Zpráva o činnosti městské policie v roce 2013

Městská policie

V roce 2013 bylo v PC programu Derik strážníky zaznamenáno celkem 1195 událostí. 

Z tohoto počtu záznamů provedu, stejně jako v minulé zprávě, pouze výčet událostí nejdůležitějších.

V oblasti dopravy bylo v uplynulém roce strážníky řešeno celkem 210 přestupků, z nichž bylo 142 přestupků řešeno blokovými pokutami v celkové výši 67. 600, -Kč. Domluvou bylo řešeno 41 přestupků a zbývajících 27 bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Mladá Boleslav. Na špatně parkující vozidla bylo strážníky vypsáno celkem 105 předvolánek pro nepřítomného řidiče. V rámci parkování vozidel a dodržování zákazových značek bylo řešeno 149 přestupků, z nichž 85 bylo řešeno blokovými pokutami ve výši 16. 600, -Kč, 41 domluvou a 23 bylo oznámeno správnímu orgánu. Při třech dopravně bezpečnostních akcích (radarovém měření) bylo strážníky řešeno 61 přestupků, z nichž na místě 57 řidičů zaplatilo blokové pokuty v celkové výši 51. 000, -Kč a 4 přestupky byly postoupeny příslušnému správnímu orgánu. Součástí mé zprávy je i příloha k radarovému měření.

V souvislosti s dopravou řešili strážníci ve 21 případech závadu na komunikaci, ať překážku (spadlé stromy, kamení) nebo znečištění komunikace. V 16 případech hlídka zjistila poškození dopravního značení, které bylo předáno OVaŽP MěÚ, kde bylo učiněno další opatření. Ve třech případech zjistili strážníci na území města dopravní nehodu, kterou předávali DI PČR.

Na úseku veřejného pořádku strážníci ve 4 oznámeních řešili problematiku občanského soužití, kdy přestupek sami neřešili, ale účastníky sporu poučili o dalším možném postupu při řešení vzniklé situace. Zjištěno bylo 7 nepovolených – černých skládek, které byly odstraněny pracovníky technické čety Městského úřadu.

Na stížnosti při používání zábavné pyrotechniky vyjížděli strážníci na 1 oznámení, a 8 krát bylo řešeno oznámení na rušení nočního klidu. Ve dvou případech byl přestupek řešen domluvou a jednou byl přestupce oznámen příslušnému správnímu orgánu.

Třikrát bylo strážníky zjištěno nefunkční veřejné osvětlení, které bylo oznámeno odpovědnému pracovníkovi města, který zajistil opravu.

Pro podezření ze spáchání trestného činu bylo polici ČR strážníky předáno celkem 5 případů, na základě spolupráce pak ve 26 výjezdech prováděli zjištění skutečného stavu oznámení na žádost Policie ČR.

Na základě oznámení o požáru vyjížděli strážníci celkem 7x, ve 2 případech se jednalo o spalování staré trávy, 4x se jednalo o skutečný požár, kde strážníci provedli asistenci při zajištění průjezdu vozidel HZS a v jednom případě byla hlídka součástí cvičného výjezdu SDH Bakov n J.

Při kontrolní činnosti a na oznámení občanů byl 13x proveden výjezd k nálezu použité injekční stříkačky, které byly předány k odborné likvidaci terénním pracovníkům sdružení Semiramis, se kterými strážníci spolupracují.

V současné době se na katastrálním území města Bakova zdržují čtyři osoby bez domova. Jeden bezdomovec se pohybuje a přespává střídavě ve svém osobním vozidle nebo u známých a tři bezdomovci (2 muži a 1 žena) se ubytovali sice na soukromém, ale volně přístupném pozemku, kde jsou strážníky pravidelně kontrolováni.

V průběhu léta strážníci vyjížděli ke dvěma případům utonutí občana, v prvním případě na koupaliště ve volnočasovém areálu, kde RZS odvezla těžce zraněného muže, vytaženého z vody, který následně v nemocnici zemřel a ve druhém případě k řece Jizeře, kde byl muž již nalezen utonulý.

K běžné práci strážníků patří i odchyty toulavých zvířat. Na takovéto oznámení vyjížděli strážníci v 85 případech. Z tohoto počtu se 72 záležitostí týkalo odchytu psů. 25 psů bylo po odchytu vráceno zpět majiteli, ve třech případech byli psi umístěni v útulku v Lysé nad Labem a ve 44 případech se psa buď nepodařilo odchytit, nebo se na místě již nenacházel.

Ostatních 13 výjezdů se týkalo volně žijících nebo již uhynulých zvířat. Ve dvou případech strážníci vyháněli z města srnu, která se zatoulala do volnočasového areálu.

Během své kontrolní činnosti se strážníci zabývali dohledem v okolí školských zařízení, sportovních a rekreačních zařízení, při konání veřejných společenských akcí strážníci dohlíželi na dodržování zásad veřejného pořádku, asistovali při usměrnění dopravy v okolí souvisejících uzávěr, aktivně se podíleli na strojním čištění města a při zvýšení hladiny Jizery prováděli uzávěru a následně kontrolní a informativní činnost v souvislosti s nebezpečím povodně.

V rámci preventivní činnosti strážníci besedovali s dětmi v družině základní školy a účastnili se ukázek při konání dětských dnů v rámci Bakova i okolních spádových obcí.

V rámci spolupráce s Městským úřadem strážníci zajišťovali v 276 případech sběr informací či kontrolní činnost pro potřeby správního orgánu a pracovali i jako členové přestupkové komise.

Aleš Konývka, ředitel MP

14.2.2014 11:33:34 | přečteno 441x | magdalena.bulirova
load