Vedoucí finančního odboru

rozpočet

Vedoucí Městského úřadu Bakov nad Jizerou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 09/2022

na obsazení pracovní pozice

Vedoucí finančního odboru městského úřadu

Místo výkonu práce

Městský úřad Bakov nad Jizerou

Předpokládaný termín nástupu

červenec 2022 popř. dle dohody

Pracovní úvazek

40 hod. týdně

Doba trvání pracovního poměru

doba neurčitá

Platové podmínky podle NV č. 341/2017 Sb.

11. platová třída, příplatek za vedení, možnost postupného přiznání osobního příplatku, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, další benefity

Druh a charakteristika vykonávané práce

 • řízení finanční odboru městského úřadu v celém rozsahu jeho působnosti,
 • komplexní zajišťování finančního hospodaření města a vedení účetnictví,
 • správa rozpočtu, příprava návrhu rozpočtu a závěrečného účtu města,
 • zpracování podkladů a ekonomických analýz pro radu a zastupitelstvo města, finanční výbor, vedení města,
 • do působnosti odboru náleží také správa místních poplatků, pokladní služby, mzdová agenda, uzavírání smluv a provádění následné finanční kontroly poskytnutých dotací.

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který

 • je fyzickou osobou a splňuje tyto předpoklady:
 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je bezúhonný,
 • ovládá jednací jazyk,
 • splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem – lustrační zákon (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971).
 • splňuje kvalifikační a další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro tuto veřejnou výzvu, kterými jsou:
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (ekonomické zaměření výhodou) nebo vyšší odborné vzdělání,
 • znalost podvojného účetnictví, závěrkových prací a sestavování výkazů
 • výhodou znalosti v oblasti finančního hospodaření, rozpočtu a účetnictví územních samosprávných celků,
 • schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování, analytické a koncepční myšlení, pečlivost a důslednost, časová flexibilita a zvládání stresové zátěže,
 • výborná znalost práce na PC,
 • schopnost řídit kolektiv, motivovat zaměstnance, delegovat úkoly a provádět následnou kontrolu,
 • výhodou znalost správního řádu, zákona o obcích a praxe ve veřejné správě,
 • výhodou absolvování zvláštní odborné způsobilosti a řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič).

Uchazeč podá písemnou přihlášku, 

jejíž vzor k vyplnění je ke stažení na webu města www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky města Bakov n. J. (Přihláška do VŘ – pracovník MěÚ) a která musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (v případě jmenování do funkce doložení lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění).

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 11. 07. 2022 do 17:00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 09/2022 - neotvírat“.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely této veřejné výzvy v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na webu města www.bakovnj.cz – Samospráva – Ochrana osobních údajů a uchazeč potvrzuje seznámení s nimi na přihlášce do výběrového řízení.

Město Bakov nad Jizerou si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez udání důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Případné dotazy 

zodpoví Bc. Jiřina Štučková, tajemnice (vedoucí úřadu), na tel. 703 486 680.

9.6.2022 12:37:18 - aktualizováno 22.6.2022 19:26:01 | přečteno 426x | magdalena.bulirova
load