Slovo starosty - únor 2019

02

Vážení spoluobčané,

jaro se již přibližuje, dny se prodlužují, nicméně na práci na zahrádce, či grilování to ještě úplně není. Proto přijde vhod nějaký pěkný film nebo zajímavá knížka. Žánrově je to na volbě každého z Vás.

V dnešní době je opravdu z čeho vybírat a kdyby Vás i přesto nic neoslovilo, možná přijde vhod náš zpravodaj Bakovsko.

Využiji tedy situace a pokusím se v úvodu tohoto vydání stručně přiblížit fungování města (samosprávy) a městského úřadu z pohledu města Bakova nad Jizerou. Každý vnímá veřejnou správu po svém, dle vlastních zkušeností, dle zajišťování svých požadavků a potřeb, dle informací kamarádů, sousedů, informačních a sociálních sítí a médií, z profesního a osobního hlediska, dle kvality a kvantity služeb apod. Vzhledem k tomu pak také každý dle vlastních zkušeností hodnotí spokojenost, funkčnost či smysluplnost „systému“.

Město Bakov nad Jizerou má cca 5 tis. obyvatel a rozlohu cca 27 km2. Je pokryto odpovídající občanskou vybaveností a dopravní obslužností. Součástí jsou místní části Malá Bělá, Chudoplesy, Buda, Zvířetice, Horka, Podhradí, Brejlov, Klokočka, Malý Rečkov, Velký Rečkov.

V souvislosti s veřejnou správou je pak potřeba rozlišit dva pojmy – Samospráva a Městský úřad.

  • Samospráva

je definována jako: Město Bakov nad Jizerou je územní samosprávný celek. Jeho postavení je upraveno Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění těchto úkolů chrání veřejný zájem.

Při výkonu samosprávy neexistuje podřízenost města jinému orgánu.

V rámci samostatné působnosti (samosprávy) jde zejména o správu našeho majetku, tvorbu a realizaci rozpočtu města, zřizování a rušení příspěvkových organizací (Bakovská základní a mateřská škola), právnických osob a městské policie, vydávání obecně závazných vyhlášek, realizaci investičních záměrů apod.

Vrcholným orgánem města (samosprávy) v Bakově nad Jizerou je Zastupitelstvo města, které má 21 volených členů. Jeho poradními, iniciativními a kontrolními orgány jsou finanční a kontrolní výbor, které jsou zřízeny povinně.

Výkonným orgánem pak je sedmičlenná Rada města, včetně starosty a místostarosty města, která má v současné době zřízeno 7 komisí jako poradní a iniciativní orgány. Jedná se o komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek, bytovou, sociální a zdravotní, stavební a investiční, pro vzdělávání a sport, životního prostředí a pro kulturu a propagaci.

  • Městský úřad

je definován jako: Městský úřad Bakov nad Jizerou tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Zajišťuje činnost v oblastech samostatné a přenesené působnosti. Jeho činnost je stanovena § 109-111 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení). V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále rozhoduje v případech stanovených zákonem o obcích a dalšími zákony. V oblasti přenesené působnosti plní úkoly, které jsou mu uloženy zákony, a je v tomto podřízen Krajskému úřadu Středočeského kraje. Výkon přenesené působnosti (státní správy) nespadá do kompetence zastupitelů města.

Přenesený výkon státní správy zajišťuje MěÚ v Bakově nad Jizerou i pro obce Bítouchov a Nová Ves.

V rámci přenesené působnosti jde pak např. o matriční agendu, vydávání stavebních povolení, přestupková a správní řízení.

Vedoucí městského úřadu je paní tajemnice Bc. Jiřina Štučková, která se také pravidelně účastní všech jednání Zastupitelstva a Rady města. Pod kancelář tajemnice ještě spadá právník města a projektový (dotační) pracovník. Dále je občanům k dispozici odbor správní, odbor správy majetku města (včetně volnočasového areálu), finanční odbor a odbor stavební a životního prostředí, městská policie, technická četa, městská knihovna a muzeum a turistické informační centrum Zvířetice v Podhradí.

Bližší informace o městě Bakov nad Jizerou, ke složení samosprávy a k personálnímu obsazení jednotlivých odborů, resp. městského úřadu naleznete na webových stránkách města města.

Z výše uvedeného vyplývá, že město a městský úřad není jedno a totéž a že výkon veřejné správy prostřednictvím samostatné působnosti (samosprávy) a přenesené působnosti (státní správy) jsou dva odlišné způsoby, procesy s rozdílnými legislativní nároky.

To bylo krátké shrnutí a přiblížení pojmů Město (samospráva) a Městský úřad. Nicméně činnost obou „institucí“ je hodně provázána a pro uspokojení požadavků a potřeb Vás občanů je nutná vzájemná spolupráce. Stejně tak je důležitá Vaše zpětná vazba, včetně námětů, podnětů a připomínek ať už přímo sdělených vedení města či úřadu, nebo některému ze zastupitelů či členům výborů a komisí, za kterou předem děkujeme.

Radim Šimáně, starosta města

25.2.2019 20:09:56 | přečteno 450x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load