Referent odboru správy majetku a investic - správa pozemků

úředník

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje výběrové řízení 11/2022 na obsazení pracovní pozice referent odboru správy majetku a investic - správa pozemků

Místo výkonu práce

Bakov nad Jizerou

Předpokládaný termín nástupu

září 2022 popř. dle dohody

Pracovní poměr

na dobu neurčitou

Platové podmínky podle NV č. 341/2017 Sb.

9. platová třída, 5. týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a další

Druh a charakteristika vykonávané práce - pracovní náplň:

 • Zajišťuje majetkovou správu a majetkoprávní změny u pozemkůnabývání, pronájem, zastavování, prodej a jiné formy dispozice s majetkem, včetně souladu údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem a vede jejich evidenci.

 • Zajišťuje pro potřeby města geometrické plány a znalecké posudky pro převody nemovitostí.

 • Ve styku s veřejností přijímá, projednává a vyřizuje žádosti nebo návrhy na pronájmy, pachty, výpůjčky, prodeje, výkupy, směny pozemků a zřízení věcných břemen.

 • Provádí inventarizaci pozemků, zabezpečuje k nemovitostem města evidovaným v katastru nemovitostí změnu zápisu vlastnického práva, zástavní právo a další činnosti.

Požadavky na uchazeče:

 • občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk,

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

 • je způsobilý k právním úkonům,

 • je bezúhonný

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Další požadavky:

 • praxe a zkušenosti s agendou pozemků výhodou

 • dobré komunikační schopnosti

 • pečlivost, spolehlivost, důslednost

 • znalost práce na PC – MS Office

 • praxe ve veřejné správě výhodou

 • řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)

Přihláška

Uchazeč podá písemnou přihlášku, jejíž vzor k vyplnění je ke stažení na webu města www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky města Bakov n. J. (Přihláška do VŘ – pracovník městského úřadu)

a která musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul,

 • datum a místo narození,

 • státní příslušnost,

 • místo trvalého pobytu,

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 22. 08. 2022 do 17:00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, nebo poštou na adresu:

Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č. 11/2022 - neotvírat“.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na webu města www.bakovnj.cz – Samospráva – Ochrana osobních údajů a uchazeč potvrzuje seznámení s nimi na přihlášce do výběrového řízení.

Výběrová komise může rozhodnout o osobním pohovoru s oslovenými uchazeči.

Město Bakov nad Jizerou si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

Případné dotazy zodpoví Bc. Jiřina Štučková, tajemnice(vedoucí úřadu), na tel. 703 486 680.


29.7.2022 11:55:26 - aktualizováno 16.8.2022 6:55:56 | přečteno 758x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load