Aktuální stav zříceniny Zvířetice

uvodni foto

Vážení spoluobčané a milí čtenáři, 

jaro je již konečně tady a s jeho nástupem téměř neodmyslitelně souvisí aprílové „otevírání“ bran hradů a zámků. Týká se to samozřejmě také naší historické dominanty zříceniny Zvířetice.

Ještě před zahájením letošní turistické sezony na Zvířeticích se na Vás obracím s následující informací a prosbou.

Zvířetice jsou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem rejstříku 29299/2-1769, která je ve vlastnictví města od roku 2007. Město, jako vlastník tohoto majetku areál pravidelně udržuje a pečuje o něj v rámci finančních a legislativních možností. Podařilo se získat některé dotace v řádu statisíců od různých poskytovatelů, alespoň na částečné sanace. Z prozatím největší dotace, dotace z evropských fondů v té době ještě podporující cestovní ruch, bylo v letech 2014-2015 zbudováno Informační centrum Zvířetice v Podhradí, postaven nový most do areálu zříceniny a nové schody na věž. Součástí prací měla být také sanace jedné z kleneb jihovýchodního původního paláce (při pohledu na klenby ta levá – uzamykatelná). Nicméně v mezidobí od projektové dokumentace po realizaci díla došlo vlivem klimatických podmínek k rozsáhlejšímu poškození, v jehož důsledku nebylo možné sanaci klenby navrhovaným způsobem provést. Klenba byla (je) uvnitř zajištěna „výdřevou“, projektová dokumentace byla aktualizována. Z počátku letošního roku jsme provedli Výběrové řízení na zhotovitele sanace klenby a podali Žádosti o dotaci pro financování tohoto záměru na Středočeský kraj a na Ministerstvo kultury. Nyní čekáme na vyhodnocení těchto žádostí.

Otevření Informačního centra, pořádání řady akcí a také projekt Zvířetice Vision 21 (ve spolupráci s Mgr. Dvořákem), jehož hlavním cílem je dostat Zvířetice do podvědomí co nejširší veřejnosti a také do podvědomí příslušných subjektů (poskytujících financování), přináší místu popularitu.

Stejně tak je plánováno pro letošní rok. Posud je vše v pořádku.

Nicméně nyní se dostávám k podstatě tohoto článku - je tu ALE!?

Areál má status zříceniny a občas dojde k uvolnění nějakého toho stavebního kamene. (Není to vždy pouze vlivem klimatických podmínek.) Vloni v srpnu došlo k uvolnění kamenů v jihovýchodním a severovýchodním cípu východní části hradeb a část kamenů dopadla na železniční trať. Okamžitě jsme nastalou situaci začali řešit a defakto byl spuštěn intenzivní proces monitoringu, diagnostiky, průzkumů, posudků, jednání a vyjednávání se všemi dotčenými a příslušnými subjekty, hledání řešení a opatření, včetně omezení pohybu po objektu i zákazů vstupů do některých pasáží areálu. Na obou zmíněných dotčených místech, kde došlo k uvolnění kamene, byly nainstalovány (přetaženy) pevnostní záchytné sítě, proveden geofyzikální průzkum a vyhotoveno vyhodnocení rizik aktuálních statických poruch s technickým doporučením jako podklad pro další příslušné procesní aktivity. Z aktuálních dostupných výstupů vyplývá, že zub času se do Zvířetic zakousl opravdu s chutí a že degradace v některých místech je rychlejší.

Důvod k uzavření celého areálu prozatím není, nicméně vzhledem k uvedenému prosím všechny návštěvníky zříceniny Zvířetice o opatrnost, obezřetnost, ohleduplnost, ukázněnost, toleranci a dodržování provozního řádu, zejména pak respektování informačních, omezujících a zákazových cedulí. Jejich nedodržování může vést k ohrožení jak vlastního zdraví a majetku, tak druhých.

Vzhledem k uvedenému může také dojít v průběhu sezony k omezení plánovaného programu a akcí, o čemž budeme informovat na informačních kanálech města a Informačního centra.

Děkuji za pochopení a zřícenině Zvířetice držme palce.

Radim Šimáně, starosta města

load