Referent OSŽP (stavební úřad)

vedoucí.jpg

Vedoucí Městského úřadu Bakov nad Jizerou vyhlašuje podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění veřejnou výzvu č. 9/2023 

na obsazení pracovní pozice

referent Odboru stavebního a životního prostředí (stavební úřad)

Místo výkonu práce

Městský úřad Bakov nad Jizerou

Předpokládaný termín nástupu

říjen 2023, popř. dle dohody

Pracovní úvazek

40 hod. týdně

Doba trvání pracovního poměru

doba neurčitá

Platové podmínky podle NV
č. 341/2017 Sb.

10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), 25 dnů dovolené, možnost postupného přiznání osobního příplatku, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, ošatné, další benefity.

Druh a charakteristika vykonávané práce

Zajištění odborné agendy správních činností na úseku územního plánování a stavebního řádu – vedení řízení, provádění kontrolních prohlídek, rozhodování a výkon pravomocí stavebního úřadu I. stupně, vyměřování správních poplatků, provádění zápisů do registru územní identifikace, řešení přestupků na úseku stavebního zákona a další činnosti v rámci agendy stavebního úřadu.

Veřejné výzvy se může zúčastnit uchazeč, který

je fyzickou osobou a splňuje tyto předpoklady:

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je bezúhonný,
 • ovládá jednací jazyk.
 • splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe dle § 13 a zákona č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
  • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
splňuje další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro tuto veřejnou výzvu, kterými jsou:
 • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané agendě, zejm. stavební zákon včetně souvisejících vyhlášek, správní řád, zákon o obcích,
 • orientace v projektové dokumentaci, schopnost práce s mapovými podklady a územním plánem, čtení v katastrálních mapách,
 • schopnost samostatného výkonu práce, analytické a koncepční myšlení,
 • výborná znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
 • pečlivost, systematičnost, důslednost, kladný vztah k administrativě,
 • absolvování zkoušky odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění výhodou,
 • praxe ve veřejné správě výhodou.

Přihláška

Uchazeč podá písemnou přihlášku, jejíž vzor k vyplnění je ke stažení na webu města www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky města Bakov n. J. (Přihláška do VŘ – pracovník MěÚ) a která musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 25. 09. 2023 do 17:00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Veřejná výzva č. 09/2023 - neotvírat“.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely této veřejné výzvy v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na webu města www.bakovnj.cz – Samospráva – Ochrana osobních údajů a uchazeč potvrzuje seznámení s nimi na přihlášce.

Město Bakov nad Jizerou si vyhrazuje právo veřejnou výzvu i bez udání důvodů kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt

Případné dotazy zodpoví Bc. Jiřina Štučková, tajemnice (vedoucí úřadu) na tel. 326 214 035, nebo Petr Slezák, vedoucí OSŽP na tel. 326 214 032.

4.9.2023 13:03:24 - aktualizováno 11.9.2023 11:58:46 | přečteno 235x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load