Slovo starosty - duben 2017

Zahájení sezóny TIC

Milí Bakováci,

v minulém čísle našeho zpravodaje jsem avizoval kvartální „svodku“ událostí, resp. krátkou rekapitulaci informací, událostí a prací týkajících se města Bakova nad Jizerou a jeho místních částí. 

V rámci transparentnosti a zajištění informovanosti občanů je možné řadu informací získávat průběžně na informativních kanálech města, nicméně vím, že času je čím dál méně a v případě, že se podaří nějaký vyšetřit, tak jej využívá každý po svém, proto by malé shrnutí na jednom místě o dění ve městě mohlo přijít vhod…

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zastupitelé se sešli na dvou jednáních, a to 18. ledna a 15. března, na kterých jsme projednávali např. podání žádosti o dotaci u IROP na Přístavbu a stavební úpravy základní školy, plán odpadového hospodářství města, rozdělení dotací sportovním a zájmovým organizacím na rok 2017, rozpočtové a majetkové záležitosti, zprávu o činnosti městské policie, plnění usnesení zastupitelstva. Zápisy z těchto jednání, včetně usnesení, zvukových záznamů a informací vedení města jsou k dispozici na webových stránkách města. 

RADA MĚSTA

Radní se scházejí cca ve čtrnáctidenní frekvenci a jednání proběhla 9. a 25. ledna, 8. a 20. února, 6., 15. a 22. března. Projednávanými tématy bylo krom jiného zadání výběrových řízení na péči o lesy v majetku města, vyhledání zhotovitele na prodloužení kanalizace a kanalizační přípojky v ul. Boleslavská č. p. 4 a 5, jarní výsadbové práce ve městě a rekonstrukce hřiště na házenou, dále také přehled plnění usnesení rady, Kronika města za rok 2016, zprávy z jednání komisí rady a pracovních skupin, vyhlášení veřejné sbírky pro záchranu Zvířetic, inventarizační zpráva za rok 2016, schválení účetních závěrek ZŠ a MŠ, rozdělení finančních prostředků na sociální služby. Usnesení z jednání Rady města jsou dostupná také na webových stránkách města.

DOTACE

Byly a jsou podány a připravují se žádosti o dotace na:

 • Podzemní kontejnery – SFŽP – probíhá hodnocení žádosti
 • II/610 – bezpečnostní opatření Chudoplesy – investice Středočeského kraje se spoluúčastí města Bakov – probíhají jednání se Středočeským krajem
 • Kanalizace Malá Bělá – SFŽP – součást velkého projektu VaK Mladá Boleslav, a. s. – příprava pro podání žádosti v podzimní výzvě
 • Rekonstrukce hřiště na házenou – žádost podána na MŠMT – v tomto případě nám dotace přiznána nebyla, nicméně realizace záměru již probíhá z prostředků města
 • Přístavba a stavební úpravy Základní školy – IROP – žádost podána, probíhá hodnocení žádosti
 • Hasičská cisterna – IROP – dotace přiznána – nyní, kdy čtete Bakovsko by již měla být chloubou bakovské hasičské zbrojnice a našich hasičů
 • Bezpečnostní radar Malá Bělá– Škoda Auto, a. s. – dotace podána

PRACOVNÍ SKUPINY

V prvním kvartále intenzivně pracovaly sestavené pracovní skupiny zabývající se budoucností, resp. koncepcí volnočasového a sportovního areálu (VČAS) po ukončení dotační udržitelnosti a také možností vybudování sportovní haly v Bakově nad Jizerou, po provedení výškopisu a polohopisu, resp. zaměření náměstí začne také pracovat přípravná skupina pro revitalizaci náměstí.

KAPLE SV. STAPINA

Lesy ČR, s. p., Lesní správa Ještěd převzala v rámci své územní působnosti k vyřízení naši žádost o bezúplatný převod kaple. Se záměrem souhlasí a připravuje podklady dle dohodnutého postupu.

VÝSLUNÍ

Proběhlo společné setkání zástupců města, zhotovitele PD pro územní rozhodnutí společnosti MSM Project, s. r. o. a občanů, resp. vlastníků pozemků dotčené lokality za účelem seznámení se s aktuální fází PD, včetně nastavení dalších aktivit.

STANOVENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU

Nadále probíhají setkání a jednání „právního“ týmu města za účelem stanovení dalších možných postupů v této záležitosti, včetně pravidelného monitoringu vývoje řízení.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Proběhlo pracovní setkání zastupitelů k novému územnímu plánu, který je po projednání s dotčenými orgány a v tuto chvíli je jeho předpokládané veřejné projednání do konce měsíce 06/2017.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE:

 • proběhl IX. Ples města Bakov nad Jizerou s podtitulem Muzikálový
 • besedovali jsme s PhDr. Vladimírem Bednářem o trilogii Paměti města
 • slavnostním vyhlášením vítězů byl 1. dubna ukončen II. ročník ankety Sportovec roku Města Bakov n. J.
 • v Turistickém informačním centru (TIC) Zvířetice byla 1. dubna spolu s doprovodným programem zahájena turistická sezóna
 • finišují přípravy slavnostního večera, resp. unikátního záchranného programu „Zvířetice Vision 21: Mise začíná“ na záchranu naší historické dominanty a kulturní památky - zříceniny Zvířetice, spojeného s odhalením jedinečné kachle a prodejem nadačních miniatur (7. 4.)
 • v plném proudu jsou i přípravy „slavnostního“ víkendu (16. - 18. 6.), v rámci kterého si připomeneme 520. výročí od udělení městských práv městu Bakov nad Jizerou. Nebude chybět doprovodný program a také zahraniční návštěva v podobě Slovinské delegace v čele se svým velvyslancem v ČR
 • plánuje se program VII. ročníku Pojizerského folklorního festivalu, včetně tradiční páteční besedy, tentokrát s populárním režisérem Zdeňkem Troškou (30. 6. – 2. 7.)

Tolik krátké shrnutí dění a aktivit v našem městě za I/Q roku 2017. Určitě jsem neobsáhl všechno, vytáhl jsem to, z mého pohledu nejdůležitější.

Mějte pěkné dny!

Radim Šimáně, starosta města 

13.4.2017 14:02:59 | přečteno 335x | magdalena.bulirova
load