Slovo starosty - duben 2021

Klokočka

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15. března 2021 schválilo rozpočet města Bakov nad Jizerou na letošní rok. A právě bližšímu komentáři k rozpočtu pro Vaši informaci věnuji následující řádky tohoto příspěvku.

Rozpočet byl sestavován v souladu s harmonogramem přípravy rozpočtu na rok 2021 a byl připravován tak, aby mohl být schválen v závěru roku 2020. Nicméně v průběhu projednávání jsme se shodli, že v důsledku pandemie a jejího nejistého dopadu na rozpočet vyčkáme na skutečné plnění roku 2020, zejména v daňových příjmech, a již připravený rozpočet na rok 2021 následně upravíme dle této skutečnosti. Do té doby bude město prozatím hospodařit dle rozpočtového provizoria. Tak tomu také do zmíněného 15. března bylo.

A nyní již k jednotlivým položkám, resp. k těm nejvýznamnějším.

Jedná se opět o jeden z nejvyšších rozpočtů města, a to ve výši cca 243 mil. Kč.

Na straně příjmové jsou nejvýznamnější položkou daňové příjmy, které jsou rozpočtovány ve výši cca 74 mil. Kč, nicméně také se jedná o pandemií a daňovými změnami nejvíce ovlivnitelnou položku. Z toho důvodu ji budeme pravidelně, na měsíční bázi monitorovat a vyhodnocovat. Nedaňové příjmy jsou ve výši cca 53 mil. Kč, a to především z důvodu zohlednění finančních vkladů vlastníků pozemků v lokalitě na Výsluní, pro výstavbu kompletní infrastruktury v této lokalitě v souvislosti s následnou individuální výstavbou RD. V kapitálových příjmech je počítáno s částkou cca 6 mil. Kč za prodej některých stavebních pozemků ve vlastnictví města a v přijatých dotacích s částkou cca 42 mil. Kč, kde jak samotný název napovídá, se jedná o přijaté dotace, včetně investičních, např. přístavba a stavební úpravy ZŠ.

Příjmy jsou tedy celkem ve výši cca 175 mil. Kč s tím, že zbývající částka do vyrovnání rozpočtových výdajů (již zmíněných 243 mil. Kč) bude financována z Fondu rezerv a rozvoje – cca 68 mil. Kč.

Na straně výdajové má sestavený rozpočet 31 samostatných kapitol a vzhledem k jejich naplnění nás v letošním roce opět čeká realizace řady záměrů. Mezi nejdůležitější určitě patří (dle kapitol):

Komunikace

 • dokončení rekonstrukce ul. Žižkova (cca 5 mil. Kč)

Vodní hospodářství

 • pokračující výstavba kanalizace na Malé Bělé, společně s VaK Mladá Boleslav (cca 6,6 mil. Kč) – dotační akce
 • dokončení kompletní rekonstrukce ul. Za Tratí II na Malé Bělé, včetně přeložky dešťové kanalizace (cca 6 mil. Kč)

Mateřská škola

 • příspěvek zřizovatele (cca 3,2 mil. Kč)

Základní škola

 • realizace Přístavby a stavebních úprav ZŠ - půdní vestavba na I. stupni, výtah, konektivita, úpravy dvora, vybavení učeben (cca 46 mil. Kč) – dotační akce
 • příspěvek zřizovatele (cca 5,3 mil. Kč)

Dotace sportovním a zájmovým organizacím

 • cca 1 mil. Kč

Kulturní památky

 • pokračování v sanačních pracích na zřícenině Zvířetice (cca 1,5 mil. Kč),
 • nabytí kaple sv. Stapina na Rečkově do vlastnictví města (cca 1,1 mil. Kč)

Záležitost církví

 • nákup jednoho ze tří nových zvonů pro kostel sv. Bartoloměje (cca 200 tis. Kč)

Nebytové hospodářství

 • opravy po havárii na Radnici a opravy budov Osadních výborů v místních částech (cca 1,6 mil. Kč)

Veřejné osvětlení

 • oprava v ul. Dvořákova, Macharova, 5. května, Na Výsluní (cca 2,7 mil. Kč)

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

 • zasíťování městských pozemků na Malé Bělé (cca 1,1 mil. Kč)
 • výstavba infrastruktury v lokalitě Výsluní (cca 58 mil. Kč)

Komunální služby – projektové dokumentace a studie

 • např. OD Jizera, Výsluní, kal v Chudoplesích, koupání ve VČAS, kabiny SK Bakov (cca 3,5 mil. Kč)
 • nákup sekačky Spider (cca 0,5 mil. Kč)

Sběr a svoz komunálního odpadu

 • samotné zajištění likvidace odpadu jako celku (cca 10 mil. Kč)
 • rozšíření sběrného dvora (cca 6 mil. Kč) – dotační akce

Veřejná zeleň – údržba zeleně ve městě (cca 2 mil. Kč)

 • rozvoj systému městské zeleně – zastavěné území (cca 9 mil. Kč) – dotační akce
 • rozvoj systému městské zeleně – krajinné rozvojové plochy (cca 2,2 mil. Kč) – dotační akce

Služby sociální péče – DPS

 • zabezpečení sociálních služeb (cca 600 tis. Kč)

Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje k 31. 12. 2021 by tak při již zmíněném financování příjmové stránky rozpočtu ve výši cca 68 mil. Kč a při plném naplnění rozpočtu činil cca 27 mil. Kč.

Celý rozpočet města na rok 2021 je k dispozici na webových stránkách města v sekci Samospráva.


V současné době je také podaná Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na rekonstrukci ul. Za Tratí I na Malé Bělé a probíhá výběr zhotovitele rekonstrukce chodníku v ul. Pražská, na kterou máme přiznané finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI – cca 4,6 mil. Kč).

Probíhají jednání s Lesy, s.p. o možnosti nabytí kaple sv. Stapina a je vyhotovena architektonická studie rekonstrukce kaple sv. Barbory (smuteční kaple).

Ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda-Auto je zpracovávána architektonická studie revitalizace náměstí, kde máme k dispozici variantní návrhy, které budou veřejně projednány.

Máme též zpracovaný návrh vnitřního uspořádání a vizualizaci vnější podoby bývalého OD Jizera, vzhledem k jeho možnému využití. Nicméně v tomto případě budeme ještě pracovat na dalších variantních úpravách a podobách. Určité potřeby a představy na využití budovy bývalého OD Jizera máme, nicméně máte-li nějaké své tipy, podněty či představy, budeme rádi za jejich zaslání.

V pokročilé fázi zpracovatelnosti je vyhotovení projektové dokumentace na novou tělocvičnu ZŠ s využitím také pro veřejnost (předpokládané rozměry „hrací“ plochy jsou cca 20 x 28 m) a ve fázi zpracování je ve spolupráci se Středočeským krajem, Správou a údržbou silnic Středočeského kraje a některými dotčenými obcemi vyhotovení studie proveditelnosti pro cyklostezku Greenway Jizera v úseku Loukov – Bakov nad Jizerou.

Tolik ještě stručný výčet aktuálních aktivit na městě, jako doplnění k rozpočtu města Bakov nad Jizerou na rok 2021.

V rámci výše uvedené kapitoly rozpočtu s názvem „Záležitosti církví“ jsem zmínil nákup jednoho ze tří nových zvonů pro kostel sv. Bartoloměje. Na zbývající dva nové zvony může přispět rovněž také každý občan Bakova nad Jizerou, a to koupí příslušného certifikátu veřejné sbírky, která je organizována pod záštitou fary. Certifikáty lze zakoupit na faře u p. faráře, rovněž v pokladně městského úřadu a v městské knihovně.

Při realizaci některých rozpočtovaných záměrů a akcí města může docházet k některým omezením a opatřením, prosím proto o porozumění, obezřetnost, toleranci a případnou součinnost – děkuji za spolupráci.

Mějte se fajn a opatrujte se!

Radim Šimáně, starosta města


20.4.2021 12:51:48 | přečteno 260x | magdalena.bulirova
load