Slovo starosty - červen 2021

základní škola

Vážení spoluobčané,

prázdniny a dovolené jsou za dveřmi a ještě než se vydáte na zasloužené relaxační a odpočinkové cesty za hranice Bakovska, tak bych Vás rád informoval o započetí stavebních prací na Základní škole.

V roce 2017 jsme podali Žádost o dotaci na přístavbu a stavební úpravy ZŠ v Bakově nad Jizerou v rámci kolové výzvy č. 47 s názvem Infrastruktura Základních škol z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vzhledem k výraznému převisu poptávky (podaných žádostí), ku celkovým alokovaným finančním prostředkům v rámci této výzvy, nebyl náš projekt v danou chvíli podpořen a byl zařazen do zásobníků náhradních projektů. Nicméně bylo potřeba nutně řešit kapacitu ZŠ a značně nevyhovující prostory šaten. Proto došlo k úpravě původní projektové dokumentace v podobě demolice stávajících šaten a jejich nové výstavbě, nástavby tří kmenových tříd a sociálního zázemí, včetně šaten pro plánovanou novou tělocvičnu. V roce 2019 – 2020 proběhla v tomto rozsahu vlastní realizace, která byla celá hrazena z prostředků města (cca 45 mil. Kč, vč. DPH).

V samotném závěru realizace investice jsme obdrželi avízo, že finanční alokace výše zmíněné dotační výzvy byla posílena a naše žádost v případě přetrvávajícího zájmu může být podpořena, a to až výší cca 33 mil. Kč. Zájem jsme potvrdili a začali jsme administrovat potřebnou agendu po výběr zhotovitelů a dodavatelů jednotlivých zakázek (stavební práce, konektivita, vnitřní vybavení a úprava školního dvora).

Nejvýhodnější nabídku na stavební práce předložila společnost Mironstav s.r.o., které bylo také počátkem tohoto měsíce předáno staveniště. Rozsah těchto stavebních prací spočívá především ve vybudování výtahu do podkroví I. stupně (ze dvora), zejména pro zajištění bezbariérového přístupu, vybudování čtyř speciálních učeben v podkroví, nová střecha a výstavba venkovní učebny. Toto bude souběžně či následně doplněno zasíťováním celé školy (konektivitou), vnitřním vybavením nově vzniklých i některých stávajících učeben a úpravou školního dvora.

Celkové náklady se pohybují kolem cca 44 mil. Kč, vč. DPH, s předpokládaným termínem dokončení 01/2022.

V důsledku realizace těchto prací může docházet k určitým omezením samotného provozu školy a výuky jako takové, nicméně vše je a bude koordinováno v součinnosti se všemi zainteresovanými subjekty na této stavbě tak, aby tato omezení byla co nejmenší. Největší důraz bude samozřejmě kladen na bezpečnost a zejména na bezpečnost dětí a pedagogů. Sledujte prosím průběžně informační kanály školy a města, kde ve spolupráci s vedením školy budeme zveřejňovat aktuální informace o průběhu stavby a případných omezeních a opatřeních. Bakov se rozrůstá, dětí přibývá a nové prostory jsou proto potřebné. Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

V úvodu jsem začal dovolenou a prázdninami, tak Vám při jejich „zdolávání“ přeji vše dobré.

Radim Šimáně, starosta města

14.6.2021 | přečteno 259x | magdalena.bulirova
load