Slovo starosty - březen 2015

2015_03

Milí občané,

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou schválilo na svém 2. řádném jednání, konaném dne 24. února 2015, rozpočet města pro letošní rok. Rozpočet spolu s komentářem je vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách města (www.bakovnj.cz).

Město tedy nyní přechází z rozpočtového provizoria na hospodaření dle schváleného rozpočtu.

Jak jsem již zmiňoval, detailní rozpočet včetně komentáře je k dispozici na úřední desce či webových stránkách města, nicméně zmíním některé položky v přibližných číslech.

Celkové předpokládané příjmy pro rok 2015 jsou ve výši cca 65,7 mil. Kč, přičemž nejvíce se na této částce podílí daňové příjmy (cca 55,4 mil. Kč) a nedaňové příjmy (cca 7,8 mil. Kč).

Co se týká předpokládaných výdajů, tak se jedná o rozpočtovanou sumu cca 83,7 mil. Kč.

Mezi výraznější plánované akce roku 2015 patří dokončení investiční dotační akce „Rekonstrukce místních komunikací“ (ul. Riegrova – cca 5 mil. Kč), stejně tak investice do zbývající části ul. Riegrova a ul. Jizerní (cca 1,6 mil. Kč), projektové práce na statické zajištění zříceniny Zvířetice (cca 150 tis. Kč), dotační akce na „Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny (cca 10,9 mil. Kč), veřejné osvětlení v Podhradí (750 tis. Kč), pokračování realizace nového územního plánu (cca 500 tis. Kč), přípravy projektových dokumentací (cca 1,4 mil. Kč -  např. chodníky v bezpečnostně problémových lokalitách, vodní režim Zvířetice – Podhradí, koncepce řešení Mírového náměstí, studie kryté sportovní haly), dotační akce „Vegetační úpravy U Stadionu“(cca 780 tis. Kč) a „Tůně pod Zbábou“ (cca 1,3 mil. Kč).

Dále je ve výdajové stránce rozpočtu počítáno s odvozem a likvidací komunálních odpadů (cca 5,8 mil. Kč), příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím města (ZŠ cca 5,2 mil. Kč a MŠ cca 2,7 mil. Kč), výdaji na dopravní obslužnost (cca 600 tis. Kč), příspěvkem na zajištění pečovatelské služby (cca 500 tis. Kč) a příspěvky a dotace sportovním a zájmovým organizacím (cca 1,3 mil. Kč).

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je cca 18 mil. Kč a jeho financování se skládá ze dvou částí. První je zapojení finančních prostředků vyčleněných na dotační akce v minulém roce cca 14,8 mil. Kč a druhou částí je převod z fondu rezerv a rozvoje ( FRR) cca 3,2 mil. Kč.

Tolik krátce k rozpočtu města pro rok 2015 pro Vaši představu s jakými finančními objemy město Bakov nad Jizerou hospodaří a jaké jsou nejbližší plány.

Ještě bych rád poděkoval všem, kteří přišli na 7. „rockový“ ples Města Bakov nad Jizerou a podíleli se tak na skvělé atmosféře, která celý večer provázela.

Radim Šimáně, starosta 

11.3.2015 15:21:28 | přečteno 774x | magdalena.bulirova
load