Zpráva MP duben 2008

Zpráva MP duben 2008

Možná jste si již všimli, že Městská policie v Bakově n. J. začala od 1.dubna fungovat v novém složení (lépe řečeno staronovém, jelikož mne mnozí z Vás znají z dřívějšího působení v Bakově). Věřím, že se to neprojeví jen v tom, že potkáte na ulicích nové tváře v uniformách, ale poznáte to především na činnosti městské policie. V zákoně o obecní policii je stanoveno, že její podstatou je přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívání v rozsahu stanoveném zákony k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhalování přestupků a jiných správních deliktů a upozorňování fyzických a právnických osob na porušování obecně závazných právních předpisů. Je však velmi nutné si uvědomit, že každé město má své zvyklosti a specifika, ze kterých se odvíjí veškerá navazující činnost výše uvedeného orgánu a s tím spojená celková spokojenost Vás, občanů města.

Po zjištění určitých skutečností musím konstatovat, že je nutno zaměřit se na nová opatření a úkoly. Nejde jen o zefektivnění činnosti zaměstnanců Městské policie v Bakově n. J. a zvýšení jejich profesionality, týkající se fyzických a profesních dovedností souvisejících s výkonem práce, komunikace a jejich vystupování při jednání s veřejností apod. Jde také o zlepšení spolupráce s Policií ČR a veškerými složkami IZS (Integrovaného záchranného systému), ale především o využívání preventivních prostředků a opatření vedoucích ke zlepšení veřejného pořádku a dopravní situace ve městě (např. aplikace preventivního radarového zařízení, výuky dopravní problematiky žáků základních škol, pořádání besed se seniory, atp.).

Rád bych též pokračoval v tom, s čím jsem již při svém posledním působení v Bakově začal a co tak nějak „vyšumělo" - přibližovat veřejnosti práci Městské policie v Bakově n. J. formou poskytování aktuálních článků a příspěvků nejenom prostřednictvím místního zpravodaje, ale i regionálního tisku. Nelze opomenout ani oficiální internetové stránky, které by měly obsahovat aktualizované zprávy, statistiky, fotogalerie apod.

Naším cílem bude snížení případů trestné činnosti a dopravní nehodovosti v Bakově n. J. a přilehlém okolí, což zvýší pocit bezpečí občanů ve městě a povede ke zlepšení jejich celkového postoje vůči orgánu Městské policie v Bakově nad Jizerou.

Daniel Šulc
ředitel MP Bakov n. J.

26.4.2008 18:54:14 - aktualizováno 1.9.2011 10:47:25 | přečteno 542x | magdalena.bulirova
load