Veřejné projednání KPSS - výzva k účasti

DPSKomunitní plán sociálních služeb - veřejné projednání

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou schválilo na svém jednání dne 5. 3. 2008 usnesením č. 25 rozpočet města na rok 2008, kde byla naplánována tvorba Komunitního plánu sociálních služeb města (KPSS).

O cílech a významu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Bakově nad Jizerou je široká veřejnost již od měsíce června 2008 informována prostřednictvím webových stránek města, a také prostřednictvím zpravodaje Bakovsko.

K tvorbě KPSS bylo využito zpracované Socio-demografické analýzy města Bakova nad Jizerou a zkušeností místních aktérů, kteří se podíleli na jeho tvorbě.

K účasti na procesu tvorby KPSS byli přizváni zastupitelé města, vedoucí pracovníci městského úřadu, představitelů neziskového sektoru a představitelé zájmových a jiných spolků. Součástí pracovní skupiny, která vytvářela KPSS, byli prioritně představitelé organizací, které poskytují sociální služby ve městě a spádovém regionu a zástupci organizací, které reprezentují příjemce sociálních služeb.

Členové pracovní skupiny pro tvorbu KPSS definovali v období od srpna do listopadu 2008 základní cíle, konkrétní opatření a projekty, jejichž realizace povede k optimalizaci rozvoje sociálních služeb v dané lokalitě tak, aby byly především respektovány potřeby cílových skupin (příjemců sociálních služeb).

V současné době má KPSS již schválenou podobu (členy Pracovní skupiny) a je přípraven k tzv. „Veřejnému projednávání KPSS".

Veřejné projednávání SPRM se uskuteční ve dnech 4. prosince 2008 - 15. ledna 2009. V těchto dnech bude dokument zveřejněn na internetových stránkách města Bakova nad Jizerou a ve vytištěné podobě bude k dispozici v podatelně Městského úřadu.

V průběhu stejných dnů budeme přijímat připomínky občanů (a dalších subjektů) jednak v elektronické podobě (poliakova@bakovnj.cz ) a také písemně v podatelně MÚ. Pokud byste využívali písemnou formu námětů a připomínek, označte prosím obálku heslem „Veřejné projednání KPSS" a doručte ji osobně či poštou do podatelny MÚ. Jakmile veřejné projednávání skončí, bude následovat proces vyhodnocení námětů Pracovní skupinou a rozhodnutí, zda-li náměty do KPSS zapracovat.

Předpokládáme, že výsledný dokument bude v únoru 2009 připraven k projednání Zastupitelstvem města Bakova nad Jizerou.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města Bakov nad Jizerou

3.12.2008 16:12:02 - aktualizováno 3.12.2008 17:44:12 | přečteno 906x | magdalena.bulirova
load