Správní odbor

správní odbor

Odbor se nachází v přízemí a v 1. patře budovy MěÚ a v budově čp. 12.

Telefonní seznam |  Formuláře ke stažení | Podmínky a postupy při uzavírání sňatečních obřadů


Správní odbor zajišťuje plnění úkolů na úseku přeneseného výkonu státní správy i v rámci samostatné působnosti.

Matriku, evidenci obyvatel a další správní řízení:

 • provádí komplexní výkon matriční agendy včetně rozhodnutí, vystavuje matriční doklady včetně duplikátů
 • zajišťuje komplexní agendu evidence obyvatel
 • zajišťuje sňateční obřady,
 • provádí vidimaci a legalizaci, vydává výpisy z rejstříku trestů, vybírá správní poplatky za služby
 • rozhoduje ve správním řízení ve věci změny jména a příjmení, ve věci rušení trvalého pobytu, ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení
 • vede stálé seznamy voličů a obyvatel
 • zajišťuje statistická hlášení
 • vyjadřuje se orgánům státní správy k poskytnutí jednorázového a opakovaného příspěvku pro potřebné občany a vyjadřuje se k návrhům na umístění dětí do výchovy nahrazující výchovu rodičů

Krizové řízení:

 • zabezpečuje po technické a organizační stránce záležitosti požární ochrany, civilní obrany, ochrany zdraví, krizového štábu a povodňové komise v rámci zákonných předpisů ve spolupráci se zásahovou jednotkou SDH Bakov nad Jizerou a složkami IZS

Volby do zastupitelských sborů, sčítání LDB, referenda:

 • zajišťuje komplexně agendu voleb do všech druhů zastupitelských sborů, sčítání LDB a referenda v rámci zákonných předpisů

Podatelnu:

 • zajišťuje příjem a vypravení podání vč. spisové služby a péče o archiv
 • zajišťuje informování veřejnosti na úředních deskách, ve vývěskách městského úřadu a místním rozhlasem
 • vede ústřední evidenci stížností došlých na MěÚ
 • eviduje veřejné (dražební) vyhlášky
 • přebírá, eviduje, skladuje a likviduje ztráty a nálezy dle platných právních předpisů
 • vede komplexní agendu pohřebnictví
 • zajišťuje dohled nad dodržováním předpisů o státních symbolech
 • technicky zabezpečuje volby do všech druhů zastupitelských sborů
 • vede záznamy o potřebných opravách ve městě pro technickou četu města
 • poskytuje služby pro veřejnost - faxování, kopírování, včetně výběrupoplatkuza tyto služby
 • zajišťuje agendu Czech POINT

Sekretariát:

 • zajišťuje administrativně jednání rady zastupitelstva města 
 • administrativně zajišťuje agendu starosty, místostarosty a tajemníka MěÚ 
 • spravuje agendu objednávek a smluv města
 • organizačně zajišťuje akce města včetně dárkových předmětů v rámci reprezentace města
 • zajišťuje úkony a spolupráci mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi
 • vede agendu jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • vede komplexní agendu týkající se dopravní obslužnosti

Správu informačních technologií:

 • zajišťuje provoz počítačové sítě na MěÚ, v městské knihovně, turistickém informačním centru, technické četě, městské policii volnočasovém areálu, sběrném středisku popř. v dalších objektech města
 • participuje na přípravě výběrových řízení komunikačních technologií pro potřeby města a jeho organizací
 • zajišťuje provoz počítačové sítě v příspěvkových organizacích města
 • zajišťuje administraci systému Czech POINT
 • spolupracuje s vedením města při plnění úkolů elektronizace veřejné správy (E-government)
 • zajišťuje telekomunikační služby a nákup HW, SW a souvisejících služeb

Další úkoly odboru - zejména:

 • administruje informační kanály města – např. webové stránky, Mobilní rozhlas, Facebookový účet a další
 • shromažďuje a zpracovává podklady pro vydávání zpravodaje Bakovsko, zajišťuje jeho tisk a distribuci
 • zajišťuje propagaci města (podklady pro propagační letáky, mapy, upomínkové předměty…), zpracovává počítačové prezentace, pořizuje fotodokumentaci města
 • vede evidenci klíčů a razítek MěÚ
 • vede agendu Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
 • přijímá a v součinnosti se sociální komisí vyřizuje žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou
 • zajišťuje funkci opatrovníka na základě pověření starosty města
 • poskytování informací dle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím týkajících se agendy správního odboru

Odbor správní

Bulířová Magdalena

Bulířová Magdalena

Vedoucí odboru
 
Halířová Monika

Halířová Monika

projektový pracovník
 
Holcová Dana

Holcová Dana

 
Lisická Ivana

Lisická Ivana

 
Pavlíková Miroslava, Bc

Pavlíková Miroslava, Bc

 
Runčík Jakub, Bc

Runčík Jakub, Bc

 
Zajícová Alena

Zajícová Alena

 
 
9.11.2012 18:46:28 - aktualizováno 1.10.2018 18:49:31 | přečteno 6756x | magdalena.bulirova
load