Realizace opatření v krajinné zeleni v návaznosti na územní studi

zahradnické nůžky
"Sídelní zeleně města Bakov nad Jizerou"

Městu Bakov nad Jizerou se podařilo v loňském roce získat dotaci z operačního programu životního prostředí na realizaci projektu „Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nad Jizerou – Krajinné rozvojové osy“ v celkové výši cca 1 700 000 Kč.

Dle tohoto projektu bude provedena revitalizace krajinné zeleně ve třech lokalitách ve správním obvodu města Bakov nad Jizerou, konkrétně revitalizace krajinného sadu starých odrůd ovocných dřevin pod vodojemem v Malé Bělé (směrem na „Jeřáb“). Odbornému arboristickému ošetření neunikne dvouřadá krajinná jasanová alej u Zájezd a  jednostranné ovocné krajinné stromořadí u Zvířetic

Tyto lokality jsou dílčí části krajinných rozvojových os definovaných v dříve zpracované územní studii „Sídelní zeleně města Bakov nad Jizerou“, kterou vyhotovila firma Ing. Pavel Šimek - Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu v roce 2019. Vymezené lokality se nacházejí v existující krajinné zeleni, která vyžaduje především stabilizační pěstební opatření. Výsledkem by mělo být výrazné zlepšení zdravotního stavu a vitality stávajícího inventáře dřevin.

Záměrem revitalizace krajinného sadu starých odrůd ovocných dřevin pod vodojemem v Malé Bělé je regenerace spojená s obnovou původního souboru ovocných dřevin rostoucích v tomto krajinném sadu s potvrzením původního prostorového a kompozičního řešení. V této lokalitě budou odstraněny dřeviny, které poškozují kosterní perspektivní dřeviny, jež tvoří vlastní podstatu krajinného ovocného sadu a dále trnité keřové nárosty vrůstající do korunového prostoru ošetřované kostry sadu. Dále zde bude provedeno odborné arboristické ošetření u přibližně 93 kosterních perspektivních dřevin (např. kombinace různých technologií řezu dle potřeby jednotlivých ovocných stromů, zdravotní řez, popřípadě i obvodová redukce) a dosadba domácích a stanovištně původních vysokokmenných výpěstků starých odrůd ovocných dřevin včetně dosadby keřů, čímž mimo jiné dojde k vytvoření nových úkrytových podmínek pro živočichy. Předmětem řešení je i zprůchodnění historické trasy polní cesty v prostoru krajinného sadu.

Krajinná jasanová alej, která roste nedaleko Zájezd, na spojnici mezi místními částmi Buda a Horka (u železničního přejezdu), bude z důvodu prodloužení perspektivy jednotlivých dřevin ošetřena takovým pěstebním opatřením, aby se zlepšil jejich zdravotní stav a vitalita. Tohoto bude dosaženo realizací zdravotních řezů v celém objemu korun či jejich kombinací s obvodovou redukcí korun. U některých dřevin je navržena i instalace dynamických vazeb. Součástí návrhu je u jedinců s nulovou vitalitou zapěstování staticky zajištěného torza s cílem eliminace kácení stromů. Pokud by u některého z těchto jedinců byl v průběhu realizace opatření zjištěn havarijní stav, při kterém by hrozilo bezprostřední ohrožení života a zdraví, dojde k jeho odstranění.

Ovocné stromořadí rostoucí podél příjezdové komunikace k hradu Zvířetice má navržena pěstební opatření spočívající v provedení výchovných řezů u mladých stromků a speciálních řezů (zejména z důvodu chybně založeného pěstebního tvaru koruny) u stabilizovaných mladých dřevin. Udržovací řezy u dospělých ovocných stromů mají cíl zajistit dlouhodobou stabilizaci stromořadí jako celku a prodloužení perspektivy jednotlivých stromů, tj. zlepšení jejich zdravotního stavu a vitality. Do tohoto ovocného stromořadí bude také dosazeno cca 7 ks extenzivních odrůd hrušní.

Realizace výše uvedeného projektu bude zahájena během února letošního roku, přičemž udržitelnost projektu je 10 let od ukončení jeho fyzické realizace. Žádáme občany města, aby při pohybu v blízkosti výše uvedených lokalit, dbali své osobní bezpečnosti a uposlechli pokynů pracovníků, které provádějí opatření dle výše uvedeného projektu.

10.2.2021 14:31:51 - aktualizováno 10.2.2021 14:39:30 | přečteno 174x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook