Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2012

zpráva za rok 2012

V roce 2012 bylo v PC programu Derik strážníky zaznamenáno celkem 1209 událostí.  

V oblasti dopravy bylo v uplynulém roce strážníky řešeno celkem 240 přestupků, z nichž bylo 149 přestupků řešeno blokovými pokutami v celkové výši 58.700,-Kč. Domluvou bylo řešeno 55 přestupků a zbývajících 36 bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Mladá Boleslav. Na špatně parkující vozidla bylo strážníky vypsáno celkem 102 předvolánek pro nepřítomného řidiče.

V rámci parkování vozidel a dodržování zákazových značek bylo řešeno 156 přestupků z nichž 75 bylo řešeno blokovými pokutami ve výši 11.700,-Kč, 55 domluvou a 26 bylo oznámeno správnímu orgánu.

Při třech dopravně bezpečnostních akcích – radarovém měření, bylo strážníky řešeno 84 přestupků, z nichž na místě 74 řidičů zaplatilo blokové pokuty v celkové výši 47.000,-Kč a 10 přestupků bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu.  

V souvislosti s dopravou řešili strážníci ve 24 případech závadu na komunikaci, ať překážku (spadlé stromy, kamení) tak poškozené dopravní značení nebo poškozenou vozovku. Ve 4 případech hlídka zjistila znečištění komunikace, které bylo oznámeno na OVaŽP městského úřadu, kde bylo učiněno další opatření. Dvakrát zjistili strážníci na území města dopravní nehodu, kterou předávali DI PČR.

Na úseku veřejného pořádku strážníci v 9 oznámeních řešili problematiku občanského soužití, kdy přestupek sami neřešili, ale účastníky sporu poučili o dalším možném postupu při řešení vzniklé situace. Ve dvou případech byl zjištěn zábor veřejného prostranství, který byl majitelem v zákonné lhůtě odstraněn a zjištěno bylo 6 nepovolených – černých skládek, které byly odstraněny pracovníky technické čety Městského úřadu.

Na stížnosti při používání zábavné pyrotechniky vyjížděli strážníci na 3 oznámení, a 11 krát bylo řešeno oznámení na rušení nočního klidu. Ve třech případech byl přestupek  řešen domluvou a jednou byl přestupce oznámen příslušnému správnímu orgánu.

Dvakrát bylo strážníky zjištěno nefunkční veřejné osvětlení, které bylo oznámeno odpovědnému pracovníkovi města, který zajistil opravu.

V průběhu roku se strážníci potýkali na ulici se čtyřmi opilci, dvakrát pomohli osobě vyššího věku při doprovodu do místa bydliště, jedna osoba psychicky narušená byla převezena k hospitalizaci do PL v Kosmonosech a k jednomu poraněnému muži byl strážníky přivolán lékař RZS.

V jednom případě zasahovali strážníci u oznámení občana na nález zemřelé osoby, kde zajistili místo nálezu před vstupem nepovolaných osob do příjezdu policie ČR. Asistenci na žádost HZS prováděli strážníci ve dvou případech, jednou asistovali při příjezdu lékaře RZS k poraněnému muži a na žádost policie ČR provedli 12 výjezdů k prověření skutečného stavu věci. Pro podezření ze spáchání trestného činu bylo polici ČR strážníky předáno celkem 6 případů.

Při kontrolní činnosti a na oznámení občanů byl 14x proveden výjezd k nálezu použité injekční stříkačky. Nalezeno a sebráno strážníky bylo celkem 51 ks injekčních stříkaček a 2 ks kontaminovaného materiálu. Vše bylo předáno k likvidaci terénním pracovníkům sdružení Semiramis, se kterými strážníci spolupracují.

V současné době se na katastrálním území města Bakova zdržují čtyři osoby bez domova. Jeden bezdomovec se pohybuje a přespává ve svém osobním vozidle a tři bezdomovci (2 muži a 1 žena) se ubytovali sice na soukromém, ale volně přístupném pozemku, kde jsou strážníky pravidelně kontrolováni.

K běžné práci strážníků patří i odchyty toulavých zvířat. Na takovéto oznámení vyjížděli strážníci v 73 případech. Z tohoto počtu se 63 záležitostí týkalo odchytu psů. 27 psů bylo po odchytu vráceno zpět majiteli, 3 psi byli umístěni v útulku v Lysé nad Labem a ve 33 případech se psa buď nepodařilo odchytit nebo se na místě již nenacházel.

Ve dvou případech strážníci vyháněli z města srny, které se zatoulaly do volnočasového areálu, v jednom případě vyjížděli na lišku a jednou byl strážníky na soukromém pozemku odchycen had, který byl následně vypuštěn zpět do volné přírody.

Strážníci přijali i čtyři oznámení o uhynulé srně a jedno o uhynulé lišce. Tyto poznatky byly předány hospodáři mysliveckého sdružení, který zajistil odstranění uhynulých zvířat.

Během své kontrolní činnosti se strážníci zabývali dohledem v okolí školských zařízení, sportovních a rekreačních zařízení, při konání veřejných společenských akcí strážníci dohlíželi na dodržování zásad veřejného pořádku, asistovali při usměrnění dopravy v okolí souvisejících uzávěr, aktivně se podíleli na strojním čištění města a při zvýšení hladiny Jizery prováděli kontrolní a informativní činnost v souvislosti s nebezpečím povodně.

V rámci preventivní činnosti strážníci besedovali s dětmi v družině základní školy a účastnili se ukázek při konání dětských dnů v rámci Bakova i okolních spádových obcí.

V rámci spolupráce s Městským úřadem strážníci zajišťovali v 204 případech sběr informací či kontrolní činnost pro potřeby správního orgánu a jako členové komise se 14x zúčastnili jednání při projednávání  a řešení přestupků

Aleš Konývka
ředitel MP

Zpráva za rok 2012

zpráva za rok 2012

zpráva za rok 2012

 
zpráva za rok 2012

zpráva za rok 2012

 
 
4.2.2013 20:04:17 | přečteno 963x | magdalena.bulirova
load