Deklarace zastupitelstva města Bakov n. J. k výstavbě v lokalitě Na Výsluní

dům

ze dne 13.04.2016

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou deklaruje podporu výstavby v lokalitě Na Výsluní v podobě uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument vznikl za účelem stanovení jasných pravidel podpory výstavby rodinných domů ze strany města Bakov nad Jizerou v lokalitě Na Výsluní

Forma podpory vychází z následujících faktů:

 • Město Bakov nad Jizerou je vlastníkem částí pozemků pod veřejnými prostranstvími.
 • Většina pozemků vhodných pro stavbu rodinných domů je v soukromém vlastnictví.
 • Cena pozemků vybudováním infrastruktury několikanásobně vzroste.
 • Veškeré kroky vycházejí ze zpracované studie z roku 2012.

Podpora města Bakov nad Jizerou je založena na následujících principech:

 1. Město zajistí vybudování infrastruktury nutné pro zahájení výstavby RD v této lokalitě.

 2. Uplatňované náklady, spojené s výstavbou v této lokalitě, uhradí majitelé pozemků prostřednictvím rozpočítání celkových nákladů dle klíče, který je založen na velikosti zastavitelných pozemků (náklady/m2) výstavbou RD, na základě dohod o parcelaci dle stavebního zákona.

 3. Úhrada realizace majiteli pozemků je požadována na základě principu zhodnocení pozemku, ke kterému dojde výstavbou potřebné infrastruktury.

 4. Náklady vynaložené na zajištění výstavby, před schválením tohoto dokumentu, byly plně hrazeny městem a nebudou započítány do uplatňovaných nákladů dle bodu 2. O dalších uplatňovaných nákladech rozhoduje zastupitelstvo města.

 5. V případě potřeby město zajistí ve spolupráci s vlastníky a odborníky logické rozdělení realizace na části:
  a) Jednotlivé části na sebe budou logicky navazovat.
  b) Budou respektovat dělení prostřednictvím komunikací dle studie.
  c) Budou co nejmenší s ohledem na fakt, že menší skupina vlastníků se snáze domluví.

 6. Zadání projektové dokumentace a zahájení vlastní realizace bude probíhat na základě priorit, které budou stanoveny městem s přihlédnutím k zájmu vlastníků a umístění realizované části, přičemž platí, že:
  a) zahájena bude realizace, která bude smluvně zajištěna ve smyslu tohoto dokumentu,
  b) daná část navazuje na již existující infrastrukturu města, nebo
  c) daná část navazuje na právě realizovanou infrastrukturu, nebo
  d) daná část navazuje na část, která již byla k realizaci schválena, a byly v navazující části složeny finanční prostředky ve smyslu tohoto dokumentu.

 7. Tvorba dokumentace pro územní a stavební řízení, jejíž náklady budou uplatňované ve smyslu tohoto dokumentu a která je potřebná pro realizaci infrastruktury pro danou část, bude zadána až po smluvním zajištění úhrady nákladů spojených s touto dokumentací.

 8. Realizační práce v dané části budou zahájeny až po smluvním zajištění úhrady skutečných nákladů spojených s realizací a složení finančních prostředků na účet města. Pro komunikaci s vlastníky lze předběžně předpokládat, že částka se bude pohybovat v rozmezí 600-800 Kč/m2 vlastněného pozemku, účtovány však budou skutečné a kompletní náklady vyplývající z projektové dokumentace.

 9. V případě, že nebude dosaženo 100% souhlasu vlastníků s okamžitou úhradou veškerých nákladů před realizací projektu, musí být dosaženo alespoň souhlasu a úhrady 80% rozpočtovaných nákladů.

 10. Zbylým vlastníkům bude před realizací nabídnut odkup pozemků městem za cenu v místě a čase obvyklou upřesněnou znaleckým posudkem.

 11. Nebudou-li tito majitelé pozemků souhlasit s prodejem, bude těmto vlastníkům umožněna výstavba a připojení se na infrastrukturu, která bude ve vlastnictví města, až v okamžiku, kdy uhradí veškeré náklady zvýšené o přirážku, která bude každý rok vypočtena na základě inflace a průměrné úrokové sazby pro finanční úvěr.

 12. V případě, že nedojde v dané lokalitě do doby schvalování nového územního plánu k uzavření dohody o parcelaci, bude vhodné tuto lokalitu vyjmout ze zastavitelných ploch pro bydlení tak, aby vymezením nevyužitelných zastavitelných ploch nebránilo rozvoji v jiných lokalitách.

 13. Za účelem jednotné a rychlé realizace město vypracuje akční plán a prováděcí předpis.
16.5.2016 16:07:27 | přečteno 793x | magdalena.bulirova
load