, povoluje užívání dokončených staveb

Kolaudace staveb:

 • provádí kontrolní prohlídky a povoluje užívání staveb
 • povoluje předčasné užívání staveb
 • provádí záznamy do stavebního deníku
 • povoluje změny v užívání staveb
 • vydává kolaudační souhlasy

Údržba staveb:

 • nařizuje nezbytné udržovací práce na stavbách, nařizuje odstranění staveb
 • vydává rozhodnutí a vede řízení o odstranění staveb
 • zařizuje vyklizení stavby
 • kontroluje stavební činnosti a dohled v určeném území
 • dbá na ochrana veřejných zájmů
 • vydává příslušná opatření
 • projednává přestupky a vydává rozhodnutí za porušení stavebního zákona

Ochrana veřejných zájmů:

 • při vedení správních řízení a realizaci dohlíží a dbá na ochranu veřejných zájmů, přitom vychází z obecně platných předpisů a stanovisek a posudků dotčených orgánů státní správy

Životní prostředí v kompetenci města:

 • výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, veřejné zeleně, vodního a lesního hospodářství
 • dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší, (např. rozhoduje o vyměřování poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů, provádí kontrolní činnosti na úseku ochrany ovzduší)
 • dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadbu, přijímá oznámení o kácení, zpracovává podklady pro hospodaření s městskou zelení.
 • dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (např. kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem; zpracovává roční evidenci o množství a způsobu nakládání s odpady; provádí kontrolní činnost včetně ukládání pokut), eviduje černé skládky a provádí úkony zajišťující jejich odstranění ve spolupráci s Městskou policií
 • zpracování podkladů pro dotace ke zlepšení stavu ŽP, odpadového, lesního a vodního hospodářství
 • koordinuje jednání komise ŽP (obsah jednání, zápis, svolání jednání)
 • provádí pravidelnou kontrolu ŽP v terénu (včetně zhotovení fotodokumentace) a řešení zjištěných nedostatků
 • zajišťuje práce na městské zeleni, vodního a odpadového hospodářství města (návrh prací, objednávky, dohled nad realizací, provoz sběrného střediska a veškerého odpadového hospodářství města)
 • pravidelně informuje o novinkách týkajících se městské zeleně a odpadů na webových stránkách města a v měsíčníku Bakovsko
 • řeší stížnosti občanů na úseku životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství města
 • zpracování a odesílání dat měsíčních hlášení pro Český statistický úřad (hlášení o odstranění stavby, dokončení stavby, bytu, výkazy o stavebních povoleních, ohlášení staveb)
 • řešení přestupků a správních deliktů dle ustanovení zákona 183/2006 Sb., zák. 114/1992 Sb., zák. 185/2001 Sb. a podle zákona 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Silniční hospodářství:

 • provádí výkon státní správy na úseku komunikací
 • vede pasport místních komunikací, jeho aktualizaci
 • vydává povolení zvláštního užívání komunikací

Další úkoly odboru v rámci samostatné působnosti:

 • spolupracuje při tvorbě plánu oprav a rekonstrukcí místních komunikací
 • zajišťuje podklady pro vytváření nového dopravního značení
 • obnovuje stávajícího dopravního značení
 • poskytuje výstupy ze systému Czech POINT
 • zpracovává agendu v základních registrech
 • zajišťuje koordinaci při odstranění závad ve sjízdnosti komunikací

Odbor stavební a ŽP

Slezák Petr

Slezák Petr

Vedoucí odboru
 
Burda Lukáš, Ing.

Burda Lukáš, Ing.

 
Lukešová Pavla, Mgr.

Lukešová Pavla, Mgr.

 
Šlechtová Anna

Šlechtová Anna

 
Vonšovská Michaela

Vonšovská Michaela

 
 
28.1.2013 13:24:03 - aktualizováno 1.10.2018 18:48:57 | přečteno 10582x | magdalena.bulirova
load