Slovo starosty - červen 2015

Děti z mateřinky na úřadě

Vážení a milí občané,

na prahu období prázdninového, co se děje ve městě nového?

Ne, nebojte se, nebudu veršovat, ale rád bych Vám, ještě než si děti vyzvednou vysvědčení a než se oddáte prázdninovým a dovolenkovým radovánkám, přiblížil aktuální akce či události v Bakově nad Jizerou. O některých se dočtete podrobnější informace uvnitř tohoto zpravodaje.

Investiční akce:

 • Informační centrum Zvířetice v Podhradí - proběhla závěrečná kontrola poskytovatele dotace, tj. Regionálního Operačního Programu Střední Čechy (ROP) a proběhlo závěrečné vyúčtování, kde nám byly na účet města vyplaceny dotační finanční prostředky.
 • Sokolovna –za spoluúčasti dotačních prostředků z Operačního Programu Životního Prostředí (OPŽP) probíhá snížení energetické náročnosti této budovy.
 • Mateřská školka - byla podána Žádost u OPŽP na dozateplení objektu MŠ, žádost byla kladně posouzena a dotace nám byla přiznána, v této době probíhají projektantské práce.
 • Komunikace – byla podána Žádost u ROP na rekonstrukci komunikací v ul. Tyršova od železničního přejezdu a ul.Fugnerova k areálu bývalé Doby – probíhá hodnocení této Žádosti. V pátek 12. 6. 2015 proběhlo slavnostní ukončení projektu „Rekonstrukce místních komunikací“.
 • Tůně pod Zbábou – v pátek 5. 6. úspěšně proběhla závěrečná kontrola OPŽP na dokončené akci „Revitalizace tůně pod Zbábou“
 • Park U Stadionu – dokončuje se revitalizace tohoto parku, bude umístěn mobiliář v podobě laviček a košů.
 • Objekt čp. 311 – objekt v areálu školní družiny – dokončuje se jeho oprava za velké spoluúčasti technické čety. Objekt bude sloužit dětem základní a mateřské školy.

Osadní výbory (OV):

Ve dnech 25. 5., 2. 6. a 3. 6. 2015 proběhla setkání vedení města s Osadními výbory (OV) a občany místních částí Bakova nad Jizerou přímo v jednotlivých obcích. Setkání na Malé Bělé, v Chudoplesích, Budách, Zvířeticích, Podhradí a Horkách mělo za cíl vzájemně se poznat a nastavit způsob spolupráce a komunikace. Dále pak zdůraznit přínos a důležitost Osadních výborů pro rozvoj města a místních částí a požádat o nominace členů Osadních výborů pro jejich jmenování Zastupitelstvem města.

Základní škola (ZŠ) a Mateřská škola (MŠ)

Téma základní školy se několikrát přetřásalo na radě města, na zastupitelstvu a ve zpravodaji Bakovsko. Informace střídala informaci. Abychom získali co nejobjektivnější zpětnou vazbu od co největšího počtu z Vás, o Vašem pohledu na školu, připravila rada města ve spolupráci se školskou radou a za součinnosti základní školy elektronický průzkum spokojenosti. Anketa je určena pro žáky, rodiče a učitele. Nyní, kdy čtete toto vydání, by měla být anketa již ukončena.

Mateřská školka již po páté otevírala počátkem května Klokočský les s naučnou stezkou a duhová třída mě 10. června poctila svoji návštěvou. Děti mi donesly pozvánku na akademii, obrázky zříceniny zámku Zvířetice a seznam přání co by se mělo v našem městě změnit. Na oplátku si prohlédly Městský úřad, vyzkoušely razítka a odnesly si dva „melouny“. Na finančním odboru nebyly – jednalo se o skutečné melouny!

Ostatní akce:

 • Na webové stránky města byla umístěna fotogalerie zastupitelů – jedná se o jeden z dalších kroků zastupitelů a města přiblížit se Vám občanům (nová podoba Bakovska, facebook, fotogalerie). Děkuji všem zastupitelům za jejich přístup k fotografování – všem to moc sluší.
 • Při příležitosti oslav 70 let od ukončení 2. světové války proběhl 7. května na městském hřbitově pietní akt v podobě kladení věnců.
 • Dne 4. června 2015 proběhla valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., kde Město Bakov nad Jizerou má jako čtvrtý největší akcionář své zastoupení v orgánech této společnosti, konkrétně v dozorčí radě.
 • Při příležitosti výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa bude dne 3. července 2015 položena kytice k pomníku v parku U Stadionu.
 • V sobotu 4. července se uskuteční na bakovském náměstí již 5. ročník Pojizerského folklorního festivalu.
 • V rámci oslav 150 let železniční trati Turnov – Kralupy (5. - 6. září 2015) proběhne v sobotu 5. září na „Zastávce“ doprovodný program.
 • Vzhledem k rostoucí popularitě venkovních herních fitness prvků projednáváme jejich pořízení.

Milí občané tolik „ stručný“ výčet dění kolem nás viděno mojí optikou.


2015-06, obrázek se otevře v novém okně

A nyní už opravdu všichni hurá na „prázdniny a na dovču“ ! 

Odpočívejte, relaxujte, dobíjejte baterky, užívejte – k tomu Vám přeji pěkné počasí.


PS: jedno z přání dětí MŠ bylo „aby nejezdila tak moc rychle auta“ – k tomu se přidávám a prosím … Spěchejte pomalu!

Radim Šimáně
starosta města

22.6.2015 8:47:56 | přečteno 829x | magdalena.bulirova
load