Povinně zveřejňované informace

nová zástavba

Listina základních práv a svobod v čl. 17 odst. 5 ukládá státním orgánům a orgánům územní samosprávy povinnost přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Současně předpokládá, že podmínky a provedení stanoví zákon. Tímto zákonem je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „SvInf“).

Kromě zákona o svobodném přístupu k informacím upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy celá řada dalších zákonů, především zákonů upravujících výkon veřejné správy. Tyto zákony nejčastěji ukládají povinnost zveřejňovat různé informace určené adresátům veřejné správy, případně upravují pravidla pro získávání informací v držení státních orgánů či orgánů samosprávy. 

1. Název

Město Bakov nad Jizerou

2. Důvod a způsob založení

Město Bakov nad Jizerou jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu Krajský úřad Středočeského kraje.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Středočeského kraje

Přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok provádí Krajský úřad Středočeského kraje, nebo auditor (auditorská společnost).

 • Podmínky a principy činnosti

Město je veřejnoprávní korporace, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

 • Samostatná působnost obce

Město jako nezávislý právní subjekt spravuje své záležitosti samostatně /samostatná působnost - § 35- 60 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů/. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí jen zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

 • Přenesená působnost obce

Město dále provádí výkon státní správy /přenesená působnost § 61- 66e zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů/. Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

adresa: Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou
telefon: 326 214 030
e-mail: info@bakovnj.cz 
web: www.bakovnj.cz
ID datové schránky: 6xqbfks

 1. Kontaktní poštovní adresa
  Město Bakov nad Jizerou
  Mírové náměstí 208
  294 01  Bakov nad Jizerou

 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městský úřad Bakov nad Jizerou
  Mírové náměstí 208
  294 01  Bakov nad Jizerou

 3. Úřední hodiny

  Úřední hodiny

 4. Telefonní čísla

  Základní kontakty
  Telefonní seznam

 5. Adresa internetové stránky

  www.bakovnj.cz

 6. Adresa podatelny
  Městský úřad Bakov nad Jizerou
  Mírové náměstí 208
  294 01 Bakov nad Jizerou

  Příjem žádostí a dalších podání

 7. Elektronická adresa podatelny

  info@bakovnj.cz

 8. Datová schránka
  Adresát: Město Bakov nad Jizerou
  ID datové schránky: 6xqbfks

5. Přímé platby lze poukázat

 • Komerční banka Mladá Boleslav, č- účtu 19-1528181/0100 

6. Identifikační číslo

 • 00237418

7. Daňové identifikační číslo

 • CZ00237418

8. Dokumenty

 1. Seznam hlavních dokumentů
 • Rozpočet
 • 9. Žádosti o informace

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8) 

  10.  Příjem podání a podnětů

  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě obce v úředních hodinách
  Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4.1). 
  Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).
  Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.). 

  11.  Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy

   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
   Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
   Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

   Úplné znění právních předpisů je dostupné na aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.

  2. Vydané právní předpisy
   • Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města, odkaz zde:Právní předpisy města
   • Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemnice městského úřadu.

  12. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad

   Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   • Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. V současné době nejsou vydána žádná rozhodnutí nadřízeného orgánu dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb.

  13.  Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Bakov nad Jizerou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  14.  Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.,

  9.11.2012 14:30:47 | přečteno 10939x | magdalena.bulirova
  load