Park na zastávce - záznam z jednání rady města

Záznam z jednání rady města

ze dne 31. srpna 2012

Účastníci: Rada města Bakov n. J.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace obnovy parku u zastávky ČD se vyskytly vážné problémy, byla obratem svolána rada města, aby věc projednala. Z časových důvodů jednání proběhlo telefonicky.

Rekapitulace záležitosti: V rámci výběrového řízení č. M/015/2012 Obnova parku na zastávce se svou nejnižší nabídkou zvítězila společnost Antonín Růžička - TAXUS. S touto společností byla dne 25.6.2012 uzavřena smlouva o dílo č.01/06/2012, ve smlouvě byl stanoven termín dokončení dohodnutých prací do 31.8.2012. Konání kontrolních dnů bylo dohodnuto každý týden ve čtvrtek.

V červenci byl firmou proveden postřik plevele, jeho odstranění. Poslední týden v červenci byla plocha upravena rotavátorem, kameny shrabány na hromádky. První týden v srpnu byla plocha oseta travním semenem a instalována páska po obvodu.

Při kontrolním dni 9.8.2012 p. Růžička (firma Taxus) sdělil harmonogram prací: 10.8. navážení mulčovací kůry a její umístění v následujícím týdnu /13.-19.8/. V tomto týdnu měla být též započata výsadba keřů, stromů. Na další kontrolní dny /16., 23.8./ se pan Růžička nedostavil, v parku nebyly provedeny žádné práce.

P. Růžička dne 16.8. zaslal návrh dodatku smlouvy o prodloužení termínu plnění. Poslední kontakt OVŽP s p. Růžičkou je ze dne 16.8., kdy mu bylo sděleno stanovisko o neprodloužení termínu (zasláno též emailem 27.8.).

Dne 22.8.2012 p. Růžička e-mailem omluvil neúčast na KD dne 23.8. a uvedl, že důvodem pro jeho nečinnost je počasí, které není vhodné pro sázení dřevin.

24.8. byla městu doručena faktura za práce provedené v červenci na částku 27.885,- Kč vč. DPH.

Dne 29.8.2012 proběhlo osobní jednání s Ing. Růžičkou, zástupcem p. Růžičky, na základě tohoto jednání proběhla následující den prohlídka parku v rámci KD. Bylo požadováno předložení podrobného harmonogramu dokončení díla a okamžité pokračování v dohodnuté činnosti. Dne 30.8.2012 proběhl další KD, kdy se opět dostavil pouze Ing. Růžička - zástupce p. Růžičky. Na KD nepředložil požadovaný harmonogram prací ani nebylo započato s dalšími pracemi na místě samém.

Z toho důvodu došlo dne 31.8.2012 k odstoupení od smlouvy (viz. příloha).

Současně bylo jednáno o tom, jakým způsobem pokračovat v pracech na parku u železniční zastávky tak, aby byl park dokončen co nejdříve a v požadované kvalitě. Na základě proběhlého výběrového řízení dalším v pořadí byla firma Petr Vykrut - zahradní služby, Ostrava, u které byla důvodná pochybnost, že dostojí své nabídce, na které již nebylo možno trvat s ohledem na proběhnuvší dobu požadované realizace díla.

Dále bylo diskutováno o možnosti vypsání nového výběrového řízení, která byla zavržena z důvodů časových - výsadba musí proběhnout v době co nejkratší.

Po projednání všech okolností případu a po zvážení možností města, zejména personálních, bylo navrženo pokračovat v pracech na parku částečně svými silami (dle stávajícího projektu), a to tak, že budou nakoupeny rostliny a technická četa a brigádníci provedou výsadbu, s výjimkou stromů nakoupených městem dle seznamu v projektové dokumentaci, jejichž výsadbu provede odborná firma zejména z důvodu záruky.

Radní byli o tomto stavu věci informováni, všichni shodně potvrdili, že s navrženým postupem souhlasí.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka

Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
Park na zastávce - aktuální informace

Park na zastávce - aktuální informace

 
 
5.9.2012 15:10:59 - aktualizováno 14.9.2012 12:36:20 | přečteno 1074x | magdalena.bulirova
load