Pracovní nabídka: Referent životního prostředí

úředník ŽP
Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění veřejnou výzvu č. 01/2022 na obsazení pracovní pozice REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Místo výkonu práce

Městský úřad Bakov nad Jizerou

Předpokládaný termín nástupu

3-4/2022, popř. dle dohody

Pracovní úvazek

40 hod. týdně

Doba trvání pracovního poměru

doba určitá
zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Platové podmínky podle NV č. 341/2017 Sb.

9. platová třída, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, zdravotní volno

Druh a charakteristika vykonávané práce

 • agenda správy v oblasti zeleně a lesního hospodářství,
 • zajišťování agendy správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a vodního hospodářství – vydávání rozhodnutí, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les,
 • zpracování podkladů pro hospodaření s městskou zelení,
 • zajišťování úkolů ve smyslu zákona o odpadech, zpracování evidence o množství a způsobu nakládání s odpady,
 • součinnost při využití a administraci dotačních projektů na zeleň a odpady,
 • další činnosti spadající pod odbor stavební a životního prostředí.

Veřejné výzvy se může zúčastnit uchazeč, který

 • je fyzickou osobou a splňuje tyto předpoklady:
  • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
  • dosáhl věku 18 let,
  • je způsobilý k právním úkonům,
  • je bezúhonný,
  • ovládá jednací jazyk.
 • splňuje kvalifikační a další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro tuto veřejnou výzvu, kterými jsou:
  • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, zaměření na životní prostředí výhodou,
  • spolehlivost, samostatnost, flexibilita, dobré organizační a komunikační schopnosti,
  • aktivní řidič - řidičský průkaz sk. B,
  • dobrá znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook apod.),
  • praxe ve veřejné správě na úseku životního prostředí a zkouška odborné způsobilosti pro danou správní činnost výhodou.

Přihláška:

Uchazeč podá písemnou přihlášku, jejíž vzor k vyplnění je ke stažení na webu města www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky města Bakov n. J. (Přihláška do VŘ – pracovník MěÚ) a která musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 18. 02. 2022 do 12:00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, nebo poštou na adresu:

 • Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
 • Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č. 01/2022 - neotvírat“.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely této veřejné výzvy v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na webu města www.bakovnj.cz – Samospráva – Ochrana osobních údajů a uchazeč potvrzuje seznámení s nimi na přihlášce do výběrového řízení.

Výběrová komise může rozhodnout o osobním pohovoru s oslovenými uchazeči. Město Bakov nad Jizerou si vyhrazuje právo zrušit veřejnou výzvu a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

Kontakt:

Případné dotazy zodpoví Bc. Jiřina Štučková, tajemnice (vedoucí úřadu), na tel. 703 486 680 nebo na tel. 326 214 035.

Bc. Jiřina Štučková
tajemnice
10.1.2022 16:13:37 - aktualizováno 17.1.2022 8:43:32 | přečteno 398x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load