Jednací řád rady města

jednací řád

Obsah:

Článek 1 - Úvodní ustanovení
Článek 2 - Schůze rady
Článek 3 - Účast členů rady na schůzi rady
Článek 4 - Podklady pro jednání rady
Článek 5 - Jednání rady
Článek 6 - Usnesení rady a hlasování
Článek 7 - Ukončení a přerušení schůze rady
Článek 8 - Zápis ze schůze rady a kontrola plnění usnesení rady
Článek 9 - Komise rady
Článek 10 - Další povinnosti členů rady
Článek 11 - Jiná ustanovení
Článek 12 - Závěrečná ustanovení

Jednací řád rady města Bakov nad Jizerou

Rada města vydává podle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tento jednací řád:

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

 1. Rada města (dále také rada) je výkonným orgánem města Bakov nad Jizerou v oblasti samostatné působnosti. Rada města rozhoduje v samostatné působnosti ve věcech, které jí jsou vyhrazeny zákonem o obcích, případně dalšími zákony. Při výkonu samostatné působnosti se rada ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města (§99 odst. 1 zákona o obcích).
 2. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon (§99 odst. 1 zákona o obcích).
 3. Jednací řád rady upravuje přípravu a svolání schůzí rady, pravidla jejího jednání a usnášení.

ČLÁNEK 2

Schůze rady

 1. Schůze rady svolává starosta, v době jeho nepřítomnosti místostarosta (§103 odst. 5 zákona o obcích).
 2. Schůze rady jsou neveřejné (§101 odst. 1 zákona o obcích).
 3. Schůzí rady se s hlasem poradním zúčastňují:
  - tajemnice městského úřadu (§110 odst. 5 zákona o obcích)
  - přizvaní odborníci, případně zaměstnanci města
 4. Schůze rady se dále pravidelně zúčastňuje zapisovatelka.
 5. K projednání předložených materiálů může rada na své schůze přizvat jejich zpracovatele, popřípadě další osoby (§101 odst. 1 zákona o obcích).

ČLÁNEK 3

Účast členů rady na schůzi rady

 1. Členové rady jsou povinni zúčastnit se každé schůze rady (§ 83 odst. 1 zákona o obcích). Nemohou-li se ze závažných důvodů schůze rady zúčastnit, jsou povinni se omluvit.
 2. Omluvy s uvedením důvodu se podávají starostovi nejpozději před schůzí rady, neúčast na části schůze rady omlouvají členové rady předsedajícímu ústně v průběhu schůze.
 3. Svoji účast stvrzují členové rady podpisem do listiny přítomných.
 4. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů rady, stanoví předsedající náhradní termín pro konání schůze rady.

ČLÁNEK 4

Podklady pro jednání rady

 1. Organizační a technické otázky spojené se schůzí rady zajišťuje městský úřad – správní odbor.
 2. Rada jedná a usnáší se zpravidla na základě písemných materiálů. Za jejich zpracování zodpovídají jednotlivý referenti zařazení do městského úřadu, případně přímo předkladatel.
 3. K přípravě složitého bodu jednání nebo úkolu, zasahujícího do více odvětví, může rada zřídit pracovní skupinu. Rada jmenuje vedoucího a členy pracovní skupiny. Pracovní skupina pracuje podle pokynů rady a radě předkládá výsledek své práce (zpracované podklady, návrh řešení apod.) Činnost pracovní skupiny je ukončena splněním úkolu, k jehož vyřešení byla zřízena.
 4. Materiály pro schůzi rady se předkládají písemně, nebo ústně. Všechny materiály, které starosta zařadil do návrhu programu schůze rady a které jsou zpracovány v písemné podobě, se předkládají prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny členům rady nejpozději 3 dny přede dnem schůze rady.
 5. Písemný materiál připravuje zpracovatel, kterým je určený referent zařazený do městského úřadu. Zpracovatel je osobou odpovědnou za obsah materiálu a správnost dat v něm obsažených. Písemný materiál obsahuje doporučení zpracovatele, pokud je toto relevantní.
 6. Po termínu uvedeném v odst. 4 mohou být materiály předloženy pouze ve výjimečném případě.
 7. Písemně zpracované materiály se členům rady a případně dalším adresátům doručí v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou adresátem. Na vyžádání je možné doručit materiály v listinné podobě na adresu uvedenou adresátem.
 8. Veškeré písemné materiály jsou uloženy na městském úřadě.

ČLÁNEK 5

Jednání rady

 1. Schůzi rady řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta (dále jen předsedající) (§103 odst. 5 zákona o obcích).
 2. Rada je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů (§ 101 odst. 2 zákona o obcích).
 3. Po zahájení schůze rady předsedající podá informaci, který člen rady se ze schůze omluvil.
 4. V úvodu předsedající předloží návrh na určení ověřovatele zápisu z této schůze.
 5. Předsedající předloží radě návrh programu. Členové rady nebo tajemnice mohou navrhnout doplnění programu o projednání dalších záležitostí (v těchto případech vždy navrhovatel předloží návrh usnesení), vypuštění bodu nebo změnu pořadí projednávání bodů; návrh programu schvaluje rada.
 6. Předkladatel materiálu může materiál stáhnout z návrhu programu schůze rady, a to až do okamžiku schválení programu. Po schválení programu tak může učinit jedině se souhlasem rady.
 7. O návrhu na ukončení diskuse, který podá člen rady, se hlasuje bez rozpravy.
 8. Po skončení rozpravy předsedající zformuluje případné změny předloženého návrhu usnesení.

ČLÁNEK 6

Usnesení rady a hlasování

 1. Rada přijímá usnesení k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání. Dbá přitom, aby nebyla přijímána nová usnesení, jestliže dané úkoly jsou dostatečně zajištěny dřívějším usnesením rady.
 2. O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zvednutím ruky. Z výsledku hlasování musí být zřejmé, kolik členů rady je pro návrh, kolik je proti a kolik se hlasování zdrželo. Každý člen rady nebo tajemnice může navrhnout, aby se o jednotlivých bodech navrženého usnesení hlasovalo odděleně. O tomto návrhu rozhodne rada bez rozpravy.
 3. Je-li návrh usnesení předložen ve variantách, případně jsou předloženy protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se následovně:
  - je-li radě předkladatelem předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje rada zpravidla o variantě doporučované předkladatelem; chválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté
  - byly-li navrženy připomínky nebo pozměňující doplnění, které nejsou do návrhu usnesení zahrnuty, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu
 4. Každý člen rady může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne rada bez rozpravy. Vyhoví-li rada námitce, hlasování se opakuje.
 5. Nepřijme-li rada navržené usnesení nebo žádnou z navržených variant úpravy usnesení, bude u usnesení uvedeno „nebylo přijato platné usnesení“. Rada rozhodne o tom, zda-li se bude předmětnou záležitostí znovu zabývat, na následujícím jednání rady.
 6. Jestliže se při jednání rady projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předložený materiál a návrh usnesení, může rada rozhodnout o jeho odložení s tím, že o věci bude jednat na příští nebo další schůzi. V takovém případě rada hlasuje o stažení bodu z programu jednání.
 7. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů rady (§ 101 odst. 2 zákona o obcích).
 8. Má-li starosta za to, že přijaté usnesení rady je nesprávné, pozastaví jeho výkon a předloží věc k rozhodnutí zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání (§ 105, §84 odst. 5 zákona o obcích).
 9. Člen rady nebo tajemnice jsou oprávněni požádat o zaprotokolování svého stanoviska do zápisu z jednání.

ČLÁNEK 7

Ukončení a přerušení schůze rady

 1. Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, byl-li vyčerpán program schůze rady.
 2. Jiné ukončení nebo přerušení schůze schvaluje rada na návrh člena rady, a to ze závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti, znemožňující řádný průběh schůze.
 3. Termín pokračování schůze určí předsedající.

ČLÁNEK 8

Zápis ze schůze rady a kontrola plnění usnesení rady

 1. Z jednání rady se pořizuje písemný zápis. 
 2. Zápis ze schůze rady obsahuje:
  - den a místo konání schůze a hodinu zahájení
  - jména přítomných členů rady, jména omluvených členů rady
  jména ostatních přítomných osob
  jméno zapisovatelky
  jména určeného ověřovatele zápisu
  schválený program schůze
  základní údaje o projednávaných bodech
  stručný průběh rozpravy
  výsledek hlasování
  učiněná oznámení o střetu zájmů
  - přijatá usnesení
 3. Zápis ze schůze rady podepisuje starosta spolu s jedním ověřovatelem.
 4. Zápis se pořizuje do 7 dnů po skončení schůze a je uložen na městském úřadu k nahlédnutí (§ 101 odst. 3 zákona o obcích).
 5. Městský úřad vydává usnesení přijatá na schůzi rady v samostatném výtisku. Tento výtisk podepisuje starosta a určený ověřovatel a doručuje se členům zastupitelstva. Usnesení rady se zveřejňují v souladu se zákonem o obcích a způsobem v místě obvyklým.
 6. Kontrolu plnění úkolů uložených usneseními provádí tajemnice průběžně.

ČLÁNEK 9

Komise rady

 1. Komise rady jsou iniciativními a poradními orgány rady (§ 122 odst. 1 zákona o obcích).
 2. Rada jmenuje předsedy a členy komisí rady (§ 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích). Ukládá komisím rady úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontroluje jejich plnění (§ 102 odst. 2 písm.i) zákona o obcích).
 3. Rada stanoví, ke kterým druhům radou projednávaných materiálů zpracuje komise rady své stanovisko, popřípadě určí materiál, který před projednáním v radě projedná komise rady. Stanovisko komise rady má doporučující povahu.
 4. Komise rady může předkládat radě návrhy, připomínky a podněty.

ČLÁNEK 10

Další povinnosti členů rady

 1. Člen rady, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti na schůzi rady se zřetelem k výsledku projednání mohl znamenat osobní výhodu nebo škodu (popřípadě jinou újmu) pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen oznámit tuto skutečnost. Oznámení se zaznamená do zápisu. Oznámení člen rady provede:
  před zahájením schůze rady, na které se má daná záležitost projednávat, pokud je to možné
  v průběhu schůze rady, nejpozději před zahájením projednávání příslušného bodu programu

ČLÁNEK 11

Jiná ustanovení

 1. Na základě žádosti vyhotovuje městský úřad výpisy z usnesení rady. Výpis z usnesení podepisuje starosta a místostarosta.
 2. Materiály pro jednání rady jsou určeny pouze členům rady, případně jiným osobám, stanoví-li tak předkladatel.
 3. Tiskové opravy usnesení:
  - tiskové opravy usnesení rady týkající se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po dohodově se zapisovatelkou, příp. se starostou, není-li předkladatelem
  - tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usnesení; takovou opravu usnesení může provést na návrh předkladatele rada, a to revokací usnesení

ČLÁNEK 12

Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád se vztahuje na všechna jednání Rady města Bakov nad Jizerou.
 2. Následné změny či dodatky jednacího řádu schvaluje rada.
 3. Jednací řád byl schválen usnesením č. R42/3-14 ze dne 10.12.2014. Účinnosti nabývá dnem schválení.
 4. Tímto jednacím řádem se ruší dosavadní jednací řády Rady města Bakov nad Jizerou.


V Bakově nad Jizerou dne 10.12.2014

Radim Šimáně, starosta města

Václav Grűnwald, místostarosta města

21.1.2015 11:00:42 | přečteno 1534x | magdalena.bulirova
load