Malá Bělá: výstavba kanalizace se blíží k závěru

P1630500

Vážení obyvatelé místní části Malá Bělá,

výstavba nové splaškové kanalizace ve vaší obci se blíži k závěru a rádi bychom Vás informovali o tom, co je potřeba učinit, abyste mohli začít vypouštět odpadní vody. Město Bakov nad Jizerou a akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Vám velmi děkují za trpělivost a spolupráci při realizaci této významné stavby, která přispěje ke zlepšení životního prostředí v Malé Bělé a jejím okolí.

Co ještě zbývá na stavbě provést:

 • V současné době probíhají práce na dokončení hlavní čerpací stanice odpadních vod, zbývajících přípojkách a pracuje se na opravách místních komunikací. Všechny kanalizační stoky a vodovodní řady byly vybudovány, odzkoušeny a jsou připraveny k uvedení do provozu.

 • Úplné dokončení všech prací na kanalizaci včetně oprav komunikací předpokládáme do 15.6.2022.

 • V termínu do 30.6.2022 požádáme o kolaudaci dokončené kanalizace a předpokládáme, že kolaudační rozhodnutí, které umožní uvedení kanalizace do provozu, bude vydáno v červenci 2022.

Co je velmi důležité:

 • Do nové splaškové kanalizace mohou být vypouštěny pouze odpadní vody z WC, koupelny, kuchyně, nesmí do ní být vypouštěny vody dešťové nebo vody podzemní, průsakové či balastní.

 • Při realizaci domovní části kanalizační přípojky na vašem pozemku, prosíme, dohlédněte na to, aby došlo k odpojení potrubí odpadních vod (z kuchyně či koupelny) od napojení na dešťovou kanalizaci a odpadní vody z vašeho domu byly již dále vypouštěny pouze do nové splaškové kanalizace.

 • Odpadní vody musí do kanalizace odtékat přímo, nesmí protékat a zdržovat se v žumpě nebo septiku. Původní nádrže na odpadní vody musí být odstaveny a vyřazeny z provozu.

 • Při realizaci domovní části kanalizační přípojky postupujete podle schváleného projektu kanalizační přípojky a našeho vyjádření k projektu přípojky.

Za jakých podmínek bude možné zahájit vypouštění odpadních vod do nové splaškové kanalizace:

 • Do nové splaškové kanalizace bude možné zahájit vypouštění odpadních vod po kolaudaci (předpokládáme, že to bude v průběhu července). O datu kolaudace Vás budeme informovat prostřednictvím obecního rozhlasu a na webu projektu a webu města.

 • Vypouštění odpadních vod je možné jen kanalizační přípojkou vybudovanou podle schválené projektové dokumentace a při splnění podmínek našeho vyjádření k projektu přípojky.

 • Jakmile bude kanalizace kolaudována a budete mít dokončeny práce na domovní části kanalizační přípojky, můžete zahájit vypouštění odpadních vod ze svého domu do nové kanalizace. Do 1 týdne od zahájení vypouštění kontaktujte, prosím, pracovníka odpovědného za kontrolu přípojky a sjednejte si s ním termín kontroly provedení. Jméno a kontakt jsou uvedeny na konci textu tohoto sdělení. Při kontrole bude nutné abyste:

 • Umožnili provedení kontroly provedení domovní části přípojky, zejména revizní šachty.

 • Umožnili provedení odečtu vašeho vodoměru, od zjištěného stavu vám bude účtováno k vodnému i stočné.

 • Předali pracovníkovi, který bude kontrolu přípojky provádět, vyplněny formulář Žádost o změnu smlouvy, který je součástí tohoto sdělení.

 • Pokud při kontrole domovní části přípojky nebudou zjištěny žádné závady, obdržíte následně poštou (na základě Vámi předané vyplněné Žádosti o změnu smlouvy) 2 vyhotovení nové smlouvy na dodávku pitné vody a vypouštění odpadních vod, které prosíme, zkontrolujte, podepište a obě podepsaná vyhotovení odešlete poštou na naši adresu (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav). Smlouvy je možné také předat osobně do boxu na recepci v sídle naší společnosti. Po zpracování smlouvy na obchodním oddělení Vám vrátíme bez odkladu jedno podepsané vyhotovení smlouvy poštou.

 • V případě, že při kontrole přípojky budou zjištěny závady, bude nutné, abyste je do 14 dnů odstranili a pozvali odpovědného pracovníka k opakované kontrole. Pokud bude již vše v pořádku, bude dále postupováno podle předchozího odstavce. Pokud nebudou závady odstraněny, nebude možné uzavřít smlouvu na vypouštění odpadních vod a nebude možné, abyste odpadní vody do kanalizace vypouštěli, přípojka bude na veřejné části zaslepena.

 • Součástí tohoto sdělení je formulář „Žádost o změnu smlouvy“, jehož vyplnění a předání je nutné k uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Prosíme Vás o jeho pečlivé vyplnění a předání odpovědnému pracovníkovi, který bude provádět kontrolu vaší domovní části kanalizační přípojky.

Další informace o projektu naleznete také na: https://www.vakmb.cz nebo na stránce http://iizera.spravcestavbv.cz

Kontakty

Pracovník odpovědný za kontrolu přípojky:

Pan Jiří Bouma
e-mail: tdi.bouma@post.cz
Tel.: 725 445 039

Kontaktujte ho prosím v pracovních dnech mezi 7:00 hod. až 13:00 hod. telefonicky, případně kdykoliv e-mailem.


Další kontakty, které byste mohli potřebovat:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151,293 22 Mladá Boleslav
Ing. Petr Doškář, tel. 326 376 241, 730 842 226 e-mail; pdoskar@vakmb.cz
paní Jaroslava Bajerová, tel. 326 376 244, 775 915 759 e-mail: jbajerova@vakmb.cz
Ing. Tomáš Žitný, tel: 326 376 152, 603 245 537 e-mail: tzitny@vakmb.cz

Zhotovitel stavby:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Liberec XII - Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01
IČ: 18382550

Podzhotovitel pověřeny realizací stavby:

Stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Šebesta, tel: 603 573 986, mail: vladimir.sebesta@sebesta-vhs.cz
Zástupce stavbyvedoucího: Karel Falka tel: 724 351 521, mail: falka@sebesta-vhs.cz
Hlavní stavbyvedoucí: p. Jaroslav Hájek tel: 602 745 308, e-mail: j.hajek@jss.cz

9.5.2022, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.


Informační dopis: 
ikona souboru ikona souboruVýstavba kanalizace se blíží k závěru.pdf
11.5.2022 13:56:25 | přečteno 651x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load