Slovo starosty - únor 2020

02

Vážení spoluobčané,

právě držíte v ruce první vydání zpravodaje Bakovsko v novém roce 2020, které doznalo další úpravy v podobě celobarevného vydání. V jeho posledním, prosincovém čísle jsem avizoval bližší seznámení s rozpočtem města na rok 2020, resp. pohled na jednotlivé významné položky a záměry města v „dvacítkovém“ roce.

Rozpočet města na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 18. prosince 2019 a podobně jako v roce 2019 se jedná, vzhledem k řadě plánovaných a v některých případech i vynucených investic a oprav, o jeden z nejvyšších rozpočtů města, „hravě“ přesahující částku 100 mil. Kč. Tyto plánované a rozpočtované výdaje jsou plně kryty příjmy města a vlastními finančními prostředky na Fondu rezerv a rozvoje.

Rok jsme začali slavnostním otevřením přístavby Základní školy (blíže v samostatném příspěvku uvnitř zpravodaje) a další akce budou následovat. O jaké záměry a výdaje se tedy jedná?

 • Vybudování dalších dvou stanovišť podzemních kontejnerů v lokalitách u bývalého obchodního domu Jizera a v ul. Svatojánské – v realizaci- celkové náklady cca 2,6 mil. Kč (dotační záležitost).
 • Oprava komunikace Žižkova, včetně VO a chodníků – sdružená investice společně se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a společností Innogy (výměna příslušných vodovodních a plynových přípojek) – probíhají koordinační schůzky s dotčenými subjekty a občany a probíhá výběrové řízení na zhotovitele investice města - předpokládané náklady cca 20 mil. Kč (finanční spoluúčast dotčených subjektů).
 • Započetí vybudování kanalizace na Malé Bělé – investiční akce společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. za finanční participace města, včetně přeložky dešťové kanalizace v ul. „Za Tratí II“ – předpokládané zahájení prací v 1. pol. roku – předpokládané náklady cca 18 mil. Kč (dotační záležitost VaK + spoluúčast VaK).
 • Sanační, restaurátorské a udržovací práce na sv. Trojici, zřícenině Zvířetice a kapli sv. Barbory – cca 2,5 mil. Kč (žádost o dotaci).
 • Rekonstrukce veřejných WC – vybrán zhotovitel – cca 1,3 mil Kč.
 • Přípravy, projektové práce a zahájení rekonstrukce OD Jizera – rozpočtovaná částka cca 10 mil. Kč.
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v ulici Macharova, 5. Května, Dvořákova a instalace multifunkčních dobíjecích sloupů VO – předpokládané náklady cca 2,6 mil. Kč.
 • Nové herní prvky na dětská hřištěcca 0,5 mil. Kč.
 • Stavební úpravy Základní školy – dotační záměr (bližší informace v samostatném příspěvku) – celkové předpokládané náklady cca 35 mil. Kč (hrazeno ve dvou letech).

Z výše uvedeného vyplývá, že město čeká v letošním roce opět náročná práce, ale věřím, že se nám podaří tyto výzvy zvládnout. Rozpočet města má ale celou řadu dalších kapitol a položek a pro bližší náhled je k dispozici na webových stránkách města.

Ještě zmíním tři záležitosti:

 1. V prosinci minulého roku bylo nainstalováno na přístupové cestě ke zřícenině Zvířetice od obce Zvířetice tzv. Lesní sezení, včetně koše a informační tabule pro zajištění odpočinku pro stále narůstající počet návštěvníků a turistů naší nejvýznamnější kulturní památky – tato akce je spolufinancována prostřednictvím MAS Boleslavsko, resp. Státním zemědělským intervenčním fondem.

 2. Původní, Českou spořitelnou avizovaný termín posunutí bankomatu na náměstí v prostorách cukrárny, byl z důvodu klimatických podmínek posunut na nový termín, a to 16. – 19. 3. 2020. Tento termín je stanoven jako pevný, je součástí celkového harmonogramu prací České spořitelny a nenastanou-li nějaké nepředvídatelné okolnosti, bude bankomat v uvedeném termínu upraven.

 3. Jak jsme již avizovali, město Bakov nad Jizerou je členem dobrovolného svazku obcí (DSO) EKOD. Jedním z cílů tohoto členství je pořízení nádob na tříděný odpad k jednotlivým domácnostem, resp. RD. Jedná se o nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na bio odpad, plasty a papír. V nejbližších dnech očekáváme dodávku těchto nádob a následně „spustíme“ informační kampaň jak, proč, kde a za jakých podmínek tyto nádoby získat. Nicméně zvažte již nyní prosím, jaké nádoby pro svoji domácnost případně využijete.

Mějte pěkné dny.

Radim Šimáně, starosta města


17.2.2020 10:48:10 | přečteno 348x | magdalena.bulirova
load