Slovo starosty - leden 2018

2018-01

Vážení spoluobčané,

nový rok 2018 se již pevně chopil pomyslného žezla a já Vám ještě jednou přeji v tomto roce vše jen a jen to nejlepší. 

Na sklonku „již“ minulého roku jsem byl osloven redakcí Boleslavského deníku, stejně jako další kolegové starostové, zda bych ve stručnosti mohl zrekapitulovat rok 2017 z pohledu města Bakov nad Jizerou a odpověděl na tři jednoduché otázky. Mohl a udělal jsem to velice rád, protože rekapitulovat bylo co! Jenom to nešlo úplně stručně, vzhledem k rozsahu různých aktivit a akcí ve městě.

Protože ale článek vyšel v Boleslavském deníku (BD) až v období mezi svátky a ještě k tomu v hodně zkrácené verzi a protože jsem měl tak jako tak v úmyslu informovat Vás občany v tomto lednovém vydání o průběhu roku 2017 a o plánu, výhledu a očekávání na rok 2018, přináším Vám jej v plném znění, včetně rozšíření o záměry tohoto roku.

· Dotaz BD: Co se ve Vašem městě během roku 2017 podařilo / co hodnotíte kladně?

Rok 2017 hodnotím v Bakově nad Jizerou jako vydařený. Připomněli jsme si v tomto roce 520. výročí od udělení městských práv Bakovu, což se odrazilo také ve spoustě kulturních a společenských akcí.

Na poli investičních akcí a plnění rozpočtu roku 2017, jsme podali žádost k IROP o dotaci na rekonstrukci a stavební úpravy Základní školy a dotaci k OPŽP na snížení energetické náročnosti budovy bývalé „Radnice“. Ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje jsme provedli výběrové řízení na zhotovitele Bezpečnostního opatření v Chudoplesích na silnici II/610, ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav podáváme dotaci u OPŽP na vybudování kanalizace na Malé Bělé v rámci velkého projektu Odkanalizování měst v povodí řeky Jizery. Byli jsme úspěšní v získání dotace na vybudování podzemních kontejnerů a podařilo se vybudovat chodníky ke hřbitovu, v ul. Pražská a v Malé Bělé. Opravili jsme areál národní házené. Vybrali jsme zhotovitele Strategického plánu města Bakov nad Jizerou na období 2018-2028. Proces tvorby nového územního plánu města dospěl do fáze schvalování a dne 11. prosince byl Zastupitelstvem města schválen a vydán. Určitě nemůžeme opomenout úspěšnost v dotačním řízení na pořízení nové hasičské cisterny, jehož důsledkem bylo květnové slavnostní převzetí vozu Scania v plné výbavě našimi hasiči. Také zvýšení návštěvnosti areálu zříceniny Zvířetice, společně s jeho informačním centrem považuji za podařené…

· Dotaz BD: A co se nepodařilo?

V některých záměrech jsme se dostali do určitých fází rozpracovanosti, nicméně ne do takových, se kterými bychom mohli být spokojeni, jako např. nové prostory městského úřadu pro vytvoření lepších podmínek jak pro zaměstnance, tak pro občany, kteří přicházejí řešit své požadavky. V důsledku řešení jiných agend nám trochu ustrnul proces revitalizace náměstí a vytvoření studie sportovní haly. Nepodařilo se prozatím vyhotovit Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí lokality Na Výsluní pro individuální bytovou výstavbu na základě Deklarace zastupitelstva k této lokalitě. A také prozatím nedošlo k převodu kaple sv. Stapina na Rečkově na město Bakov nad Jizerou. Co nás trápí, je dopravně - bezpečnostní situace ve městě. Pasport komunikací a dopravního značení máme vyhotovený a nyní potřebujeme vybrat dopravního experta na zpracování návrhu řešení opatření. Ale jak jsem předeslal, tyto záležitosti jsou již ve fázích rozpracovanosti, tj. dokážeme pojmenovat další kroky a tak nezačínáme od nuly.

· Dotaz BD: Jakou největší investici plánujete na příští rok?

Jednoznačně by to měla být investice do Základní školy a to jak v případě získání již zmíněné dotace, tak i v případě jejího nepřiznání, ale to si nepřipouštíme!

Tolik k roku uplynulému, roku 2017. Rok letošní přebírá pomyslný štafetový kolík a především výzvu v podobě pokračování v započatých aktivitách a akcích. Nechybí ani nové záměry, které by měly přinést občanům zvýšení životní úrovně a spokojenější žití ve městě a jeho místních částech.

Rozpočet pro rok 2018 byl sestaven dle harmonogramu jeho přípravy a schválen stejně jako nový územní plán na řádném jednání zastupitelstva města dne 11. prosince 2017, včetně jeho zveřejnění na webových stránkách města (www.bakovnj.cz).

Na příjmové straně počítáme s příjmy ve výši cca 91 mil. Kč, na straně výdajů s částkou cca 117 mil. Kč. Z toho vyplývá, že rozpočet je schválen jako schodkový, a to ve výši cca 26 mil. Kč. Tato částka bude financována z fondu rezerv a rozvoje, jehož zůstatek byl k 1. 1. 2018 cca 69 mil. Kč. Predikce zůstatku tohoto fondu k 31. 12. 2018 při zohlednění zůstatků na běžných účtech a při zohlednění zmíněného financování schodku rozpočtu pak počítá se zůstatkem ve výši cca 63 mil. Kč.

Mezi hlavní a největší výdaje rozpočtu roku 2018 a záměry města patří Rekonstrukce a stavební úpravy Základní školy, Snížení energetické náročnosti budovy bývalé „Radnice“, bezpečnostní opatření na II/610 v Chudoplesích a oprava místní „páteřní komunikace v Chudoplesích“, dopravní řešení křižovatky v Malé Bělé u mlýna, úprava parkovací plochy u hřbitova, započetí restaurování sv. Trojice na náměstí, instalace workoutového hřiště, vybudování tří stanovišť podzemních kontejnerů, oprava zbývajících chatek ve volnočasovém areálu, vyhotovení strategického plánu města na období 2018 – 2028, vyhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí lokality na Výsluní, obnovení vozového parku městské policie a technické čety, péče o veřejnou zeleň, zpracování návrhu řešení dopravně – bezpečnostní situace ve městě a také zpracování marketingové strategie města.

Čeká nás opravdu hodně práce, a tak nám všem přeji úspěšný rok 2018!  

Radim Šimáně, starosta města

22.1.2018 15:48:56 | přečteno 312x | magdalena.bulirova
load