Slovo starosty - únor 2016

Klokočka

Milí spoluobčané, 

v krátkosti se zmíním o třech bodech, resp. záležitostech, které jsme kromě jiného projednávali na lednovém veřejném zasedání Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou a které se týkají nebo se mohou týkat širšího počtu z nás.

I. Stanovení dobývacího prostoru v Bakově nad Jizerou

Tato letitá a dost specifická záležitost prochází stále dalším a dalším vývojem a projednáváním. Aktuální stav věci je následující: ( pro zachování kontinuity stručně zrekapituluji rok 2015 až po současnost)

  • 03/2015 - Rozhodnutí OBÚ (Obvodní báňský úřad), kterým byl návrh na stanovení dobývacího prostoru Bakov nad Jizerou zamítnut na základě Závazného stanoviska MěÚ OVŽP Bakov n. J.
  • 04/2015 – proti výše uvedenému Rozhodnutí došlo ke dvěma odvoláním, přičemž město Bakov nad Jizerou zasílá na OBÚ na tato odvolání své vyjádření
  • 06/2015 – ČBÚ (Český báňský úřad) převzal spisový materiál k rozhodnutí o odvolání
  • 07/2015 - část odvolání směřuje také do Závazného stanoviska MěÚ OVŽP o stanovení dobývacího prostoru, ČBÚ proto zasílá nadřízenému správnímu orgánu (KÚ Středočeského kraje) žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska
  • 08/2015 - doručeno na ČBÚ stanovisko Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým se mění Závazné stanovisko MěÚ OVŽP (vypustili části týkající se posuzování stanovení dobývacího prostoru s EIA a zhodnocení záměru těžby a negativního dopadu na ŽP), toto Závazné stanovisko MěÚ OVŽP se tak stalo souhlasným
  • 10/2015 - rozhodnutím ČBÚ v Praze bylo zrušeno rozhodnutí OBÚ o zamítnutí návrhu na stanovení dobývacího prostoru a věc byla vrácena OBÚ k novému projednání
  • 12/2015 - OBÚ požádal KÚ Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství o ověření změn dle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zároveň bylo Usnesením OBÚ přerušeno řízení o stanovení dobývacího prostoru do 29. 2. 2016 z důvodu žádosti odeslané na KÚ
  • 01/2016 – Město Bakov nad Jizerou prostřednictvím svého právního zástupce zasílá OBÚ své stanovisko, ve kterém potvrzuje a zdůrazňuje svůj postoj, resp. svůj nesouhlas se stanovením dobývacího prostoru v Bakově nad Jizerou a poukazuje především na neplatnost EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí)

Složitost celé záležitosti umocňuje fakt, že OBÚ požádal o ověření EIA Krajský úřad Středočeského Kraje (viz. výše), ten to celé předal na Ministerstvo životního prostředí, aby ministerstvo následně vše vrátilo zpět na krajský úřad!?

Na jednání zastupitelstva města, za hojné účasti veřejnosti, které děkuji za účast a za vyjádření svých postojů a názorů, jsme se také domluvili na průběžné informovanosti občanů v této záležitosti prostřednictvím tohoto zpravodaje.

II. Odkanalizování obcí v povodí Jizery – kanalizace Malá Bělá

Na základě smlouvy o spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. (VaK) se stalo město Bakov nad Jizerou účastníkem regionálního projektu „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“, který se skládá z 12 celků, včetně intenzifikace stávající ČOV v Bakově nad Jizerou a především vybudování kanalizace na Malé Bělé. Vše je ve fázi příprav pro podání dotace z Operačního programu životního prostředí. Jednání zastupitelstva byl přítomen Ing. František Klouček ze společnosti VaK, a. s., který zastupitele a zástupce osadního výboru Malá Bělá blíže seznámil s tímto projektem a s jeho jednotlivými fázemi.

Celkové investiční náklady na vybudování kanalizace na Malé Bělé jsou předpokládány ve výši cca 59 mil. Kč (bez DPH) a výše spolufinancování města je předpokládána ve výši cca 16, 5 mil. Kč (bez DPH).

Termínově se předpokládá podání žádosti o dotaci ve 4/Q 2016, výběr zhotovitele a správce stavby na přelomu roku 2017/2018 a samotná realizace v případě získání dotace pak v letech 2018 – 2020.

O aktuálním vývoji tohoto projektu budeme také průběžně informovat, zejména pak občany Malé Bělé.

III. Kaple sv. Stapina

Tuto kapli asi většina z Vás zná, kdyby si přesto někdo hned nevybavil o jakou lokalitu se jedná, tak hned přiblížím – jde o kapli nad pramenem kvalitní a chutné vody na Rečkově, hned vedle bývalého loveckého zámečku, dnešní hájovny. Vše je ve vlastnictví Lesů ČR. A právě Lesy ČR mají v úmyslu tyto nemovitosti prodat, čímž by mohlo dojít a asi i došlo k znepřístupnění tohoto atraktivního téměř poutního místa pro veřejnost. Předmětem záměru vlastníka je prodat vše jako funkční celek, tj. kapli společně s hájovnou, přičemž vyvolávací cena není nijak malá!? Vzhledem k „popularitě“ tohoto místa jsme vstoupili do jednání s příslušnými orgány a podařilo se nám docílit prozatímního vyčlenění kaple z celkového prodeje s tím, že o další budoucnosti této „památky“ budeme v nejbližších dnech i nadále jednat.

Nezbývá, než si u všech tří záležitostí držet palce a přát si, abychom byli při vedených jednáních úspěšní!

Závěrem mi dovolte Vás pozvat v sobotu 5. března 2016 od 19:30 hod. na 8. ples města Bakov nad Jizerou, tentokrát s podtitulem „LAHODNÝ“, neb bude plný lahodného programu a občerstvení.

Další „lahůdkou“ bude určitě koncert skupiny The Beatles Revival z Kladna, jedné z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin, který se uskuteční v sobotu 23. dubna 2016 od 19:00 hod.

Těším se na setkání

Radim Šimáně, starosta města

12.2.2016 20:35:42 | přečteno 620x | magdalena.bulirova
load