Umíte správně ukládat odpady?

Skládka biologicky rozložitelného odpadu

Již odjakživa se odpady stávají každodenní součástí našeho života. V souvislosti s rychlým a stále se zvyšujícím nárůstem odpadů, vzrůstá i důležitost a potřeba je správným a zákonným způsobem třídit a nakládat s nimi. 

Každý z nás má povinnost při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.

A co je odpad? Podle paragrafu 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), je odpadem „každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit“.

Většina z nás již několik let odpad třídí a umisťuje jej na místa k tomu určená, tj. do modrého kontejneru patří např. papír, noviny či časopisy, do zeleného kontejneru nevratné lahve od alkoholických nápojů či nádoby z barevného skla, do žlutého kontejneru PET lahve od nápojů, kelímky od jogurtů a řada dalších. Bílý kontejner je určen pro veškeré nepotřebné oděvy, obuv či ložní prádlo a do oranžového kontejneru umisťujeme nápojové kartony od mléka džusů či vín. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách Města Bakov nad Jizerou (www.bakovnj.cz).

Další movitou věcí (odpadem), které se občan zbavuje, je biologicky rozložitelný odpad (dále jen „BRO“), který vzniká např. při údržbě zahrad. BRO, tj. trus ze zvířat, spadané listí stromů či keřů, větve či odumřelé části rostlin aj., vznikají buď přirozeně v přírodě, která je schopná je využít ve svůj prospěch a nedochází tak k zatěžování životního prostředí nebo při lidské činnosti, kdy je nutné s ním nakládat podle určitých pravidel. BRO je v zákoně definován jako „jakýkoliv odpad, který podléhá aerobnímu a anaerobnímu rozkladu“, tj. proces biologického rozpadu organických složek za přístupu nebo bez přístupu kyslíku.

Nevyužitý biologicky rozložitelný odpad mají možnost občané Města Bakov nad Jizerou a příměstských částí odkládat ve sběrném dvoře dle stanoveného ceníku. Také mohou využívat i pravidelný svoz bioodpadu, kdy zájemci o pravidelný svoz mohou uzavřít smlouvu se společností COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Nádoby na shromažďování bioodpadu mají hnědou barvu.

I přestože máme dnes nespočet možností, jak lze odpady likvidovat, nevyhneme se občasnému výskytu černých skládek (nekázni občanů v odkládání), a to i v případě BRO. Buďme ohleduplní k sobě i k životnímu prostředí a využívejme místa určena k likvidaci a nakládání s odpady. Na přiloženém snímku je vidět chybně odložený biologicky rozložitelný odpad (m.j. v aktivní záplavové zóně, což je zásadní chybou).

 

Hanka Šavrdová, referent ŽP


25.6.2019 | přečteno 275x | magdalena.bulirova
load