Slovo starosty - leden 2016

2016-01

Vážení spoluobčané, 

na úvod Vám všem přeji ještě jednou jen a jen to nejlepší v novém roce, hodně osobních a pracovních úspěchů, spoustu štěstí, zdraví a pohody.

V minulém vydání Bakovska jsem zmínil, že bych se rád v tomto čísle věnoval bilanci roku 2015 v kontextu akcí, aktivit a událostí ve zmíněném roce v Bakově nad Jizerou uskutečněných, resp. co se nám povedlo, co méně, s čím můžeme být spokojeni a naopak co nás trápí. Bude to trochu delší čtení, ale mám-li bilancovat, musím trochu obšírněji – je co a to i díky Vám!

O většině událostí byly průběžně zveřejňovány informace právě v Bakovsku, na webových stránkách města, na facebooku a dále také při veřejných jednáních zastupitelstva města. Informace získáváte též z usnesení rady a zastupitelstva, popř. ze zvukového záznamu, který je při jednáních zastupitelstva pořizován. Zastupitelstvo se v loňském roce sešlo devětkrát. Osm jednání bylo řádných a jedno mimořádné. Rada města zasedala pětadvacetkrát. Zde bych rád poděkoval radním a zastupitelům za jejich odpovědný přístup k jednáním a za jejich práci pro naše město.

I přes průběžné informace během roku si trochu zabilancuji svoji optikou. Domnívám se, že rok 2015 můžeme považovat za úspěšný. Většinu akcí a aktivit plánovaných rozpočtem se podařilo zrealizovat nebo nějakým způsobem posunout o úroveň výše.

Dotáhly se do zdárného konce již dříve započaté investiční akce, zrealizovaly se investice úplně nové plánované a též investice úplně nové neplánované, a to především z důvodu možnosti využít dotačních příležitostí.

Budu-li u investičních akcí konkrétní, tak se jedná o Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Zvířetice, spolufinancované z EU-ROP Střední Čechy (most a schodiště zříceniny zámku Zvířetice a Informační Centrum Zvířetice v Podhradí); Rekonstrukci místních komunikací, spolufinancované z EU – ROP Střední Čechy (ul. Riegrova, Jungmannova, U Stadionu, Palackého, 5. května); Revitalizaci Tůně „Pod Zbábou“, spolufinancované z EU – OPŽP; Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny, spolufinancované z EU – OPŽP; Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, spolufinancované z EU – OPŽP; Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova, spolufinancované z EU – ROP Střední Čechy; Revitalizaci Tůně pod železničními mosty, spolufinancované z EU – OPŽP a o řadu dalších akcí spolufinancovaných státními či krajskými dotačními prostředky nebo financovaných výhradně z vlastních prostředků, tj. z rozpočtu města. Za zmínku jistě stojí získaní krajské dotace na vybudování chodníku na Malé Bělé.

Spolupráce a komunikace s osadními výbory (OV) místních částí je na vysoké úrovni. Potvrdily to schůzky a jednání se zástupci OV a s občany těchto místních částí. Osadní výbory dostávaly paušální finanční příspěvek na svoji činnost bez vlivu počtu obyvatel na jeho výši, což se pro letošní rok změnilo v podobě přijetí nových pravidel financování OV. Tato pravidla mimo jiné zohledňují právě počet obyvatel v místní části.

Kvitovat musím i spolupráci a komunikaci se sportovními a zájmovými organizacemi, které jsou finančně podporovány městem.

Rada města se na svých jednáních též důkladně zabývala organizační strukturou městského úřadu, která má od 1. ledna 2016 jinou podobu. Jejím cílem je optimalizace a zefektivnění pracovních činností jednotlivých odborů. Více se o tomto tématu dočtete v článku tajemnice městského úřadu.

Programové prohlášení Rady města Bakov nad Jizerou“ pro období 2015-2018 je dalším z výstupů jejího jednání v loňském roce. Jedná se o soubor cílů a zásad, které si Rada města Bakov nad Jizerou vytyčila v jednotlivých programových oblastech pro uvedené období. Vychází ze základních strategických dokumentů města, kterými jsou zejména Strategický plán rozvoje města, Komunitní plán města, rozpočet města, rozpočtové výhledy a územní plán města, a ze znalostí potřeb města a jeho občanů. Je výsledkem dohody vedoucí k realizaci základních cílů s přihlédnutím k finančním možnostem města a zahrnuje většinu podstatných bodů programů stran a hnutí pracujících v zastupitelstvu města.

Rada města je při jeho uskutečňování připravena spolupracovat se všemi členy zastupitelstva města, organizacemi, zaměstnavateli, odbornou veřejností a občany města. Celé znění tohoto prohlášení je k dispozici na webových stránkách města v sekci Samospráva – Rada města.

Na poli zábavy a kultury se podařilo zorganizovat pěkné akce v podobě slavnostního otevření Informačního centra Zvířetice v Podhradí, které zahájilo nevídaně hojnou turistickou sezonu na Zvířeticích. Dále pak oslavy 150 let železniční trati Turnov – Kralupy, 5. pojizerský folklorní festival, folkový festival, koncert Pavla Vítka v doprovodu našich dětí „Krákorek“ (chvílemi tomu bylo opačně – koncert „Krákorek“ v doprovodu Pavla Vítka!), opravu pomníku Jana Husa v lokalitě u stadionu a opravu pomníku padlým na rozhraní Malé Bělé a Nové Vsi. Také rád zmíním, že jako vánoční překvapení byla vydána kniha PhDr. Vladimíra Bednáře „Paměti města Bakova nad Jizerou“.

Ano, většina z výše uvedeného je nebo bylo na první pohled vidět, ale jsou zde také jiné záležitosti, které město nemůže a nesmí přehlédnout, řeší je již delší dobu, stále se vyvíjí a nejsou přímo v zorném poli Vás občanů.

Několikrát v průběhu roku byla zmíněna lokalita „Na Výsluní“, lokalita s největším potenciálem výstavby rodinných domů v Bakově nad Jizerou. Na jednání zastupitelstva již zazněla informace, že byli obesláni vlastníci pozemků za účelem zjištění jejich zájmu a záměru s jejich pozemky. Návratnost odpovědí byla cca 70% a po jejich zanalyzování budeme pokračovat v jednáních o možnostech rozpohybování této lokality.

Tvoří se též nový Územní plán (ÚP) města, jehož návrh je zveřejněn na webu města. V závěru roku 2015 proběhlo jeho projednávání s dotčenými orgány a vše směřuje k veřejnému projednání.

Strategický plán města je platný na období let 2009 – 2020, nicméně jsme si vědomi, že je zapotřebí jeho aktualizace, resp. vytvoření nového plánu. Rada města se touto otázkou při svých jednáních zabývala a máme k dispozici indicie o možnostech využití dotačních prostředků pro tvorbu tohoto strategického dokumentu.

Vybudování kanalizace na Malé Bělé se po jednáních s Vodovody a kanalizacemi, a.s. Mladá Boleslav stalo součástí zahájené přípravy regionálního projektu „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“, jehož nositelem jsou právě Vodovody a kanalizace, s nimiž město Bakov nad Jizerou uzavřelo smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci tohoto projektu.

Stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku v Bakově nad Jizerou je již „evergreen naruby“ a stále se vyvíjí. Nicméně město Bakov nad Jizerou je připraveno reagovat a také reaguje na jednotlivé výzvy a vyhlášky, aby samotné těžbě zabránilo. Poslední taková reakce je z přelomu roku 2015/2016.

Na svém posledním řádném jednání roku 2015 (9. prosince) schválilo zastupitelstvo města rozpočet města pro rok 2016. Vše proběhlo v požadovaném termínu a dle harmonogramu přípravy rozpočtu. Rozpočet je pro letošní rok konzervativnější z důvodu pravděpodobnosti realizace zmíněné kanalizace na Malé Bělé v následujících letech. I přesto je kromě mandatorních výdajů a oprav počítáno s investičními akcemi.

O jedné kapitole rozpočtu se trochu zmíním a tou jsou odpady. Ty nás trápí všechny, zejména tříděný odpad - narůstají nám objemy, třídíme a kontejnery jsou ihned po vývozu opět nacpané, proto se ukládá vedle kontejneru. Vítr odpad roznese, zvěř rozhrabe… A proč tomu tak je? Proto, že kartony se nerozkládají, plastové láhve se nesešlápnou, vše v kontejneru se nesmáčkne. Tím pádem je všude nepořádek a pak se křičí: „Město tebe to nezajímá, ty s tím nic neděláš!“. Samozřejmě nechovají se tak všichni. V některých lokalitách jsme již byli z těchto důvodů nuceni zvýšit frekvenci vývozů a ta má za následek navýšení nákladů za vývoz odpadů. Zohledníme-li, že nám rostou též náklady za netříděný odpad na osobu, rozevírají se nůžky mezi skutečnými celkovými náklady na jednotlivce a stanovenou cenou na osobu na rok. Bude-li tento trend pokračovat, bude nejspíš potřeba zabývat se kalkulací ceny na příští roky, nicméně pro rok 2016 zůstává cena zachována ve výši 500,--Kč/os. Prosím proto o ohleduplnost při likvidaci odpadu a děkuji za pochopení.

A ještě jednu připomínku si v rámci této bilance dovolím. Ve městě se inovuje, ať už je to majetek města či soukromý majetek Vás občanů, instaluje se různý mobiliář (lavičky, koše, dopravní značení), inovují se fasády, ploty. Stojí to nemalé finanční prostředky a některým jedincům neustále dělá problém nechat to na pokoji, nechat to pěkné a mají potřebu to ničit. PROČ?

Při této příležitosti zmíním, že zastupitelstvo města schválilo navýšení počtu strážníků městské policie na pět a to z důvodů zefektivnění, vnímání a přínosu její práce pro město Bakov nad Jizerou a její občany. Je to též z důvodů bezpečnostní situace ve světě a jejího dopadu na EU, resp. naši republiku. V současné době probíhá výběrové řízení na tuto pozici.

Vezmu-li rok 2015 jako celek považuji ho opravdu za úspěšný. Spousta práce se udělala, ale spousta práce je před námi. V tomto týmu radních, zastupitelů, výborů zastupitelstva, komisí rady, osadních výborů, úředníků a zaměstnanců MěÚ a Vás občanů, kteří sledujete dění kolem sebe a přicházíte či zasíláte nápady a podněty ke zlepšení života v Bakově nad Jizerou a okolí se dělá dobře a těším se na vzájemnou spolupráci v roce 2016.

Děkuji

Radim Šimáně, starosta města

P.S.

Na závěr jen připomenu, že všechny dokumenty výše zmiňované naleznete na webových stránkách města www.bakovnj.cz.

14.1.2016 20:08:09 | přečteno 569x | magdalena.bulirova
load