Slovo starostky - září 2010

Projekty 2006 - 2010

Vážení občané, 

neustále se hovoří o finanční krizi, o tom, že je třeba šetřit, o propadech daňových příjmů, na kterých je závislé i finanční hospodaření měst a obcí. Seškrtáváme vlastní rozpočty, v našem městě se již druhým rokem snažíme zabezpečit zejména běžné opravy a provoz města. Je zřejmé, že je nutné se dívat i po jiných zdrojích financování v podobě dotací a grantů. Naše město se snaží každým rokem získat dotační peníze na různé projekty. Podívejme se na to, jakým způsobem si město počínalo ve své snaze zajistit financování svých projektů i z jiných zdrojů. Jedná se o výčet neúplný, o ty nejdůležitější projekty a jejich charakteristiku.

ROK 2007

V roce 2007 požádalo město o přípěvek na opravu komunikací svou žádostí v projektu s názvem „Město Bakov nad Jizerou - chodníky a komunikace v příměstských částech Bakova nad Jizerou" - Chudoplesy. Naší žádosti bylo vyhověno, projekt byl spolufinancován dotací z Ministerstva financí ČR ve výši 400.000,- Kč a v rámci projektu byla opravena komunikace v Chudoplesích. 

V oblastisportu a volného času bylo zažádáno u Krajského úřadu Středočeského kraje o dotaci na výstavbu skateboardového hřiště v lokalitě U stadionu. Projekt s názvem „Výstavba nového veřejně přístupného sportovního zařízení - skateboardové hřiště" byl spolufinancován Krajským úřadem středočeského kraje ve výši 154.000,- Kč.

„Oprava kapličky v Chudoplesích" - žádost o grant v rámci Fondu obnovy kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu u Nadace VIA, požadována dotace ve výši 50.000,- Kč z celkové výše nákladů 75.000,- Kč. Této žádosti nebylo vyhověno, nicméně k realizaci tohoto projektu došlo z finančních prostředků města.

ROK 2008

V roce 2008 se městu podařilo získat dotaci ve výši 70.000,- Kč na projekt s názvem „Oprava a rekonstrukce fasády hřbitovního kostela Sv. Barbory v Bakově nad Jizerou", v rámci kterého došlo k opravě dveří, zahájení oprav fasády severní strany, odstranění přilehlé garáže u Sv. Barbory. Projekt byl spolufinancován dotací z Fondu obnovy památek Středočeského kraje.

„Zpívání pod vánočním stromem s adventními trhy" 2008 - na již tradiční akci bylo požádáno o dotaci u Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 25.000,- Kč.

„Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom", to je název grantového řízení firmy ŠKODA AUTO a. s., díky kterému město vysázelo 800 javorů klen v podobě aleje v lokalitě „Ostrov" za katolickým hřbitovem, a dále založilo dubový les na pozemcích přiléhajících k rychlostní komunikaci R10 - poblíž nájezdu, a v lokalitě za katolickým hřbitovem - celkově se jednalo o 5600 ks sazenic dubu. Tento projekt dokázal v rámci realizace zapojit veřejnost, zejména rodiny s dětmi, a byl velmi kladně hodnocen i ze strany poskytovatele daru ve výši 78.000,- Kč.

„Za poznáním Bakova"

Propagační materiály cestovního ruchu - seznámení veřejnosti s městem, okolím, historií a s místním Vlastivědným muzeem, cílem rozvoj cestovního ruchu. Projekt spolufinancován Krajským úřadem Středočeského kraje ve výši 16.000,- Kč.

„Obměna zastaralé PC techniky městské knihovny a rozšíření internetové stanice pro veřejnost"

Zakoupen záložní zdroj, monitor, router, a dva USB flash disky pro zálohování knihovnických dat. Dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 25.000,- Kč - projekt dokončen v prosinci 2008.

 „Bezpečně nejen do školy"

Předmětem projektu bylo zmapování současného stavu dopravního značení a dalších dopravních opatření ve městě, posouzení dopravní bezpečnosti z hlediska zajištění průjezdnosti, dopravní obslužnosti, problematiky parkování, kamionové dopravy a zejména z hlediska bezpečnosti občanů. V rámci projektu byly zakoupeny dva ukazatele rychlosti a bylo realizováno svislé a vodorovné dopravní značení, byly zakoupeny reflexní vesty pro děti z mateřské školy. Projekt byl spolufinancován Krajským úřadem Středočeského kraje ve výši 300.000,- Kč.

 „Hřiště pro mládež"

V rámci projektu bylo vybudováno dětské hřiště u stadionu. Projekt byl spolufinancován Krajským úřadem Středočeského kraje ve výši 125.000,- Kč.

„Rekonstrukce prostor budovy Radnice Mírové nám. čp. 10 Bakov nad Jizerou, včetně vybudování společenského a kulturního sálu"

Ministerstvo financí ČR poskytlo našemu městu dotaci ve výši 3 miliony korun. V rámci projektu byl vybudován společenský a kulturní sál v podkroví Radnice, bylo opraveno sociální zařízení pro umělce i pro návštěvníky.

„Podpora a propagace cestovního ruchu - akcí a tradičních řemesel" - staročeský jarmark 2009

Celkové náklady projektu ve výši 70.805,- Kč, požadována dotace u Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 56.644,- Kč, dotace získána ve výši 50.000,- Kč.

ROK 2009

„Obnova návsi obce Zvířetice - vytvoření kulturního místa pro setkávání obyvatel"

Vyčištění vodoteče, terénní úpravy, odstranění stávajících rostlin a výsadba nových (azalky, rododendrony, ibišky, lípy, dosetí trávy atd.), umístění stolu a laviček a stojanu na kola. Podána žádost o grant u Nadace VIA. Žádosti nebylo vyhověno, projekt zčásti realizován z vlastních prostředků města a ve spolupráci s místními obyvateli.

Foto ???

„Dokončení opravy a rekonstrukce severní fasády hřbitovního kostela Sv. Barbory v Bakově nad Jizerou"

Dokončení severní fasády, výroba a osazení dvou okenních vitráží, výroba a montáž klempířských prvků, oprava bočních dveří včetně kování. Krajský úřad Středočeského kraje poskytl dotaci ve výši 80.000,- Kč. Jednalo se o další etapu opravy kostela Sv. Barbory.

„Změna knihovního systému LANius na systém Clavius"

Vybavení knihovny knihovním systémem, zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné zprávy a zlepšení všech služeb čtenářům. Získána dotace ve výši 94.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR.

„Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom"

Dar ve výši 6.300,- Kč od společnosti ŠKODA AUTO a. s. určený na revitalizaci lokality Podzemanova tůň formou výsadby stromků s opětovnou účastí bakovských občanů.

„Bakov nad Jizerou - oprava hřiště Zvířetice, Podhradí"

Ministerstvo financí ČR poskytlo dotaci ve výši 300.000,- Kč, které byly použity na opravu hřišť v Podhradí a Zvířeticích. Při těchto projektech město spolupracovalo s místními obyvateli tak, aby hřiště odpovídalo jejich potřebám a věkovému složení.

„Zvýšení zpětného odběru elektroodpadů v Bakově nad Jizerou"

Zřízení sběrného místa specializovaného na sběr elektroodpadu v rámci rozšíření stávající kapacity sběrného střediska. Obdržen věcný dar - E-domek. 

ROK 2010

"Za klokočskými zvířátky"

Cílem projektu bylo vybudování pohybově informační stezky pro děti i dospělé. U Krajského úřadu Středočeského kraje žádána dotace ve výši 66.000,- Kč - žádosti nebylo vyhověno. Město spolu s partnery projektu, kteří se podíleli na tomto projektu jak věcně tak finančně,  vybudovalo naučně prožitkovou stezku „Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem".

A na závěr tři projekty spolufinancované z ROP Střední Čechy, výše dotace 92,5 %.  

„Vybudování volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou" - celkové náklady 19.765.963,- Kč.

„Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou" - celkové náklady 23.631.009,- Kč.

„Volnočasový areál v Bakově nad Jizerou - dětské hřiště" - celkové náklady 1.067.307,- Kč.

Některé drobnější získané dotace zde neuvádím. Nápadů na projekty je celá řada, žádostí o dotaci bylo podáno poměrně hodně, ale ne vždy bylo těmto žádostem vyhověno. Nemalé úsilí mnoha lidí tedy není vždy korunováno úspěchem, ale ze shora uvedeného výčtu realizovaných projektů, při nichž město získalo více než 40 milionů korun z jiných zdrojů, je zřejmé, že toto úsilí není marné.

A protože naše práce stále pokračuje, je již podána žádost s názvem „Volnočasový areál II" - kterým bychom chtěli opravit šatny a vybudovat zde zázemí pro naše zájmové a sportovní organizace. Je připravena žádost na rekonstrukci železniční zastávky - „Terminál veřejné integrované dopravy" a čekáme jen na vyhlášení výzvy k podání žádosti.

Vážení občané, nejde vše udělat hned, ale výsledky procesu, který jsme v posledních letech nastartovali svým úsilím při získávání prostředků z národních i evropských zdrojů, jsou jasně patrné a slouží nám všem. Uvědomuji si, že ne všichni z Vás souhlasí s prioritami, které zastupitelstvo města zvolilo - např. vybudování volnočasového areálu nebo dostavba mateřské školky, vycházeli jsme však z možností, které nám byly dány poskytovateli dotací. Rádi bychom realizovali daleko více projektů, ale z našich vlastních zdrojů zajišťujeme zejména běžný chod a provoz města. Avšak doufám a věřím, že i v budoucnu získáme dotace a granty na realizaci dalších projektů, které pomohou zkvalitnit život v našem městě.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
Slovo starostky - září 2010

Slovo starostky - září 2010

 
 
15.9.2010 16:28:00 - aktualizováno 19.1.2011 16:44:32 | přečteno 1057x
load