Veřejné zakázky na profilu zadavatele

Aktuální informace naleznete na Profilu zadavatele

Renovace stoupaček

Zveřejněno: 7.6.2023 17:18
Kompletní renovace stoupaček zahrnuje výměnu stoupaček, bourací, zednické práce, materiál a likvidace suti, a to pro 3 bytové domy v Bakově nad Jizerou: Družstevní 875 – připojení 9 bytů, 3 podlaží Pionýrů 932 – připojení 6 bytů, 3 podlaží Pionýrů 932 – připojení 6 bytů, 3 podlaží

Záchranné zajištění a konzervace torza západní zdi renesančního paláce zříceniny Zvířetice

Zveřejněno: 7.6.2023 17:06
Stavební práce projektu "Záchranné zajištění a konzervace torza západní zdi renesančního paláce zříceniny Zvířetice".

Oprava místní komunikace v Bakově nad Jizerou – ulice 5. května

Zveřejněno: 23.3.2023 16:48
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména provedení stavby, jejímž cílem je rekonstrukce komunikace v ulici 5. května ve městě Bakov nad Jizerou. Předmětné území je nyní využíváno jako dvoupruhová, obousměrná komunikace mezi zástavbou rodinných domů. Předmětná komunikace je ve špatném technickém stavu a vyžaduje opravu za účelem zvýšení únosnosti konstrukce vozovky a zvýšení užitných vlastností komunikace, spočívající především v šířkovém uspořádání chodníků, doplnění parkovacích míst, úpravě obrubníků, obnově systému odvodnění, výškovém vyrovnání povrchových znaků inženýrských sítí ve vozovce, výškovém vyrovnání povrchových znaků inženýrských sítí ve vozovce a úpravě rozjezdových poloměrů v křižovatce.

Oprava místní komunikace v Bakově nad Jizerou – ulice Havlíčkova

Zveřejněno: 23.3.2023 16:35
Předmětné území je nyní využíváno jako jednosměrná komunikace. Pozn.: Zadavatel upozorňuje, že projektová dokumentace, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace nezachycuje aktualizovaný stav, kdy zmiňuje, že jde o dvoupruhovou, obousměrnou komunikaci. Stávající komunikace je navíc již ve špatném technickém stavu. V ulici bude zřízena obytná zóna, jejíž vjezd bude opatřen nájezdem na vyvýšenou plochu a při výjezdu pak bude opatřen sjezdem s vyvýšené plochy. Součástí plnění je také oprava stávajících chodníků, které se nachází mezi navrhovanými parkovacími stáními a zástavbou.

Nákup komodity zemního plynu pro rok 2023

Zveřejněno: 2.3.2023 8:42
Předmětem je dodávka zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr. Část 1 VZ: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu do 630 MWh (maloodběr) v předpokládaném souhrnném množství 1620 MWh v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Předpokládaná hodnota této části zakázky je 4 050 000,- Kč Část 2 VZ: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu nad 630 MWh ( velkoodběr) v předpokládaném souhrnném množství 731 MWh v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Předpokládaná hodnota této části zakázky je 1 977 500,-Kč

Nákup komodity elektřiny pro rok 2023

Zveřejněno: 2.3.2023 8:37
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 748 MWh v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Výstavba hřbitovní cesty na poz. č. k. 746/5, k.ú. Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 8.11.2022 10:52
Vybudování hřbitovní cesty na místě stávající účelové cesty nacházející se v uzavřeném areálu – hřbitově - na poz. č.k.746/5 v severovýchodní části města Bakova nad Jizerou podél železniční trati směr Mladá Boleslav-Mnichovo Hradiště. V současné době je cesta kryta drobným štěrkem s pískem (šotolina), postranní cesty mezi hroby jsou pískové. Cesta je rovinná, místy bez spádu s četnými prohlubněmi, kde se při přívalových deštích vytváří kaluže a cesta je rozbahněná a rozbředlá. Žulové kostky na zadláždění budou dodány investorem.

Pořízení nového malotraktoru

Zveřejněno: 10.10.2022 17:40
Dodávka malotraktoru vč. čelní rovné radlice a příkopového ramene.

Bakov nad Jizerou, Malá Bělá – chodník podél silnice na Bítouchov – opakované zadání

Zveřejněno: 13.6.2022 11:44
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je zejména realizace komunikace pro pěší o šíři 1,5m v délce 427,55m s krytem ze zámkové dlažby v souladu s výkazem výměr a projektovou dokumentací s názvem stavby „Bakov nad Jizerou, Malá Bělá – chodník podél silnice na Bítouchov“, zpracovanou generálním projektantem (koordinátorem): CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, přičemž odpovědný projektant je: Ing. Jindřich Jirák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, osvědčení o autorizaci číslo 27772 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. (v seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem 0009708).

Bakov nad Jizerou, Malá Bělá – chodník podél silnice na Bítouchov

Zveřejněno: 17.5.2022 15:19
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je zejména realizace komunikace pro pěší o šíři 1,5m v délce 427,55m s krytem ze zámkové dlažby v souladu s výkazem výměr a projektovou dokumentací s názvem stavby „Bakov nad Jizerou, Malá Bělá – chodník podél silnice na Bítouchov“, zpracovanou generálním projektantem (koordinátorem): CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, přičemž odpovědný projektant je: Ing. Jindřich Jirák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, osvědčení o autorizaci číslo 27772 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. (v seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem 0009708).

Zajistění služeb TDS a BOZP projektu "Infrastruktura lokality Výsluní - Bakov nad Jizerou"

Zveřejněno: 1.4.2022 10:27
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zpraví při práci, tj. zajištění výkonu investorsko-inženýrské činnosti včetně odborného technického dozoru při realizaci stavby "Infrastruktura lokality Výsluní - Bakov nad Jizerou".

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou – interiérové vybavení

Zveřejněno: 7.1.2022 8:45
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména dodávka a montáž mobiliáře ZŠ Bakov nad Jizerou. Budova základní školy se nachází v zastavěném území v Bakově nad Jizerou, katastrální území Bakov nad Jizerou, Palackého 278, Bakov nad Jizerou, 294 01. Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými normami a právními předpisy tzv. „na klíč“ tak, aby předmět plnění bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav či prací užívat ke sjednanému účelu, tj. ke školní výuce.

Navýšení kapacity sběrného dvora města Bakov nad Jizerou – stavba - opakované zadání

Zveřejněno: 3.1.2022 14:15
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména rekonstrukce, modernizace a navýšení kapacity současného SD ve městě Bakov nad Jizerou. Stavební vybavení současného SD je již nevyhovující z důvodu docházející životnosti, nedostatečné kapacity a nevyhovujícím bezpečnostním standardům. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity sběrného dvora prostřednictvím vybudování obslužných ramp a zpevnění povrchu sběrného dvora. Projekt vychází ze základního předpokladu, že dojde k odstranění stávající zapuštěné rampy na pozemku p.č. 357/15 v k.ú. Bakov nad Jizerou, která bude nahrazena rampou nájezdovou a vybudování nové nájezdové rampy na pozemcích p.č 357/26 a 1265/17 v k.ú. Bakov nad Jizerou.

JŘBÚ Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - stavební práce

Zveřejněno: 22.10.2021 13:15
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to v návaznosti na veřejnou zakázku „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - stavební práce“, kde si zadavatel vyhradil práva na změny závazku ze smlouvy. Předmětem vyhrazeného závazku ze smlouvy, tedy předmětem plnění této veřejné zakázky, je zhotovení vzduchotechniky včetně elektroinstalace v učebnách školy.

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - stavební práce

Zveřejněno: 22.10.2021 12:40
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to v návaznosti na veřejnou zakázku „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - stavební práce“, kde si zadavatel vyhradil práva na změny závazku ze smlouvy. Předmětem vyhrazeného závazku ze smlouvy, tedy předmětem plnění této veřejné zakázky, je zhotovení vzduchotechniky včetně elektroinstalace v učebnách školy.

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou – herní plochy a vnější učebna (altán)

Zveřejněno: 22.9.2021 21:32
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou – herní plochy a vnější učebna (altán)“ je zejména realizace herní plochy, oplocení, odvodnění a vnější učebny ve dvoře budovy základní školy. Budova základní školy se nachází v zastavěném území v Bakově nad Jizerou, katastrální území Bakov nad Jizerou, Palackého 278, Bakov nad Jizerou, 294 01. Předmětem plnění je tedy kompletní provedení prací v rozsahu a kvalitě zejména podle zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo, projektové dokumentace s názvem “PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BAKOV NAD JIZEROU, ÚPRAVY VENKOVNÍCH PLOCH DVORA A STAVBA VENKOVNÍ TŘÍDY“ (ANITAS s.r.o., kancelář Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 25755668, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Rakouský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT-0004383) a výkazu výměr.

Rekonstrukce ulice Za Tratí I - Malá Bělá

Zveřejněno: 27.7.2021 18:23
Předmětem plnění veřejné je zejména provedení stavby, jejímž cílem je zvláště oprava místních komunikací a chodníků po provedené stavbě kanalizace v souladu s výkazem výměr a projektovou dokumentací s názvem „Rekonstrukce komunikací a chodníku po provedené stavbě kanalizace Malá Bělá – ulice Za Tratí I“. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT

Zveřejněno: 19.7.2021 10:01
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně služeb „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - vybavení ICT“ je zejména dodávka a instalace informačních a komunikačních technologií pro základní školu, tj. počítačů, interaktivních tabulí, projektorů, tabletů apod. a SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, implementace a konfigurace zařízení.

Realizace stavby infrastruktury a komunikací v obci Bakov nad Jizerou, lokalita Na Výsluní, včetně souvisejících inženýrských činností

Zveřejněno: 14.7.2021 18:50
Předmětem plnění veřejné zakázky je úspěšná realizace Projektu spočívající v novostavbě dopravní a technické infrastruktury. V rámci realizace projektu dojde k vybudování nové dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Výsluní. Jedná se o jednu místní obslužnou komunikaci a dvě obytné zóny. Prostřednictvím nové sítě komunikací jsou přilehlé parcely, které byly určeny zadavatelem, napojeny na stávající silniční síť. Tyto parcely jsou současně napojeny na novou technickou infrastrukturu. Stavba bude užívána pro silniční i pěší provoz.

Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 7.7.2021 14:10
Předmětem plnění veřejné zakázky je úspěšná realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Bakov nad Jizerou, Buda, Horka u Bakova nad Jizerou, Zvířetice, Chudoplesy a Malá Bělá. V rámci realizace dojde k ošetření a výsadbě dřevin včetně tříleté následné péče, k terénním úpravám za účelem stabilizace svahů v obnovních detailech v lokalitě 1f a pro výsadby, k založení travních ploch, úpravě nepropustných povrchů na propustné a k doplnění mobiliáře v zastavěném území města Bakov nad Jizerou a jeho místních částí Horka, Buda, Chudoplesy, Malá Bělá, Podhradí a Zvířetice.

Navýšení kapacity sběrného dvora města Bakov nad Jizerou - stavba

Zveřejněno: 1.7.2021 11:42
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce „Navýšení kapacity sběrného dvora města Bakov nad Jizerou - stavba“ je zejména rekonstrukce, modernizace a navýšení kapacity současného SD ve městě Bakov nad Jizerou. Stavební vybavení současného SD je již nevyhovující z důvodu docházející životnosti, nedostatečné kapacity a nevyhovujícím bezpečnostním standardům. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity sběrného dvora prostřednictvím vybudování obslužných ramp a zpevnění povrchu sběrného dvora. Projekt vychází ze základního předpokladu, že dojde k odstranění stávající zapuštěné rampy na pozemku p.č. 357/15 v k.ú. Bakov nad Jizerou, která bude nahrazena rampou nájezdovou a vybudování nové nájezdové rampy na pozemcích p.č 357/26 a 1265/17 v k.ú. Bakov nad Jizerou.

Rekonstrukce chodníku na Trenčíně, silnice Pražská, Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 16.4.2021 13:23
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku ve městě Bakov nad Jizerou podél průtahu silnice II/610 v ulici Pražská po její západní straně, protože stávající chodník není již v odpovídajícím technickém stavu a nevyhovuje stávajícím potřebám pěší dopravy. Dále bude zhotoven nový chodník po východní straně silnice severně od křižovatky ulic Boleslavská a Pražská.

Rekonstrukce VO v ul. 5. Května, Macharova, Dvořákova, Svatojánská a Na Výsluní - opakované zadání

Zveřejněno: 1.4.2021 9:45
Rekonstrukce VO v ul. 5. Května, Macharova, Dvořákova, Svatojánská a Na Výsluní.

Záchranné zajištění a konzervace torza jižní hradební zdi hradu Zvířetice

Zveřejněno: 17.3.2021 16:20
Záchranné zajištění a konzervace torza jižní hradební zdi hradu Zvířetice.

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - stavební práce

Zveřejněno: 1.3.2021 14:51
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - stavební práce“ je zejména přístavba výtahu ke zděné dvoupodlažní budově s podkrovím a stavební úpravy této budovy v souladu s výkazem výměr a projektovou dokumentací „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BAKOV NAD JIZEROU“. Budova se nachází v zastavěném území v Bakově nad Jizerou, katastrální území Bakov nad Jizerou, Palackého 278, Bakov nad Jizerou, 294 01.

Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 14.10.2020 14:03
Předmětem je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 4224 MWh pro roky 2021 a 2022 ve složení 2610 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 1614 MWh v režimu velkoodběr (2.část veřejné zakázky)

Nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 14.10.2020 13:45
Předmětem je dodávka eletřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1285 MVh pro roky 2021 a 2022.

Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nad Jizerou - Krajinné rozvojové osy

Zveřejněno: 8.10.2020 13:44
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména revitalizace krajinné zeleně na třech lokalitách mimo zastavěné území a které jsou ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou. Cílem projektu je stabilizace, obnova krajinných struktur a posílení biologické rozmanitosti.

Stavební úpravy objektu Jizera č.p. 951-výtah+archív

Zveřejněno: 1.10.2020 14:11
Stavební úpravy objektu Jizera č.p. 951-výtah+archív v Bakově nad Jizerou.

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou – opakované zadání

Zveřejněno: 18.8.2020 21:49
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou – opakované zadání“ je zejména přístavba výtahu ke zděné dvoupodlažní budově s podkrovím a stavební úpravy této budovy v souladu s výkazem výměr a projektovou dokumentací „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BAKOV NAD JIZEROU“. Budova se nachází v zastavěném území v Bakově nad Jizerou, katastrální území Bakov nad Jizerou, Palackého 278, Bakov nad Jizerou, 294 01.

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 25.6.2020 14:54
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou“ je zejména přístavba výtahu ke zděné dvoupodlažní budově s podkrovím a stavební úpravy této budovy v souladu s výkazem výměr a projektovou dokumentací „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BAKOV NAD JIZEROU“. Budova se nachází v zastavěném území v Bakově nad Jizerou, katastrální území Bakov nad Jizerou, Palackého 278, Bakov nad Jizerou, 294 01.

Přeložka inženýrských sítí a zhotovení nové komunikace včetně odvodnění v lokalitě Malá Běla ul. Za Tratí II

Zveřejněno: 3.4.2020 19:49
Předmětem plnění veřejné zakázky „Přeložka inženýrských sítí a zhotovení nové komunikace včetně odvodnění v lokalitě Malá Běla ul. Za Tratí II“ je zejména provedení stavby, jejímž cílem je výstavba zpevněných ploch a dešťové kanalizace a úprava vedení vodovodu, veřejného osvětlení v ulici Za Tratí II v obci Malá Bělá u Bakova nad Jizerou.

Užitkové vozidlo-Střihový zdvih korby sklápěče

Zveřejněno: 16.3.2020 13:55
Dodávka užitkového vozidla-střihový zdvih korby sklápěče dle technické specifikace.

Stavba technického vybavení - veřejné WC

Zveřejněno: 20.1.2020 11:30
Výstavba veřejných WC v Bakově nad Jizerou.

Kompletní rekonstrukce komunikace (ul. Žižkova)

Zveřejněno: 6.1.2020 17:06
Předmětem plnění veřejné zakázky „Kompletní rekonstrukce komunikace (ul. Žižkova)“ je zejména provedení stavby, jejímž cílem je zvláště úprava zpevněných ploch v ulici Žižkova v Bakově nad Jizerou.

Prostup skrze šíjové zdivo, zdivo vstupní brány a statické zajištění poškozeného zdiva sklepu východního gotického paláce hradu Zvířetice

Zveřejněno: 20.12.2019 10:55
Prostup skrze šíjové zdivo, zdivo vstupní brány a statické zajištění poškozeného zdiva sklepu východního gotického paláce hradu Zvířetice.

Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 30.10.2019 10:25
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružení dodávek zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr. V předpokládaném souhrnném množství 1977 MVh pro rok 2020.

Nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 30.10.2019 10:15
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružené dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí. V předpokládaném souhrnném množství 635 MVh pro rok 2020.

Podzemní kontejnery pro město Bakov nad Jizerou - II. etapa

Zveřejněno: 22.10.2019 14:32
Předmětem plnění veřejné zakázky "Podzemní kontejnery pro město Bakov nad Jizerou - II. etapa" je výstavba a dodávka podzemních kontejnerů a pořízení velkoobjemových kontejnerů (VOK) na separaci biologicky rozložitelného odpadu a velkoobjemového odpadu.

Oprava vedení veřejného osvětlení v lokalitě ul. Mládežnické, Slepé a u Zdravotního střediska v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 21.10.2019 15:20
Oprava vedení veřejného osvětlení v lokalitě ul. Mládežnické, Slepé a u Zdravotního střediska v Bakově nad Jizerou

Demolice objektu č.p. 160, Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 27.9.2019 8:09
Demolice objektu č.p. 160, Bakov nad Jizerou

Podzemní kontejnery pro město Bakov nad Jizerou - II.etapa

Zveřejněno: 26.9.2019 13:39
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba podzemních kontejnerů na separaci využitelných složek odpadů (plast, papír, sklo, kompozitní obaly) a dále pořízení velkoobjemových kontejnerů (VOK) na separaci biologicky rozložitelných odpadů a velkoobjemových odpadů.

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 12.6.2019 14:30
Dodávka nového dopravního automobilu

Akce rekonstrukce komunikací a chodníku po provedené stavbě kanalizace Malá Bělá

Zveřejněno: 16.5.2019 10:35
Vypracování projektové dokumentace "Akce rekonstrukce komunikací a chodníku po provedené stavbě kanalizace Malá Bělá"

Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější trojice v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 2.5.2019 17:28
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na kamenném pískovcovém sloupu se sousoším Nejsvětější trojice v Bakově nad Jizerou. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 30948/2-1455. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách č. 3 až 5 zadávacích podmínek. Restaurátorské práce na kamenném sloupu budou realizovány ve 3. etapách – tzv. sezónách, přičemž předmětem veřejné zakázky a nabídky podané v tomto zadávacím řízení jsou restaurátorské práce realizované v 1. a 2. sezóně, jejichž rozsah je vymezen v přílohách č. 3 a 4 ZP. Ve 3. sezóně budou realizovány náhrady soch a dalších prvků v I. etáži, na které musí být zpracovány dílčí restaurátorské záměry, (které jsou předmětem plnění v I. sezóně) a které podléhají samostatnému schvalování oddělení památkové péče OStRM. Zadavatel si tedy v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost použít na zadání restaurátorských prací realizovaných ve 3. sezóně jednací řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ s tím, že v současné době zadavatel předpokládá, že hodnota takto zadaných prací nepřesáhne 30% předpokládané hodnoty této veřejné zakázky (1.a 2. sezóny).

Péče o zeleň v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech v r. 2019

Zveřejněno: 5.4.2019 11:25
zajištění odborné péče o zeleň

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou (opakované zadání)

Zveřejněno: 25.2.2019 13:31
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním přístavby ZŠ v Bakově nad Jizerou (Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou), spočívající zejména v demolici stávajícího objektu šaten a následném vyzdění přístavby, zateplení fasády a střechy objektu, instalaci výplní otvorů, instalaci nového zdroje tepla (plynové kondenzační kotle) a VZT jednotek s rekuperací.

Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 8.2.2019 13:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb svozu odpadu pro město Bakov nad Jizerou; v rozsahu Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace tělocvična ZŠ

Zveřejněno: 30.1.2019 9:18
Vyhotovení PD na tělocvičnu ZŠ dle zadání VŘ umístěnou nad stávající jídelnou a kuchyní. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajištění inženýrské činnosti.

Sanace zdiva severní věže nad vstupem z 2. podesty venkovního schodiště a severní stěny východního gotického paláce zříceniny Zvířetice

Zveřejněno: 18.1.2019 8:32
Sanace zdiva severní věže nad vstupem z 2. podesty venkovního schodiště a severní stěny východního gotického paláce zříceniny Zvířetice

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 28.12.2018 13:48
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním přístavby ZŠ v Bakově nad Jizerou (Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou), spočívající zejména v demolici stávajícího objektu šaten a následném vyzdění přístavby, zateplení fasády a střechy objektu, instalaci výplní otvorů, instalaci nového zdroje tepla (plynové kondenzační kotle) a VZT jednotek s rekuperací.

Projektová dokumentace Hasičská zbrojnice

Zveřejněno: 4.12.2018 11:40
Vyhotovení projektové dokumentace na Hasičskou zbrojnici.

Vybudování zádržného systému dynamické bariéry pod hradem Zvířetice

Zveřejněno: 13.11.2018 11:25
Vybudování zádržného systému dynamické bariéry pod hradem Zvířetice

Snížení energetické náročnosti objektu Mírové náměstí 9 a 10, Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 29.10.2018 12:27
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti administrativního objektu Mírové náměstí č.p. 9 a 10 v Bakově nad Jizerou, spočívající zejména v zateplení fasády a střechy objektu, výměně výplní otvorů a instalaci nového zdroje tepla (plynové kondenzační kotle).

Nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 5.10.2018 8:22
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 635 MWh pro rok 2019.

Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 5.10.2018 8:15
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 1977 MWh pro rok 2018, ve složení 1273 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 704 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky).

Realizace program Konektivita pro ZŠ Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 4.10.2018 13:10
Dodání HW a SW a instalace slaboproudých rozvodů pro počítačovou síť ZŠ Bakov nad Jizerou.

Opravy (výměny) veřejného osvětlení v ulicích Nad Úvozem, Polní, Na Výsluní v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 3.8.2018 9:27
Výměna kabelového vedení, stožárů a svítidel veřejného osvětlení včetně úpravy povrchu komunikace, chodníku, asfalt, dlažba, atd...) po zasypání výkopu.

Vybudování klimatizované místnosti včetně přístupové cesty na půdě ZŠ v souvislosti s realizací programu konektivity pro základní školu v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 2.8.2018 9:00
Vybudování klimatizované místnosti včertně přístupové cesty na půdě budovy Základní školy v Bakově nad Jizerou, Palackého 278, Bakov nad Jizerou dle projektové dokumentace.

ZŠ Bakov nad Jizerou - rekonstrukce hřiště umělý trávník

Zveřejněno: 3.7.2018 8:12
předmětem díla jsou veškeré práce v souvislosti s rekonstrukcí hřiště a odvozu a likvidace povrchového materiálu, vyrovnání a hutnění povrchu, montáže povrchu, povrchová úprava hřiště popřípadě jiných odborných prací a úklidu.

Projektová dokumentace na stavební úpravy Základní školy v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 21.5.2018 16:07
Vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy Základní školy v Bakově nad Jizerou.

Podpora domácího kompostování města Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 14.5.2018 15:55
Dodávka zahradních kompostérů - 500 ks. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Mateřské školy Bakov nad Jizerou, ul. Palackého 978

Zveřejněno: 11.4.2018 14:33
Realizace stavebních prací spočívajících v instalaci nové otopné soustavy a výměně zdroje tepla pro vytápění.

Rekonstrukce kotelny a otopné soustavy Mateřské školy Bakov nad Jizerou, ul. Palackého 978

Zveřejněno: 11.4.2018 11:52
Realizace stavebních prací spočívajících v instalaci nové otopné soustavy a výměně zdroje tepla pro vytápění.

Bakov nad Jizerou, VČAS - oprava chatek (17 ks)

Zveřejněno: 14.3.2018 15:10

Dodávka vozidla do 3,5 t háková nosič kontejneru

Zveřejněno: 1.3.2018 13:35
Dodání vozidla do 3,5 t Hákový nosič kontejnerův technickém provedení, s minimální výbavou dle zadaná VŘ.

Podzemní kontejnery pro město Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 15.2.2018 11:25
Předmětem je dodávka podzemních kontejnerů a pořízení velkoobjemových kontejnerů (VOK) na separaci biologicky rozložitelných odpadů. Dodávka podzemních kontejnerů je podrobně popsána v přiložené Zadávací dokumentaci.

Podzemní kontejnery pro město Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 11.1.2018 13:45
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka podzemních kontejnerů a pořízení velkoobjemových kontejnerů (VOK) na separaci biologicky rozložitelných odpadů. Dodávka podzemních kontejnerů je podrobně popsána v přiložené Zadávací dokumentaci.

Chudoplesy, místní komunikace - pořízení projektové dokumentace včetně položkového výkazu výměr o třech stavebních objektech a u stavebního objektu jedna inženýrskou činnost s podáním u příslušného stavebního úřadu

Zveřejněno: 5.1.2018 11:15
Vyhotovení PD ve stupni DUR a jednostupňov= DSP/PDPS včetně položkového výkazu výměr s výhradou dle cen ÚRS Praha v aktuálním znění.

„Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro infrastrukturu Bakov nad Jizerou, lokalita Na Výsluní, včetně výkonu inženýrské činnosti a zpracování rozpočtu“

Zveřejněno: 15.11.2017 15:45
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro infrastrukturu Bakov nad Jizerou, lokalita Na Výsluní, včetně zajištění související inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a zpracování hrubého položkového rozpočtu dle jednotlivých objektů.

Zastupování města Bakov nad Jizerou jako centrálního zadavatele při nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 2.10.2017 14:39
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 1859 MWh pro rok 2018, ve složení 1154 MWh v režimu maloodběr (1. část veřejné zakázky) a 705 MWh v režimu velkoodběr (2. část veřejné zakázky). Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce na dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí 565460,- Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena komodity zemní plyn činí 490,-Kč/MWh) a celková vyvolávací cena do poptávkové aukce na dodávku zemního plynu pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) činí 345450,- Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena komodity zemní plyn činí 490,-Kč bez DPH). Celková vyvolávací cena zakázky činí 910910,- Kč bez DPH.

Zastupování města Bakov nad Jizerou jako centrálního zadavatele při nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 2.10.2017 12:55
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 626 MWh pro rok 2018. Celková vyvolávací cena poptávkové aukce za dodávku elektřiny v hladině nízkého napětí činí 626 000,- Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena silové elektřiny činí 1000,-Kč/MWh)

Chodník Malá Bělá

Zveřejněno: 11.9.2017 11:25
Stavba chodníku Malá Bělá u Mlýna (propojení stávajících dvou chodníků s odvodněním)

Bakov nad Jizerou, Pražská ulice, chodník podél silnice II/610

Zveřejněno: 8.9.2017 10:05
Vybudování v Bakově nad Jizerou, chodník po pravé straně silnice II/610 v Pražské ulici. Jedná se o vybudování cca 112,9 m chodníku širokého 1,5 m.

Bakov nad Jizerou, ulice Žižkova, Čechova, Nerudova, Komenského sady, Havlíčkova - pořízení projektové dokumentace

Zveřejněno: 28.8.2017 9:30
Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUR a jednostupňové dokumentace DSP/PDPS včetně položkového výkazu výměr s výhradou dle cen ÚRS Praha v aktuálním znění.

Bakov nad Jizerou, chodník ke hřbitovu

Zveřejněno: 23.8.2017 16:45
Výstavba nového chodníku k městskému hřbitovu.

Opravy veřejného osvětlení v ul. Pražská v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 17.8.2017 8:00
Výměna stávajících stožárů a lamp včetně zemních prací v ulici Pražská a osvětlení přechodů v ul. Pražská - Svatojánka a Pražská - Boleslavská. Dále pak přemístění rozvaděče veřejného osvětlení.

Bakov nad Jizerou, Družstevní 875 - zateplení a oprava střešního pláště bytového domu

Zveřejněno: 31.7.2017 15:35
zateplení a oprava střešního pláště bytového domu čp. 875, včetně souvisejících prací.

Oprava zaatikovaného žlabu a výměna střešní krytiny na budově pošty v ul. Boleslavská č.p. 3 v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 31.7.2017 15:10
Řešený objekt se nachází v centru města Bakov nad Jizerou. V přízemí budovy je umístěna pobočka České pošty a v druhém a třetím patře jsou umístěny nájemní byty. Nájemní byty byly po přívalových deštích vyplaveny.Spoj mezi žlabem a atikou není vodotěsný a při přívalových deštích byl tento spoj pod vodou a došlo k zatékání vody do budovy.

Oprava systému měření a regulace pro vytápění ZŠ, VZT a školní jídelny Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 20.7.2017 13:34
Předmětem zakázky je návrh a realizace opravy havarijního stavu systému měření a regulace kotelny.

Bakov nad Jizerou, ulice Žižkova, Čechova, Nerudova, Komenského sady, Havlíčkova - pořízení projektové dokumentace

Zveřejněno: 4.7.2017 14:30
Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUR a jednostupňové dokumentace DSP/PDSP včetně položkového výkazu výměr s výhradou dle cen ÚRS Praha v aktuálním znění.

Rekonstrukce hřiště na házenou Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 8.3.2017 12:00
Předmětem zakázky jsou udržovací práce a částečná rekonstrukce areálu házenkářského hřiště v Bakově nad Jizerou.

Rekonstrukce hřiště na házenou Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 8.3.2017 12:00
Předmětem zakázky jsou udržovací práce a částečná rekonstrukce areálu házenkářského hřiště v Bakově nad Jizerou.

Zastupování města Bakov nad Jizerou jako centrálního zadavatele při nákupu plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 8.11.2016 7:45
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 1859 MWh pro rok 2017. Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce na dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí1 022 450,-Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena komodity zemní plyn činí 550,-Kč/MWh) .

Zastupování města Bakov nad Jizerou jako centrálního zadavatele při nákupu plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 8.11.2016 7:45
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 1859 MWh pro rok 2017. Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce na dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí1 022 450,-Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena komodity zemní plyn činí 550,-Kč/MWh) .

Zastupování města Bakov nad Jizerou jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 8.11.2016 7:40
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 633 MWh pro rok 2017. Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce za dodávku elektřiny v hladině nízkého napětí činí 538 050,-Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena silové elektřiny činí 850, Kč/MWh).

Zastupování města Bakov nad Jizerou jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 8.11.2016 7:40
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 633 MWh pro rok 2017. Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce za dodávku elektřiny v hladině nízkého napětí činí 538 050,-Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena silové elektřiny činí 850, Kč/MWh).

Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 3.10.2016 23:05
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody využívané JSDH Bakov nad Jizerou. Nově pořízená cisterna bude nahrazovat zastaralou stávající techniku JSDH města Bakov nad Jizerou, která v současné době neodpovídá potřebám dané jednotky. Nová cisternová automobilová stříkačka bude mít tyto hlavní technické parametry: vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 smíšená v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) , v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). CAS splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 3.10.2016 23:05
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody využívané JSDH Bakov nad Jizerou. Nově pořízená cisterna bude nahrazovat zastaralou stávající techniku JSDH města Bakov nad Jizerou, která v současné době neodpovídá potřebám dané jednotky. Nová cisternová automobilová stříkačka bude mít tyto hlavní technické parametry: vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 smíšená v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) , v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). CAS splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Bakov nad Jizerou, Tržní ulice - oprava komunikace

Zveřejněno: 16.5.2016 15:59
Oprava povrchu komunikace v ul. Tržní v Bakově nad Jizerou, termín plnění 4-6/2016.

Bakov nad Jizerou, Tržní ulice - oprava komunikace

Zveřejněno: 16.5.2016 15:59
Oprava povrchu komunikace v ul. Tržní v Bakově nad Jizerou, termín plnění 4-6/2016.

Bakov nad Jizerou, objekty MěÚ č.p. 208 a 160 - rekonstrukce ústředního vytápění

Zveřejněno: 27.4.2016 10:25
Rekonstrukce ústředního vytápení v budově Městského úřadu Bakov nad Jizerou č.p. 160 a 208 na Mírovém náměstí.

Bakov nad Jizerou, objekty MěÚ č.p. 208 a 160 - rekonstrukce ústředního vytápění

Zveřejněno: 27.4.2016 10:25
Rekonstrukce ústředního vytápení v budově Městského úřadu Bakov nad Jizerou č.p. 160 a 208 na Mírovém náměstí.

Zajištění provozu sběrného dvora ve Městě Bakov nad Jizerou po dobu 2 ¾ roku

Zveřejněno: 15.2.2016 14:20
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve sběru a svozu (odvozu) odpadu ze sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jizerou, odstranění odpadů ze sběrného dvora a komplexní zajištění provozu a celoroční údržby bez finanční účasti města. Ve sběrném dvoře budou přijímány: objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky; textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, zásady, oleje, barvy, lepidla a pryskyřice obsahující NL, baterie a akumulátory, stavební odpad, elektroodpad, dřevo, sklo, plasty, papír, kompozitní obaly a případně další odpady dle provozního řádu. Bude zde probíhat i zpětný odběr elektroodpadů a výrobků ve zpětném odběru. Město Bakov nad Jizerou má uzavřené smlouvy na zpětný odběr elektroodpadů. Celkové množství odpadů ze sběrného dvora činí 1044,544 t / rok. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.512.245,- Kč bez DPH za 2 ¾ roky plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 1 kalendářní rok plnění veřejné zakázky činí 1.277.180,- Kč bez DPH.

Zajištění provozu sběrného dvora ve Městě Bakov nad Jizerou po dobu 2 ¾ roku

Zveřejněno: 15.2.2016 14:20
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve sběru a svozu (odvozu) odpadu ze sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jizerou, odstranění odpadů ze sběrného dvora a komplexní zajištění provozu a celoroční údržby bez finanční účasti města. Ve sběrném dvoře budou přijímány: objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky; textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, zásady, oleje, barvy, lepidla a pryskyřice obsahující NL, baterie a akumulátory, stavební odpad, elektroodpad, dřevo, sklo, plasty, papír, kompozitní obaly a případně další odpady dle provozního řádu. Bude zde probíhat i zpětný odběr elektroodpadů a výrobků ve zpětném odběru. Město Bakov nad Jizerou má uzavřené smlouvy na zpětný odběr elektroodpadů. Celkové množství odpadů ze sběrného dvora činí 1044,544 t / rok. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.512.245,- Kč bez DPH za 2 ¾ roky plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 1 kalendářní rok plnění veřejné zakázky činí 1.277.180,- Kč bez DPH.

Bakov nad Jizerou, rekonstrukce části Tyršovy ulice mezi ulicí Fügnerova a Smetanova (Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou - 2. část)

Zveřejněno: 21.1.2016 14:05
Předmětem veřejné zakázky je vyhledání dodavatele stavebních prací vč. udržovacích prací na veřejném osvětlení. Stavební práce spočívají v rekonstrukci povrchu části Tyršovy ulice mezi ulicí Fügnerova a Smetanova v Bakově nad Jizerou.

Bakov nad Jizerou, rekonstrukce části Tyršovy ulice mezi ulicí Fügnerova a Smetanova (Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou - 2. část)

Zveřejněno: 21.1.2016 14:05
Předmětem veřejné zakázky je vyhledání dodavatele stavebních prací vč. udržovacích prací na veřejném osvětlení. Stavební práce spočívají v rekonstrukci povrchu části Tyršovy ulice mezi ulicí Fügnerova a Smetanova v Bakově nad Jizerou.

Zastupování Města Bakov jako centrálního zadavatele při nákupu plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 30.11.2015 17:04
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) pro období 1.1.2016 – 31.12.2016, předpokládaném množství 1 812 MWh. Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce na dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí 1 177 800,-Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena komodity zemní plyn činí 650,-Kč/MWh) Celková vyvolávací cena zakázky činí 1 177 800,-Kč bez DPH.

Zastupování Města Bakov jako centrálního zadavatele při nákupu plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 30.11.2015 17:04
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) pro období 1.1.2016 – 31.12.2016, předpokládaném množství 1 812 MWh. Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce na dodávku zemního plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) činí 1 177 800,-Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena komodity zemní plyn činí 650,-Kč/MWh) Celková vyvolávací cena zakázky činí 1 177 800,-Kč bez DPH.

Zastupování Města Bakov jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 30.11.2015 17:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 579 MWh pro rok 2016. Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce za dodávku elektřiny v hladině nízkého napětí činí 607 950,-Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena silové elektřiny činí 1050,-Kč/MWh). Celková vyvolávací cena zakázky činí 607 950,-Kč bez DPH.

Zastupování Města Bakov jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno

Zveřejněno: 30.11.2015 17:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 579 MWh pro rok 2016. Celková vyvolávací cena do poptávkové aukce za dodávku elektřiny v hladině nízkého napětí činí 607 950,-Kč bez DPH (jednotková vyvolávací cena silové elektřiny činí 1050,-Kč/MWh). Celková vyvolávací cena zakázky činí 607 950,-Kč bez DPH.

Bakov nad Jizerou, Brigádnická ulice - oprava chodníku

Zveřejněno: 2.11.2015 17:10
Provedení díla - oprava chodníku v ulici Brigádnická v Bakově nad Jizerou.

Bakov nad Jizerou, Brigádnická ulice - oprava chodníku

Zveřejněno: 2.11.2015 17:10
Provedení díla - oprava chodníku v ulici Brigádnická v Bakově nad Jizerou.

Server včetně příslušenství pro MěÚ Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 30.10.2015 9:40
Dodávka serveru včetně příslušenství pro Městský úřad Bakov nad Jizerou.

Server včetně příslušenství pro MěÚ Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 30.10.2015 9:40
Dodávka serveru včetně příslušenství pro Městský úřad Bakov nad Jizerou.

Zajištění provozu sběrného dvora ve Městě Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 29.10.2015 9:38
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve sběru a svozu (odvozu) odpadu ze sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jizerou, odstranění odpadů ze sběrného dvora a komplexní zajištění provozu a celoroční údržby bez finanční účasti města. Ve sběrném dvoře budou přijímány: objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky; textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, zásady, oleje, barvy, lepidla a pryskyřice obsahující NL, baterie a akumulátory, stavební odpad, elektroodpad, dřevo, sklo, plasty, papír, kompozitní obaly a případně další odpady dle provozního řádu. Bude zde probíhat i zpětný odběr elektroodpadů a výrobků ve zpětném odběru. Město Bakov nad Jizerou má uzavřené smlouvy na zpětný odběr elektroodpadů. Celkové množství odpadů ze sběrného dvora činí 1.036,544 t / rok. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.152.980,- Kč bez DPH za 3 roky plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 1 rok plnění veřejné zakázky činí 1.717.660,- Kč bez DPH.

Zajištění provozu sběrného dvora ve Městě Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 29.10.2015 9:38
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve sběru a svozu (odvozu) odpadu ze sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jizerou, odstranění odpadů ze sběrného dvora a komplexní zajištění provozu a celoroční údržby bez finanční účasti města. Ve sběrném dvoře budou přijímány: objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky; textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, zásady, oleje, barvy, lepidla a pryskyřice obsahující NL, baterie a akumulátory, stavební odpad, elektroodpad, dřevo, sklo, plasty, papír, kompozitní obaly a případně další odpady dle provozního řádu. Bude zde probíhat i zpětný odběr elektroodpadů a výrobků ve zpětném odběru. Město Bakov nad Jizerou má uzavřené smlouvy na zpětný odběr elektroodpadů. Celkové množství odpadů ze sběrného dvora činí 1.036,544 t / rok. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.152.980,- Kč bez DPH za 3 roky plnění veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 1 rok plnění veřejné zakázky činí 1.717.660,- Kč bez DPH.

Bakov nad Jizerou, bytové domy č.p. 4, 5 ,6 - zateplení jihozápadní části fasády

Zveřejněno: 6.10.2015 9:45
Provedení zateplení jihozápadní části fasády bytových domů č.p. 4, 5 a 6 v Bakově nad Jizerou.

Bakov nad Jizerou, bytové domy č.p. 4, 5 ,6 - zateplení jihozápadní části fasády

Zveřejněno: 6.10.2015 9:45
Provedení zateplení jihozápadní části fasády bytových domů č.p. 4, 5 a 6 v Bakově nad Jizerou.

Vybudování chodníku na Malé Bělé

Zveřejněno: 29.9.2015 14:00
Rozsah a předmět zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Bakov nad Jizerou – chodník podél S II/276 na poz. č. k. 408, k. ú. Malá Bělá“. Dokumentace rozděluje stavbu na dvě části: 100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – zahrnuje chodník včetně 13 m gabionové zdi na začátku chodníku. Pěší komunikace je navržena s obrusnou vrstvou z šedých betonových dlaždic tl. 60 mm uložených do vrstvy drceného kameniva. Délka chodníku je 143,90 m v šíři 1,50 m včetně silničního obrubníku. Celková plocha pěší komunikace činí 213 m2. Tato část dokumentace zachycuje v situaci a v řezech i hlavní gabionovou zeď, se staničeními prioritními pro celou stavbu. 200 – OPĚRNÉ ZDI – zahrnuje řešení hlavní gabionové zdi o délce 62 m o rozdílné výšce 2,5 až 4 m. Gabionová stěna bude tvořena ze svařených pozinkovaných košů a plněna kamenivem frakce 120 - 250. Staničení gabionové zdi je původní neupravené odlišné od staničení chodníku. Prioritní je staničení chodníku.

Vybudování chodníku na Malé Bělé

Zveřejněno: 29.9.2015 14:00
Rozsah a předmět zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Bakov nad Jizerou – chodník podél S II/276 na poz. č. k. 408, k. ú. Malá Bělá“. Dokumentace rozděluje stavbu na dvě části: 100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ – zahrnuje chodník včetně 13 m gabionové zdi na začátku chodníku. Pěší komunikace je navržena s obrusnou vrstvou z šedých betonových dlaždic tl. 60 mm uložených do vrstvy drceného kameniva. Délka chodníku je 143,90 m v šíři 1,50 m včetně silničního obrubníku. Celková plocha pěší komunikace činí 213 m2. Tato část dokumentace zachycuje v situaci a v řezech i hlavní gabionovou zeď, se staničeními prioritními pro celou stavbu. 200 – OPĚRNÉ ZDI – zahrnuje řešení hlavní gabionové zdi o délce 62 m o rozdílné výšce 2,5 až 4 m. Gabionová stěna bude tvořena ze svařených pozinkovaných košů a plněna kamenivem frakce 120 - 250. Staničení gabionové zdi je původní neupravené odlišné od staničení chodníku. Prioritní je staničení chodníku.

Revitalizace tůně Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 20.8.2015 14:33
Revitalizace tůně bude spočívat v obnovení vodní hladiny. Musí být odstraněny křoviny, které způsobují její zarůstání. Biologický potenciál tůně pro bezobratlé a obojživelníky snižuje zastínění břehů, absence litorálu a relativně malá hloubka vody, vzhledem k značnému zabahnění dna. Dno tůně bude odbahněno, břehy budou upraveny, vytvořeno bude litorální pásmo (mokřad). Odstraněny budou dřeviny, které je nutno zlikvidovat z důvodů stavby (úprava dna a břehů)a dřeviny, které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu (havarijní). Několik trouchnivějících pařezů bude záměrně ponecháno na místě. Z hlediska entomologického, je třeba zachovat přirozené prostředí pro některé druhy bezobratlých, nebo jako úkryt pro další živočichy. Navržena je výsadba dřevin, vesměs autochtonních druhů, které obohatí současnou dřevinnou skladbu, zajistí mladší věkový stupeň vývojové řady porostů. Revitalizace tůně přispěje k optimalizaci přirozeného vodního režimu krajiny. Vytvořením přírodě blízkých biotopů je podpořena biodiverzita krajiny. Navrženými úpravami bude posílen stupeň ekologické stability. Cílem řešení je vytvoření členitějšího břehu, úprava dna na niveletu zajišťující trvalou vodní hladinu, vytvoření litorálního pásma, zimoviště pro ryby a drobné obojživelníky, zachování části prostoru tůně v původním stavu. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 751 758,-- Kč bez DPH, včetně vegetačních úprav (pokácení stromů a keřů, výsadby a dodávky dřevin) a zajištění publicity (bez rezervy). Rozpočtová rezerva na nepředvídatelné výdaje 38 600,-- Kč bez DPH.

Revitalizace tůně Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 20.8.2015 14:33
Revitalizace tůně bude spočívat v obnovení vodní hladiny. Musí být odstraněny křoviny, které způsobují její zarůstání. Biologický potenciál tůně pro bezobratlé a obojživelníky snižuje zastínění břehů, absence litorálu a relativně malá hloubka vody, vzhledem k značnému zabahnění dna. Dno tůně bude odbahněno, břehy budou upraveny, vytvořeno bude litorální pásmo (mokřad). Odstraněny budou dřeviny, které je nutno zlikvidovat z důvodů stavby (úprava dna a břehů)a dřeviny, které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu (havarijní). Několik trouchnivějících pařezů bude záměrně ponecháno na místě. Z hlediska entomologického, je třeba zachovat přirozené prostředí pro některé druhy bezobratlých, nebo jako úkryt pro další živočichy. Navržena je výsadba dřevin, vesměs autochtonních druhů, které obohatí současnou dřevinnou skladbu, zajistí mladší věkový stupeň vývojové řady porostů. Revitalizace tůně přispěje k optimalizaci přirozeného vodního režimu krajiny. Vytvořením přírodě blízkých biotopů je podpořena biodiverzita krajiny. Navrženými úpravami bude posílen stupeň ekologické stability. Cílem řešení je vytvoření členitějšího břehu, úprava dna na niveletu zajišťující trvalou vodní hladinu, vytvoření litorálního pásma, zimoviště pro ryby a drobné obojživelníky, zachování části prostoru tůně v původním stavu. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 751 758,-- Kč bez DPH, včetně vegetačních úprav (pokácení stromů a keřů, výsadby a dodávky dřevin) a zajištění publicity (bez rezervy). Rozpočtová rezerva na nepředvídatelné výdaje 38 600,-- Kč bez DPH.

Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 7.7.2015 14:30
Hlavním předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou“ jsou dle klasifikace CPV „Stavební úpravy pro komunikace“, kód CPV 45233100-0. Jedná se o stavební práce dle § 9 odst. 2 zákona, spočívající v rekonstrukci uličního prostoru v ulici Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou. Předmětem rekonstrukce je obnova krytu vozovek a chodníků, resp. kompletní výměna konstrukce vozovky, obnova systému odvodnění, stavební úpravy dotčeného úseku s ohledem na vyhl. 398/2009 Sb. (bezbariérové úpravy), úpravy dopravního značení a úpravy zvyšující bezpečnost všech uživatelů komunikací. Řešená lokalita se nachází v intravilánu obce Bakov nad Jizerou, v oboustranné zástavbě, v ochranném pásmu dráhy, podél železniční trati č. 070 Praha – Turnov. Stavba je rozdělena do 2 stavebních objektů, které jsou zařazeny podle technologie provádění a dále podle jejich investičního zajištění. Součástí stavby jsou pouze objekty řady 100 – Pozemní komunikace.

Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 7.7.2015 14:30
Hlavním předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou“ jsou dle klasifikace CPV „Stavební úpravy pro komunikace“, kód CPV 45233100-0. Jedná se o stavební práce dle § 9 odst. 2 zákona, spočívající v rekonstrukci uličního prostoru v ulici Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou. Předmětem rekonstrukce je obnova krytu vozovek a chodníků, resp. kompletní výměna konstrukce vozovky, obnova systému odvodnění, stavební úpravy dotčeného úseku s ohledem na vyhl. 398/2009 Sb. (bezbariérové úpravy), úpravy dopravního značení a úpravy zvyšující bezpečnost všech uživatelů komunikací. Řešená lokalita se nachází v intravilánu obce Bakov nad Jizerou, v oboustranné zástavbě, v ochranném pásmu dráhy, podél železniční trati č. 070 Praha – Turnov. Stavba je rozdělena do 2 stavebních objektů, které jsou zařazeny podle technologie provádění a dále podle jejich investičního zajištění. Součástí stavby jsou pouze objekty řady 100 – Pozemní komunikace.

Snížení energetické náročnosti MŠ Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 3.7.2015 13:30
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy Mateřské školy Palackého 978, 294 01 Bakov nad Jizerou, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, šikmé a ploché střechy a podlahy půdy.

Snížení energetické náročnosti MŠ Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 3.7.2015 13:30
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy Mateřské školy Palackého 978, 294 01 Bakov nad Jizerou, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, šikmé a ploché střechy a podlahy půdy.

Bakov nad Jizerou, rekonstrukce částí ulic Riegrova a Jizerní

Zveřejněno: 25.3.2015 9:02
Provedení rekonstrukce povrchu silničních komunikací částí ulic Riegrova a Jizerní v Bakově nad Jizerou v rozsahu: část Riegrovy ulice jihozápadním směrem od její křižovatky s ulicí Palackého až na její konec u stavební parcely č. 1324 a část Jizerní ulice jižním směrem od p.p.č. 863/1 až k jejímu napojení na konec ulice Riegrova u stavební parcely č. 1324.

Bakov nad Jizerou, rekonstrukce částí ulic Riegrova a Jizerní

Zveřejněno: 25.3.2015 9:02
Provedení rekonstrukce povrchu silničních komunikací částí ulic Riegrova a Jizerní v Bakově nad Jizerou v rozsahu: část Riegrovy ulice jihozápadním směrem od její křižovatky s ulicí Palackého až na její konec u stavební parcely č. 1324 a část Jizerní ulice jižním směrem od p.p.č. 863/1 až k jejímu napojení na konec ulice Riegrova u stavební parcely č. 1324.

Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 23.12.2014 13:30
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy sokolovny v Bakově nad Jizerou, které spočívají především ve výměně původních výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy nevytápěné půdy a plochých střech v kombinaci s rekonstrukcí zdroje tepla pro vytápění.

Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 23.12.2014 13:30
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy sokolovny v Bakově nad Jizerou, které spočívají především ve výměně původních výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy nevytápěné půdy a plochých střech v kombinaci s rekonstrukcí zdroje tepla pro vytápění.

Tůně Pod Zbábou

Zveřejněno: 3.12.2014 16:45
Stavební práce a výsadba zeleně vč. následné péče o vysázené dřeviny. Dílo představuje realizaci dvou neprůtočných tůní, které budou syceny spodní vodou, výsadbu dřevin na náspu, přesadbu stávajících dřevin v dotčeném území a založení travního porostu.

Tůně Pod Zbábou

Zveřejněno: 3.12.2014 16:45
Stavební práce a výsadba zeleně vč. následné péče o vysázené dřeviny. Dílo představuje realizaci dvou neprůtočných tůní, které budou syceny spodní vodou, výsadbu dřevin na náspu, přesadbu stávajících dřevin v dotčeném území a založení travního porostu.

Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 28.11.2014 14:04
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy sokolovny v Bakově nad Jizerou, které spočívají především ve výměně původních výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy nevytápěné půdy a plochých střech v kombinaci s rekonstrukcí zdroje tepla pro vytápění.

Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 28.11.2014 14:04
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy sokolovny v Bakově nad Jizerou, které spočívají především ve výměně původních výplní otvorů, zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy nevytápěné půdy a plochých střech v kombinaci s rekonstrukcí zdroje tepla pro vytápění.

Vegetační úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 5.11.2014 15:41
Předmětem veřejné zakázky je zlepšení kvality nedostatečně využívaného přírodního prostředí ve městě, posílení biodiverzity území a vznik prostoru, který zlepší životní prostředí obyvatel Bakova nad Jizerou a posílí funkce odpočinkové lokality přírodního charakteru ve městě. Jde o revitalizaci celé lokality U Stadionu, tak aby se stala jedním z cílů vycházek pro obyvatele města a prostorem pro poznávání přírody. Bude provedena komplexní revitalizaci území, budou instalovány vzdělávací prvky EVVO, vytvořeno příjemné prostředí pro aktivní trávení volného času občanů a bude posílena biodiverzita území a celkově zlepšeno životní prostředí. Projekt je umístěný na pozemcích č. 846/6,900/6,900/7,900/9 a 900/18. Vlastník všech daných pozemků je město Bakov nad Jizerou. Celková výměra řešeného území: cca 2,5 ha. Rozsah zakázky je určený podrobnou specifikací, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace – Projektová dokumentace Lesprojekt, s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav – Studie – Vegetační úpravy – Lokalita U Stadionu, Bakov nad Jizerou. Podrobná specifikace je přílohou zadávací dokumentace č. 3 – Projektová dokumentace.

Vegetační úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 5.11.2014 15:41
Předmětem veřejné zakázky je zlepšení kvality nedostatečně využívaného přírodního prostředí ve městě, posílení biodiverzity území a vznik prostoru, který zlepší životní prostředí obyvatel Bakova nad Jizerou a posílí funkce odpočinkové lokality přírodního charakteru ve městě. Jde o revitalizaci celé lokality U Stadionu, tak aby se stala jedním z cílů vycházek pro obyvatele města a prostorem pro poznávání přírody. Bude provedena komplexní revitalizaci území, budou instalovány vzdělávací prvky EVVO, vytvořeno příjemné prostředí pro aktivní trávení volného času občanů a bude posílena biodiverzita území a celkově zlepšeno životní prostředí. Projekt je umístěný na pozemcích č. 846/6,900/6,900/7,900/9 a 900/18. Vlastník všech daných pozemků je město Bakov nad Jizerou. Celková výměra řešeného území: cca 2,5 ha. Rozsah zakázky je určený podrobnou specifikací, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace – Projektová dokumentace Lesprojekt, s.r.o., Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav – Studie – Vegetační úpravy – Lokalita U Stadionu, Bakov nad Jizerou. Podrobná specifikace je přílohou zadávací dokumentace č. 3 – Projektová dokumentace.

Venkovní omítka a zateplení bytového domu č.p. 4, 5, 6 v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 13.10.2014 16:10
Venkovní zateplení severovýchodní obvodové zdi a jihovýchodní obvodové zdi bytového domu č.p. 4, 5, 6 v Bakově nad Jizerou vč. omítky.

Venkovní omítka a zateplení bytového domu č.p. 4, 5, 6 v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 13.10.2014 16:10
Venkovní zateplení severovýchodní obvodové zdi a jihovýchodní obvodové zdi bytového domu č.p. 4, 5, 6 v Bakově nad Jizerou vč. omítky.

Bakov nad Jizerou, Smetanova ulice - rekonstrukce komunikace

Zveřejněno: 1.10.2014 13:44
Provedení rekonstrukce povrchu silniční komunikace v Bakově nad Jizerou ve Smetanově ulici v úseku mezi železničním přejezdem ČD a silnicí II/610.

Bakov nad Jizerou, Smetanova ulice - rekonstrukce komunikace

Zveřejněno: 1.10.2014 13:44
Provedení rekonstrukce povrchu silniční komunikace v Bakově nad Jizerou ve Smetanově ulici v úseku mezi železničním přejezdem ČD a silnicí II/610.

Bakov nad Jizerou, Brigádnická ulice - chodník včetně odvodnění

Zveřejněno: 24.9.2014 15:10
Vybudování chybějícího chodníku v křižovatce ulic Brigádnická a Pražská v Bakově nad Jizerou, včetně odvodnění a úprav stání pro kontejnery.

Zajištění svozu a likvidace odpadu a zajištění provozu sběrného dvora ve Městě Bakov nad Jizerou a v jeho místních částech

Zveřejněno: 25.8.2014 16:50
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby kategorie č. 16 dle přílohy č. 1 k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejímž hlavním předmětem je „Odvoz odpadu“, kód CPV 90512000-9, dalšími předměty jsou „Sběr odpadu“, kód CPV 90511000-2 a „Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný“, kód CPV 90513000-6. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, a to: 1. část – „Zajištění provozu sběrného dvora ve Městě Bakov nad Jizerou“ 2. část – „Zajištění svozu a likvidace odpadu ve Městě Bakov nad Jizerou a v jeho místních částech“ V souladu s § 98 odst. 3 zákona je dodavatel oprávněn podat nabídky na obě části veřejné zakázky. Dodavatel je tak oprávněn podat nabídku na 1. část nebo na 2. část nebo na obě části veřejné zakázky. Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky jsou služby, spočívající ve sběru a svozu (odvozu) odpadu ze sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jizerou, odstranění odpadů ze sběrného dvora a komplexní zajištění provozu a celoroční údržby bez finanční účasti města. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky jsou služby, spočívající v komplexním zajištění služeb – svozu komunálního, tříděného odpadu (specifikovaného v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů) ve Městě Bakov nad Jizerou a jeho místních částech; úklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad; dodávka PE pytlů standardní velikosti 110 l určených pro svoz odpadu z určitých oblastí města; dodávka evidenčních známek na popelnice.

Ústřední vytápění vč. osazení plynových kotlů v bytovém domě čp. 875, ulice Družstevní, Bakov nad Jizerou - II. etapa

Zveřejněno: 14.7.2014 16:25
Ústřední vytápění 6 bytů v projektové dokumentaci označených jako A1, A2, A3, B3, C1, C2 vč. osazení plynových kotlů v bytovém domě čp. 875, ulice Družstevní, Bakov nad Jizerou po doplnění změny pro odkouření a přívod vzduchu pro plynové kotle.

Rekonstrukce místních komunikací v Bakově nad Jizerou

Zveřejněno: 16.6.2014 17:00
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místních komunikací v ulicích Jungmannova, 5. května, Riegrova a U Stadionu v městě Bakov nad Jizerou v celkové délce 1.014 metrů, spočívající zejména v kompletní výměně konstrukce vozovky, v obnově systému odvodnění, ve stavebních úpravách dotčených úseků a v úpravách dopravního značení. Stavba členěna na tyto stavební objekty: SO 101 – ulice Riegerova, SO 103 – ulice Jungmannova, SO 104.2 – ulice 5. května, SO 105 – ulice U Stadionu, SO 301 – Odvodnění ul. ul. Riegrova, SO 303 – Odvodnění ul. Jungmannova, SO 304.2 – Odvodnění ul. 5. Května (způsobilý výdaj), SO 421 – Přeložka VO, SO 422 – Kabelové vedení veřejného osvětlení v lokalitě „Pod Stráněmi“.SO 101 – ulice Riegerova: Komunikace bude upravena v celém řešeném úseku na kategorii MO2 10,0/6,5/30. Šířka jízdních pruhů bude 2,75 m, celková šířka mezi obrubníky bude činit 5,50 m. Nová konstrukce vozovky bude vybudována v délce cca 203 m při zachování směrového vedení s úpravou šířkového uspořádání, včetně výškového řešení na zajištění nášlapu obrubníku 15 cm. Současně bude upravena šířka stávajících chodníků na min. 2,00 m. Navrženo je předláždění stávající mozaikové dlažby. SO 103 – ulice Jungmannova: Komunikace bude upravena v celém řešeném úseku na kategorii MO2 8,0/6,5/30. Šířka jízdních pruhů bude 2,75 m, celková šířka mezi obrubníky bude činit 5,50 m. Nová konstrukce vozovky bude vybudována v délce cca 267 m při zachování směrového vedení s úpravou šířkového uspořádání, včetně výškového řešení na zajištění nášlapu obrubníku 15 cm nebo 5 cm pro umožnění přejezdu pro odstavení parkujícího vozidla. Současně bude upravena šířka stávajícího chodníku na 2,00 m s jeho předlážděním a výškovým napojením ke stávajícím vstupům do objektů. SO 104.2 – ulice 5. května: Komunikace bude upravena v celém řešeném úseku na kategorii MO2 10,0/6,5/30. Šířka jízdních pruhů bude 2,75 m, celková šířka mezi obrubníky bude činit 5,50 m. Nová konstrukce vozovky bude vybudována v délce cca 50 m při zachování směrového vedení s úpravou šířkového uspořádání, včetně výškového řešení na zajištění nášlapu obrubníku 15 cm. Současně bude upravena šířka stávajících chodníků na min. 2,00 m. Navrženo je předláždění stávající mozaikové dlažby. SO 105 – ulice U Stadionu: Komunikace je rozdělena na tři části, tři dílčí osy. Osa č. 1 v úseku ul. 5. května – napojení sportovišť délka cca 305 m, osa č. 2 v úseku ul. U Stadionu – vjezd k fotbalovému hřišti délka cca 132 m a osa č. 3 napojení kynologického klubu v délce cca 57 m. Místní komunikace bude upravena v části č. 1 na kategorii MO2 4,5/4,5/30, resp. v části č. 2 a č. 3 na kategorii MO2 5,25/5,25/30. Jedná se o jednopruhovou, obousměrnou komunikaci v části 1 v šířce jízdního pruhu 3,50 m, resp. v části 2 a 3 v šířce jízdní pruhu 4,25 m. Nová konstrukce vozovky bude vybudována v délce cca 492 m při zachování směrového vedení s úpravou šířkového uspořádání, včetně zachování výškového řešení. Podrobně a závazně vymezeno v zad. dok.

Rekonstrukce tří bytů na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou v č.p. 5 - byt č. 2, v č.p. 6 - byt č. 1 a 3

Zveřejněno: 13.6.2014 13:22
Předmětem je rekonstrukce ústředního vytápění, sociálního zařízení, vodoinstalace a odpadů a dále zednické práce - výměna dveří, oprava omítek a podlah.

Bakov nad Jizerou, Tyršova 897, Zdravotní středisko - výměna elektroinstalace

Zveřejněno: 13.6.2014 13:12
Výměna vnitřních silnoproudých rozvodů elektroinstalace v objektu Zdravotního střediska, Tyršova 897, Bakov nad Jizerou. Jedná se o kompletní nové elektrické rozvody v celém objektu včetně dvou stomatologických ordinací.

Výměna veřejného osvětlení

Zveřejněno: 24.3.2014 10:59
Předmětem je výměna veřejného osvětlení (kabelové vedení, 24 stožárů a svítidel) v části ulice Boleslavská (od železniční zastávky k Mírovému náměstí) a v ulici Husova v Bakově nad Jizerou vč. dodávky materiálu, v návaznosti na projekt "II/276 Bakov nad Jizerou, průtah".

Rozvoj infrastruktury pro CR Zvířetice

Zveřejněno: 14.3.2014 12:57
Hlavním předmětem plnění veřejné zakázky je „Výstavba historických památek a památníků“ – kód CPV 45212314-0. Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce dle § 9 odst. 2 zákona. Areál zříceniny hradu Zvířetice je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem rejstř.: 29299/2-1769. Stavba „Rozvoj infrastruktury pro CR Zvířetice“ je členěna dle dotčených konstrukčně stavebních celků na tyto 4 stavební objekty: 1. „TIC – přístavba a stavební úpravy domu č.p.14“ 2. „Venkovní schodiště pro věž zříceniny hradu Zvířetice“ 3. „Most ke zřícenině Zvířetice“ 4. „Zajištění klenby sklepních prostor hradu Zvířetice“ Pro každý z výše uvedených čtyř stavebních objektů je zpracována samostatná projektová dokumentace pro provádění stavby a vydáno je samostatné stavební povolení a závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města – oddělení památkové péče. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na celou stavbu je přílohou projektové dokumentace pro provádění stavby. Veškeré tyto dokumenty a doklady jsou součást zadávací dokumentace zadávacího řízení.

Dodávka štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů v rámci projektu "Zefektivnění nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Bakově nad Jizerou"

Zveřejněno: 11.11.2013 14:02
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů. Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je menší štěpkovač a velkoobjemové kontejnery. Jedná se o pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů určených pro likvidaci bioodpadu ve městě Bakov nad Jizerou.

Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 7.11.2013 17:00
Předmětem veřejné zakázky je vybudování varovného a informačního systému, zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel

Změna ústředního vytápění z centrálního na etážové včetně osazení plynových kotlů v bytovém domě čp. 932, 933, ulice Pionýrů, Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 17.10.2013 14:08
Změna ústředního vytápění z centrálního na etážové včetně osazení plynových kotlů v bytovém domě čp. 932, 933, ulice Pionýrů, Bakov nad Jizerou. Zakázka dále zahrnuje demontáž starého zařízení, dopravu použitého materiálu, manipulaci a náklady na průběžný úklid odpadu ze své činnosti včetně úklidu po ukončení prací.

Rekonstrukce místní komunikace Chudoplesy

Zveřejněno: 17.10.2013 14:06
Předmětem díla je obnova krytu vozovky a chodníků, resp. kompletní výměna konstrukce vozovky a obnova systému odovdnění. Úpravou dotčeného úseku místní komunikace dojde k propojení navazujících úseků, které byly v nedávné době opraveny.

Rekonstrukce komunikace ulice Nad Skalkou, Bakov nad Jizerou

Zveřejněno: 17.10.2013 14:05
Provedení rekonstrukce komunikace ulice Nad Skalkou v Bakově nad Jizerou a to v rozsahu dle projektové dokumentace předložené objednatelem.
25.7.2014 9:51:38 | přečteno 6851x | Jiří Třísko
load