Revitalizace lesoparku v Podstráních

Dne 23.7.2009 se Bakovem přehnala vichřice, která napáchala značné škody na městské zeleni. V následujících dnech bylo provedeno odborné posouzení městské zeleně Florou Garden, s.r.o. a byly označeny dřeviny, u kterých bezprostředně hrozí vývrat či statické selhání dřeviny. Dále byly označeny dřeviny se zjevným defektem, které by mohly při pádu bezprostředně ohrozit lidské životy či zdraví, případně způsobit škody značného rozsahu.

Studie vypracovaná Florou Garden, s.r.o. „Prvotní posouzení provozní bezpečnosti stromů po vichřici 23.7.2009 v Bakově nad Jizerou“ byla zveřejněna dne 9.9.2009 na webových stránkách města. Na základě dalšího šetření, konaného dne 22.9.2009 bylo v lesoparku „V Podstráních“ reflexní barvou označeno 49 stromů (30 ks borovice černé, 9 ks modřínu opadavého, 5 ks dubu letního, 4 ks trnovníku akát, 1 ks břízy bělokoré). Tyto stromy se nacházejí v bezprostřední blízkosti sousedních, intenzivně využívaných pozemků nebo do nich přímo zasahují. Označené stromy svým zdravotním stavem (mají narušený kořenový systém, jsou nakloněné, neperspektivní, mají růstové defekty, stromy si navzájem konkurují – nemají dostatečný životní prostor, část stromů je napadena sypavkou či trpí traeomykózou, stromy jsou částečně či zcela suché) ohrožují jak sousední nemovitosti tak životy osob a zvířat. Stromy byli označeny na základě posouzení pana Janečka, lesního hospodáře městských lesů Bakova nad Jizerou a referenta MěÚ Bakov nad Jizerou Zbyňka Hýzlera, DiS., a jsou předmětem žádosti o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les (dle zák.č.114/19992 Sb.), kterou město Bakov nad Jizerou podalo dne 24.9.2009 na Městský úřad Bakov nad Jizerou, odbor výstavby a ŽP. Na základě této žádosti bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci (oznámení o zahájení správního řízení zveřejněno 1.10.2009 na
webových stránkách města), o čemž bylo informováno Občanské sdružení Maxima, které je účastníkem řízení. Účastníci správního řízení a jejich zástupci mohou v průběhu řízení, nejpozději do 12.10.2009 uplatnit své připomínky či námitky, po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. O průběhu řízení bude dále informováno na webových stránkách města Bakov nad Jizerou – Životní prostředí/aktuality, informace a v měsíčníku Bakovsko.
Zbyněk Hýzler, DiS


1.10.2009 11:42:44 - aktualizováno 2.10.2009 9:00:19 | přečteno 905x | magdalena.bulirova
load