Slovo starosty - říjen 2021

MG 5625

Vážení spoluobčané,

letošní rok ještě není u konce, nicméně již nyní je o něm možné říci, že je opravdu turbulentní a dotýká se téměř všeho dění kolem nás. Stále se potýkáme s COVIDem a jeho dopady, řešíme kdo je a kdo není očkovaný, kdo a co může a nesmí, jsou již omezené některé výrobní činnosti, je nedostatek materiálu a když je k dostání, je jeho cena několikanásobně vyšší než obvykle, dochází k nárůstu cen energií, predikce průměrné míry inflace překračuje toleranční pásmo inflačního cíle ČNB, zvyšují se úrokové sazby hypoték, ceny nemovitostí letí raketově vzhůru apod.

Vše výše uvedené také do značné míry ovlivňuje dění a chod našeho města. Nejdůležitějším instrumentem pro řízení města je jeho rozpočet. Z pragmatických důvodů jsme k sestavování rozpočtu na letošní rok přistoupili velice konzervativně a jeho návrh jsme oproti předcházejícím rokům schválili až v březnu letošního roku, tedy v době, kdy jsme měli k dispozici již kompletní plnění rozpočtu roku 2020.

Nejdůležitější částí rozpočtu je příjmová část. Dle jejího vývoje je možné naplňovat mandatorní, běžné a investiční výdaje, a tím také zajišťovat běžný chod města.

Jednou z příjmových položek, kterou můžeme přímo ovlivnit a která je v plné své výši příjmem města, je 

daň z nemovitosti, resp. daň z nemovitých věcí. 

A právě touto položkou se na svém řádném, veřejném jednání dne 15. 9. 2021 zabývalo zastupitelstvo města.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh nové obecně závazné vyhlášky (OZV), který vycházel z výstupů pracovního jednání zastupitelů ze dne 3. 6. 2021 a následně z jednání rady města 30. 8. 2021 a stanovil koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Tuto OZV vydává obec na základě zmocnění zákona o dani z nemovitých věcí, a v souladu se zákonem o obcích.

Od ledna 2021 je obec oprávněna podle zákona o dani z nemovitých věcí stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient nově v rozmezí 1,1 až 5. Místním koeficientem se pak vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Součástí výpočtu příslušné výše daně z nemovitosti je kromě tohoto místního koeficientu ještě koeficient podle počtu obyvatel a tzv. koeficient „1,5“.

V rámci projednávání této OZV byla diskutována řada aspektů. Zejména, aktuální občanská vybavenost, dopravní obslužnost, náklady na obnovu stávající infrastruktury, zeleně a rostoucí nároky rozpočtu města jako takové, výše místních koeficientů v okolních městech, příležitost získání vyšších finančních prostředků z rozvíjejících se podnikatelských struktur, růst cen nemovitostí, zohlednění vývoje inflace apod.

Vzhledem k uvedenému a také vzhledem ke skutečnosti, že k poslední úpravě koeficientů došlo před více jak 10 lety, byl návrh, resp. nová OZV č.2/2021 města Bakov nad Jizerou o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, s účinností od 1. 1. 2022 a jejíž celé znění naleznete na webových stránkách města (www.bakovnj.cz v Sekci Samospráva – právní předpisy města), schválena v následující podobě:

Korekční koeficient, kterým se násobí základní sazba daně

  • Bakov nad Jizerou a Studénka - koeficient „1,6“
  • Malá Bělá, Buda, Horka u Bakova, Zájezdy, Chudoplesy, Brejlov, Podhradí, Zvířetice, Malý a Velký Rečkov, Klokočka – koeficient „1“

(na doporučení finanční správy členit jednotlivé části města dle čísel katastrálních území je Studénka v návrhu OZV díky stejnému číslu katastrálního území s Bakovem nad Jizerou dána za stejných podmínek jako Bakov nad Jizerou)


Koeficient „1,5“ (dosud nebyl stanoven)

  • u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek určených pro rodinnou rekreaci a pro podnikání uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) a d)

Místní koeficient „2“ pro celé území obce (dosud nebyl stanoven) – s již zmíněnou výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů

Příklad:

Platíte-li v současné době 500 Kč/rok a nemáte mezi zdanitelnými pozemky výše uvedené pozemky ve výjimce (orná půda apod.), bude výsledná daň dvojnásobná, tj. 1000 Kč/rok.

Bude-li však z uvedené částky 500 Kč/rok připadat cca 250,- Kč na pozemky ve výjimce bude výsledná daň 250 x 2 +250, tj. 750 Kč/rok.

Bude-li zdanitelná stavba, či jednotka navíc sloužit k podnikání, či rodinné rekreaci bude ještě násobena koeficientem 1,5.

Shodli jsme se na tom, že koeficient 1,5 u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek určených pro rodinnou rekreaci a pro podnikání uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) a d) zákona o dani z nemovitých věcí v kombinaci s místním koeficientem 2 pro celé území obce je zásadní pro přímý příjem do rozpočtu města a také na tom, že v budoucnu je třeba přesně vyspecifikovat a provést další úpravy koeficientů v místech s komerčním využitím.

Vezměte prosím tuto informaci na vědomí a až obdržíte v příštím roce nový, upravený výměr daně z nemovité věci, vězte prosím, že je to z výše uvedených pragmatických důvodů a že tato úprava koeficientu u daně, která je celá příjmem rozpočtu města, pomůže spolufinancovat nezbytné výdaje a nové investice pro zvýšení standardů občanské vybavenosti a životní úrovně občanů Bakovska.

Celá problematika je poněkud sofistikovanější a snažil jsem se ji trochu zjednodušit. Bude-li i přesto potřeba bližší komentář, neváhejte nás kontaktovat.

Přeji vše dobré.

Radim Šimáně, starosta města


20.10.2021 11:42:28 | přečteno 258x | magdalena.bulirova
load