Správa pohřebišť

hřbitovy

Provozovatel pohřebiště

Město Bakov nad Jizerou je provozovatelem dvou pohřebišť:

 • Městský hřbitov (Tyršova ulice - u firmy Emerge)
 • Katolický hřbitov (Čechova ulice - u Volnočasového areálu)

Právní předpisy

Podmínky pro zacházení s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky, práva a povinnosti související s provozováním pohřební služby, prováděním balzamací a konzervací lidských pozůstatků a s provozováním krematorií a pohřebišť stanoví zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí řádem veřejného pohřebiště.

Evidence

Evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště vede správní odbor MěÚ Bakov nad Jizerou (správce pohřebišť).

Kontakt

 • Podatelna MěÚ (přízemí), telefon: 326 214 020
 • Mail: hrbitov@bakovnj.cz
 • Správce pohřebišť: 735 795 886


Ceník hrobových míst na pohřebištích v Bakově nad Jizerou

 • Aktuální ceník
 • Ceník je aktualizován vždy v průběhu 1. čtvrtletí příslušného roku.

Užívání hrobového místa

Užívání hrobového místa upravuje § 25 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

 1. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje.

 2. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob nachází.

 3. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.

 4. Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz veřejného pohřebiště. O takovémto připravovaném nebo již provedeném zásahu je provozovatel pohřebiště povinen neprodleně písemně vyrozumět nájemce.

 5. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště, zejména:
  • jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy,
  • místo a datum jejich narození a úmrtí,
  • rodné číslo, bylo-li přiděleno,
  • datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti včetně určení hrobového místa a hloubky pohřbení; u zpopelněných lidských ostatků  způsob uložení jejich popela a v případě vsypu i místo jejich uložení,
  • záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byla touto nemocí nakažena,

 6. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné na její dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází nájem na jejího právního nástupce. Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.

 7. Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.

 8. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že
  a) nájemce neplní své povinnosti podle odstavce 5,
  b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval, nebo
  c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1, zákona o pohřebnictví.

 9. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště podle § 20 písm. g) bodů 4 a 5, zákona o pohřebnictví, obdobně.
load