Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2018

Služební vozidlo MP

V roce 2018 se nepodařilo doplnit stav strážníků na plánovaných 5. Na přechodech jako asistenti stále spolupracují paní Kratochvílová na Mírovém náměstí, pan Kysela u základní školy a pan Kaucký v Boleslavské ulici u Galaxie.

V tomto roce bylo v PC programu Derik strážníky zaznamenáno celkem 1085 událostí, na pokutách bylo vybráno 56.150 Kč.

V oblasti dopravy bylo strážníky řešeno celkem 312 přestupků, z nichž bylo 227 přestupků řešeno blokovými pokutami v celkové výši 55.900 Kč. Napomenutím bylo řešeno 9 přestupků a zbývajících 70 bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Mladá Boleslav. Na špatně parkující vozidla bylo strážníky vypsáno celkem 221 předvolánek pro nepřítomného řidiče.

V rámci parkování vozidel a dodržování zákazových značek bylo řešeno 249 přestupků, z nichž 191 bylo řešeno blokovými pokutami ve výši 33.900 Kč, 9 napomenutím a 43 bylo oznámeno správnímu orgánu. U ostatních tří případů se přestupek neprokázal, jelikož se jednalo o osoby těžce zdravotně postižené a ve třech případech měl řidič poruchu na vozidle, které muselo být odtaženo.

Při dopravně bezpečnostních akcích – radarovém měření, bylo strážníky řešeno 63 přestupků, z nichž na místě 36 řidičů zaplatilo blokové pokuty v celkové výši 22.000 Kč a 27 přestupků bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu

V souvislosti s dopravou řešili strážníci v 8 případech závadu na komunikaci, ať překážku (spadlé stromy, kamení) nebo znečištění komunikace, ve 13 případech hlídka zjistila poškození dopravního značení, v 8 případech zjistili strážníci na území města dopravní nehodu, kterou 3x předávali DI PČR.

Na úseku veřejného pořádku strážníci v 12 oznámeních řešili problematiku občanského soužití, kdy přestupek sami neřešili, ale účastníky sporu poučili o dalším možném postupu při řešení vzniklé situace.

Na základě oznámení občanů nebo zjištění hlídky byly zjištěno 5 nově vzniklých nepovolených – černých skládek, 3 byly odstraněny pracovníky technické čety Městského úřadu a 2 odstranil majitel pozemku, 4x bylo řešeno oznámení na rušení nočního klidu. Ve všech případech byl přestupek řešen upozorněním na hlasitou hudební produkci.

Porušení nařízení obce nebo obecně závazné vyhlášky řešili strážníci v deseti případech. Požívání alkoholu na veřejnosti bylo řešeno šestkrát. Bohužel se v pěti případech přestupek nepodařilo na místě prokázat, ale osoby na místě oznámení byly o obecně závazném nařízení obce upozorněni. V jednom případě se přestupek prokázat podařilo i s důkazy byl předán správnímu orgánu obce. Nepovolený (podomní) prodej (nabízení energií) byl strážníky řešen 6x, čtyřikrát se podařilo přestupce ztotožnit a zajistit i svědky, následně bylo protiprávní jednání oznámeno správnímu orgánu. Ve dvou případech se na oznámení občanů prováděly kontroly města, prodejce se nepodařilo zjistit.

Zábor veřejného prostranství byl strážníky řešen 3x, jednou blokovou pokutou a dvakrát oznámením přestupce správnímu orgánu.

Během kontrolní činnosti bylo zjištěno celkem 8 vozidel, majících znaky nepojízdného vozidla nebo vraku. Jedno vozidlo bylo odtaženo na pozemek města a ostatní vozidla byla po upozornění majitele z komunikací odstraněna.

Dvakrát bylo strážníky zjištěno nefunkční veřejné osvětlení, které bylo oznámeno odpovědnému pracovníkovi města, který zajistil opravu.

V rámci spolupráce a součinnosti s Policií ČR provedli strážníci 21 výjezdů, z nichž 12 bylo na místě policii předáno. V ostatních případech se jednalo o oznámení, kde se přestupek, ani jiné protiprávní jednání neprokázalo.

Na základě SMS oznámení „Kango“ vyjížděli strážníci ve 4 případech, kdy prováděli asistenci HZS.

Při kontrolní činnosti a na oznámení občanů byl 6x proveden výjezd k nálezu použité injekční stříkačky, které byly předány k odborné likvidaci terénním pracovníkům sdružení Semiramis, se kterými strážníci spolupracují.

V průběhu roku se ve městě pohybovalo sedm bezdomovců. V průběhu roku po upozornění strážníků muž a žena, namátkově přespávající u kostela, jeden muž ubytovaný na vrchu Baba a jeden v přístřešku ve křoví u mostů katastr města opustili a místa byla uklizena. V současné době se na katastrálním území města Bakova zdržují tři osoby bez domova. Jeden bezdomovec se pohybuje po městě a okolí a přespává střídavě u známých a dva bezdomovci (muž a žena) jsou již několik let ubytovaní na soukromém, ale volně přístupném pozemku, kde jsou strážníky pravidelně kontrolováni.

K běžné práci strážníků patří i odchyty toulavých zvířat. Na takovéto oznámení vyjížděli strážníci v 88 případech. Z tohoto počtu se 63 záležitostí týkalo odchytu psů, 38 psů bylo po odchytu vráceno zpět majiteli, z nichž jeden byl za přestupek řešen blokovou pokutou, ve 2 případech byli psi umístěni v útulku v Lysé nad Labem a ve 23 případech se psa buď nepodařilo odchytit, nebo se na místě již nenacházel.

Ostatních 25 výjezdů se týkalo volně žijících nebo již uhynulých zvířat.

V rámci své činnosti strážníci řešili také celkem 19 různých nálezů věcí. Dvě nalezená kola se podařilo vrátit majitelům, nalezené registrační značky od vozidel byly předány na odbor dopravy magistrátu města Mladá Boleslav, nalezené doklady se podařilo předat zpět majitelům nebo byly vráceny příslušným úřadům a ostatní věci, o které se nikdo nepřihlásil, byly uloženy na služebně MP.

Během své kontrolní činnosti se strážníci zabývali dohledem v okolí školských zařízení, sportovních a rekreačních zařízení, při konání veřejných společenských akcí strážníci dohlíželi na dodržování zásad veřejného pořádku, asistovali při usměrnění dopravy v okolí souvisejících uzávěr, aktivně se podíleli na strojním čištění města.

V rámci spolupráce s Městským úřadem strážníci zajišťovali v 239 případech sběr informací, rozvoz písemností, či kontrolní činnost pro potřeby správního orgánu.

Aleš Konývka, ředitel MP

 


18.4.2019 14:28:17 | přečteno 444x | magdalena.bulirova
load